U periodu januar – septembar 2016. godine, ostvaren je suficit budžeta Republike u visini od 27,2 mlrd. dinara. Suficit budžeta Republike, prema široj definiciji, koja u rashode uključuje i projektne zajmove koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike, iznosi 8,8 mlrd. dinara. Kapitalni rashodi finansirani iz projektnih zajmova veći su u periodu januar – septembar 2016. godine, za 5,9 mlrd. dinara, u odnosu na isti period prethodne godine.

U septembru su ostvareni prihodi u iznosu od 81,7 mlrd. dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 86,4 mlrd. dinara. Ostvaren je deficit u iznosu od 4,6 mlrd. dinara.*

Poreski prihodi republičkog budžeta u septembru iznosili su 65,3 mlrd. dinara. PDV je ostvaren u iznosu od 32,6 mlrd. dinara, a akcize u iznosu od 18,6 mlrd. dinara. U prethodnim mesecima visok priliv od akciza na duvanske prerađevine bio je uzrokovan utvrđivanjem novih iznosa akciza na duvanske proizvode, u skladu sa zakonom. Uobičajeno je da se u periodu pre utvrđivanja novih viših iznosa akciza povećava obim uvoza i proizvodnje cigareta, što povećava naplatu akciza. U mesecima nakon utvrđivanja novih iznosa akciza znatno se smanjuje prihod po ovom osnovu. Remont rafinerije nafte doveo je do niže proizvodnje naftnih derivata, te i nižeg prihoda po osnovu akciza na naftne derivate. Visokom ostvarenju prihoda značajno su doprineli i neporeski prihodi u iznosu od 14,6 mlrd. dinara, od čega su uplate dobiti javnih preduzeća i dividendi iznosile 5,9 mlrd. dinara. Po osnovu donacija uplaćeno je 1,9 mlrd. dinara.

Na rashodnoj strani budžeta nije bilo veće razlike u odnosu na prethodni mesec, osim većih obaveza po osnovu kamata, što je u skladu sa planom otplate. Najveće stavke na rashodnoj strani bili su rashodi za zaposlene i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO). Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 19,0 mlrd. dinara. Transferi OOSO iznosili su 18,5 mlrd. dinara, od čega je transfer PIO fondu iznosio 16,2 mlrd. dinara.

 

Budžet opšte države

Na nivou opšte države na kraju trećeg tromesečja ove godine zabeležen je deficit u iznosu od 4,5 mlrd. dinara. Planirani deficit u okviru Programa sa MMF-om, u istom periodu je iznosio 115,2 mlrd. dinara. Mnogo bolji rezultat ostvaren je na prihodnoj strani, boljom naplatom poreskih prihoda (PDV, akcize, doprinosi, porez na dobit), ali i većom uplatom jednokratnih neporeskih prihoda od očekivane.

Zbirni suficit lokalnih samouprava na kraju septembra iznosi 7,4 mlrd. dinara. AP Vojvodina je trenutno u suficitu od 2,0 mlrd. dinara. Deficit Fonda SOVO je 0,9 mlrd. dinara, a PIO fond je zabeležio deficit u iznosu od 7,4 mlrd. dinara. Deficit ova dva fonda finansira se depozitima iz prethodne godine kojima ova dva fonda raspolažu. Nacionalna služba za zapošljavanje i RFZO zabeležili su suficite u iznosu od 2,1 i 2,8 mlrd. dinara, respektivno. Suficit RFZO je posledica dinamike isplata plata, pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola mesečne zarade, a u decembru jedna i po zarada.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije, u najvećoj meri se finansiraju iz kredita namenjenih izgradnji putne infrastrukture, te je njihov ukupan deficit iznosio 19,2 mlrd. dinara.

 

*Nisu uključeni prihodi i rashodi indirektnih korisnika budžeta