Извршавање законске обавезе запошљавања особа са инвалидитетом,
сходно Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом
(„Сл. гласник РС”, бр. 36/2009 и 32/2013
– у даљем тексту: Закон), послодавац који не запосли одређени број особа са инвалидитетом у складу са чланом 24. Закона, врши
на један од следећих начина прописаних чл. 26. и 27. Закона, и то:

1) уплатом до 5. у месецу за претходни
месец износа од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове
статистике, за сваку особу са инвалидитетом коју није
запослио, на дан уплате, у Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, при чему,
према последњем податку о просечној заради у фебруару 2018. године, ова
обавеза износи 33.042 динара (50% x 66.084) за једну особу са инвалидитетом коју
послодавац није запослио, а рачун за уплату је
840-745126843-22, са позивом на број одобрења (БОП) додељен од стране Пореске
управе;

2) закључивањем уговора о
пословно-техничкој сарадњи са предузећем за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом и уплатом 20 просечних
зарада по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике, у
моменту закључења уговора, тј. 1.321.680 динара (20 x 66.084) за једну особу са
инвалидитетом – за наредних 12 месеци од дана извршења обавезе;

3) уколико послодавац не изврши обавезу запошљавања особа са
инвалидитетом на један од претходно
наведених начина под 1) и 2), Пореска управа ће утврдити обавезу уплате 50%
просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном
податку републичког органа надлежног за послове статистике и казнити послодавца
новчаном казном од 200.000 до 1.000.000 динара.

Послодавац који је извршио обавезу запошљавања особа са
инвалидитетом у складу са Законом, доказује извршење обавезе достављањем обрасца
ИОСИ – Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом (прописан
Правилником о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са
инвалидитетом и начину доказивања извршења те обавезе). Образац се доставља
искључиво електронским путем, преко портала Пореске управе,
или попуњавањем обрасца у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске
управе, најкасније до 5. у месецу за претходни месец.