U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Nacrt zakona), koji je sastavni deo ovog programa.

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 22. novembra do 11. decembra 2019. godine.

3. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, privrednih subjekata, javnih službi, međunarodnih organizacija, udruženja građana i drugih predstavnika civilnog društva, stručne javnosti, profesori,  akademici i drugi naučni radnici, kao i druge zainteresovane strane.

Tekst Nacrta zakona biće objavljen na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i na portalu
e-uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, putem elektronske pošte na e-mail adresu sednice.vlade@mgsi.gov.rs ili pisanim putem na adresu Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji”.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i na portalu e-uprave.

Ovaj program, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje će javni poziv za učešće u javnoj raspravi sa ovim programom objaviti na svojoj internet stranici i na portalu e-uprave.