Извршавање законске обавезе запошљавања особа са инвалидитетом, сходно Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 32/2013 – у даљем тексту: Закон), врши послодавац који не запосли одређени број особа са инвалидитетом, у складу са чланом 24. Закона, на један од следећих начина, прописаних чл. 26. и 27. Закона, и то:

1) уплатом до 5. у месецу за претходни месец износа од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио, на дан уплате, у Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, при чему, према последњем податку о просечној заради у марту 2018. године, ова обавеза износи 34.125 динара (50%  x 68.251) за једну особу са инвалидитетом коју послодавац није запослио, а рачун за уплату је: 840-745126843-22, са позивом на број одобрења (БОП) додељен од стране Пореске управе;

2) закључивањем уговора о пословно-техничкој сарадњи са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и уплатом 20 просечних зарада по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике у моменту закључења уговора, тј. 1.365.020 динара (20 x 68.251) за једну особу са инвалидитетом – за наредних 12 месеци од дана извршења обавезе;

3) уколико послодавац не изврши обавезу запошљавања особа са инвалидитетом на један од претходно наведених начина под 1) и 2), Пореска управа ће утврдити обавезу уплате 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, и казнити послодавца новчаном казном од 200.000 до 1.000.000 динара.

Послодавац који је извршио обавезу запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом, доказује извршење обавезе достављањем обрасца ИОСИ – Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом (прописан Правилником о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршења те обавезе). Образац се доставља искључиво електронским путем, преко портала Пореске управе, или попуњавањем обрасца у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе, најкасније до 5. у месецу за претходни месец.