Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013), poslodavac, ako ne zaposli određeni broj osoba sa invaliditetom izvršava obavezu zapošljavanja na jedan od sledećih načina i to:

  • uplatom iznosa od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji (prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, na dan uplate) za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, odnosno prema podacima o prosečnoj zaradi u junu, obaveza iznosi 41.286,00 dinara (82.572,00 x 50%).
    Račun za uplatu je: 840-745126843-22, sa pozivom na broj odobrenja (BOP) dodeljen od strane Poreske uprave.
  • zaključivanjem ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u vrednosti od 20 prosečnih zarada po zaposlenom u Republici (prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike u momentu zaključenja ugovora), odnosno 1.651.440,00 dinara (82.572,00 x 20) za jednu osobu sa invaliditetom za narednih 12 meseci od dana izvršenja obaveze.