Članom 51. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je naručilac dužan da do 31. marta tekuće godine, sačini izveštaj o izvršenju plana nabavki za prethodnu godinu, koji dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji. Forma i sadržina izveštaja o izvršenju plana nabavki bliže su uređene Pravilnikom o formi i sadržini plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana nabavki („Sl. glasnik RS“, br. 29/2013, u daljem tekstu: Pravilnik).

Prema članu 6. Pravilnika, izveštaj o izvršenju plana nabavki za 2014. godinu sadrži sledeće:

1) podatke o naručiocu;

2) podatke o prvobitno planiranoj nabavci;

3) podatke o izmeni prvobitno planirane nabavke;

4) razlog i opravdanost izmene prvobitno planirane nabavke;

5) podatke o zaključenom/im ugovoru/ima po osnovu planirane nabavke;

6) analizu i preporuke za unapređenje sistema planiranja;

7) druge podatke i napomene koje su od značaja za proces izvršenja plana.

U izveštaju o izvršenju plana takođe se navode i podaci o tome da u 2014. godini nema izvršene nabavke.

Izveštaj o izvršenju plana nabavki potpisuje odgovorno lice naručioca.

Izveštaj o izvršenju plana nabavki dostavlja se Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji u elektronskoj formi, korišćenjem elektronskog sistema za izradu i dostavljanje izveštaja o izvršenju plana nabavki (aplikativni softver) koji je izrađen od strane Uprave za javne nabavke, u skladu sa Zakonom, a dostupan je na internet stranici Uprave za javne nabavke.

U UPUTSTVU za korišćenje softvera za izradu i dostavljanje plana nabavki, izveštaja o izvršenju plana nabavki i kvartalnih izveštaja o javnim nabavkama, koji se nalazi na sajtu Uprave za javne nabavke, dat je poseban segment br. 9 – Izvršenje plana nabavki. Klikom na dugme „izvršenje plana“ otvara se forma za štampu trenutno unetih podataka o izvršenju plana. Može se formirati pdf dokument koji sadrži izveštaj o izvršenju plana.