На саветовањима судова  заузет је став да се језичким тумачењем одредбе чл. 60. ЗИО, а у вези са одредбом чл. 2. ст. 1. тач. 7. ЗИО, извршење на целокупној имовини може одредити само код извршних исправа. Ово стога што је одредбом чл. 2. ст. 1. тач. 7.  ЗИО, прописано да термин „решење о извршењу“ у овом закону означава решење којим се усваја предлог за извршење на основу извршне исправе, те како се у чл. 60. наводи решење о извршењу (а није означено и решење о извршењу на основу веродостојне исправе), то је према језичком тумачењу наведених одредаба, извршење на целокупној имовини дозвољено само код извршења на основу извршних исправа, и то када се ради о наплати новчаних потраживања.

Привредни суд у Београду, је у почетку примене Закона, а пре заузетог става дозвољавао и извршења на основу веродостојне исправе на целокупној имовини, па да је тек након заузетог става почео да шаље закључке којима тражи исправку предлога или решења о одбачају. Исто је било и у већини других судова, док су неки одмах заузели став да то не може.

Овај модел обрасца, као и друге моделе из области извршења и обезбеђења, можете преузети у издању www.propisi.net у делу Обрасци, као и у издању “Саветник за извршење и обезбеђење на ЦД-у“.