Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013), poslodavac, ako ne zaposli određeni broj osoba sa invaliditetom izvršava obavezu zapošljavanja na jedan od sledećih načina, i to:

  1. Uplatom iznosa od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji (prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, na dan uplate) za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, odnosno prema podacima o prosečnoj zaradi u novembru, obaveza iznosi 47.656,00 dinara (95.312,00 x 50%).

Račun za uplatu je: 840-745126843-22, sa pozivom na broj odobrenja (BOP) dodeljen od strane Poreske uprave.

2. Zaključivanjem ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetomu vrednosti od 20 prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji (prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora), odnosno 1.906.240,00 dinara (95.312,00 x 20) za jednu osobu sa invaliditetom za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze.