– na osnovu prosečne zarade u Republici u mesecu oktobru 2014. od 61.963 dinara –

 

VRSTA ISPLATE

PO ZAKONU O RADU

PORESKI TRETMAN

1

2

3

NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA

zaposlenom u slučaju smrti bračnog druga i dece, članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog

Prema članu 119. tač. 2) Zakona o radu, poslodavac je obavezan na ove isplate do visine troškova pogrebnih usluga, a prema priloženim računima

Za zaposlenog i člana njegove porodice ne oporezuje se do 62.157din.

SOLIDARNA POMOĆ porodici u slučaju smrti penzionisanog radnika

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu

Neoporezivo do 62.157 din.

 

OTPREMNINA KOD ODLASKA U PENZIJU

Prema Zakonu o radu, isplaćuje se najmanje u visini 2 prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku (trenutno, 61.963 x 2= 123.926).

Ne oporezuje se do iznosa dvostruke mesečne zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem podatku (2 x 61.963 = 123.926 din.)

JUBILARNA NAGRADA

 

Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca

Neoporezivo do 17.758din. godišnje

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA DO POSLA I POVRATKA SA POSLA

Do visine cene prevozne karte u javnom saobraćaju

Ne oporezuje se do visine prevozne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.552 din.

DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO

 

Najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima (član 118. tačka 3. Zakona o radu)

Ne oporezuje se do iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

(„Sl. glasnik RS“, br. 86/07 i 84/2014)

DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI

Do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tač. 2. Zakona o radu)

Neoporezivo do 2.132din. po dnevnici

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU

Do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (prema Zakonu o radu)

Neoporezivo do iznosa priloženog računa

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Priznaju se u celini prema priloženim računima

Neoporezivo do visine priloženih računa prevoznika u javnom saobraćaju

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE ZA RAD NA TERENU (ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade) (član 118. tač. 4) Zakona o radu)

U visini troškova smeštaja i ishrane u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu

Ne plaćaju se poreske obaveze

SOLIDARNA POMOĆ za dužu ili težu bolest, rehabilitaciju ili težu invalidnost zaposlenog ili člana njegove porodice

Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca

Neoporezivo do 35.519din. po slučaju

OSTALE SOLIDARNE POMOĆI (čl. 120. tač. 1. Zakona o radu)

Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca

Oporezuje se ceo iznos samo porezom po stopi od 10%

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA SOPSTVENIM PUTNIČKIM MOTORNIM VOZILOM

U SLUŽBENE SVRHE

Prema članu 118. tač. 2) i 3) Zakona o radu, utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca

Ne oporezuje se do 30% cene 1 l. super benzina po pređenom kilometru, najviše do 6.216 din. mesečno

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA I STUDENATA – učenicima srednjih škola i studentima viših škola i fakulteta

Na način utvrđen opštim aktom poslodavca

Neoporezivo do 10.656din. mesečno

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA – kada su roditelji zaposleni kod poslodavca

Na način utvrđen opštim aktom poslodavca

Isplata ima karakter zarade, na ceo iznos plaćaju se doprinosi za socijalno od 19,9% + 17,9% i porez po stopi od 10%

OTPREMNINA pri otkazu ugovora o radu višku zaposlenih zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena (po članu 158. i 159. Zakona o radu)

Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca kod koga se ostvaruje pravo na otpremninu.

Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina

Neoporezivo do najnižih iznosa isplate po godinama rada iz prethodne kolone (član 9. stav 1. tačka 18. Zakona o porezu na dohodak građana)

JEDNOKRATNA NOVČANA NAKNADA zaposlenima za čijim je radom prestala potreba

(odeljak 4. Programa za rešavanje viška zaposlenih…

(„Sl. glasnik RS“, br. 64/2005… 21/2014)

Deset prosečnih zarada u Republici (trenutno, 619.630 din.) za zaposlene koji imaju više od 10 godina staža osiguranja, ili u visini dinarske protivvrednosti 100 evra po godini staža osiguranja

Ne oporezuje se do iznosa iz prethodne kolone, a za lica starija od 50 godina života – bez ograničenja iznosa

HRANARINE I STIPENDIJE koje sportistima isplaćuju amaterski sportski klubovi

Prema propisima koji uređuju sport

Neoporezivo do 8.880din. mesečno

REGRES za korišćenje godišnjeg odmora

Isplata po ovom osnovu je obavezna, u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tačka 6. Zakona o radu)

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

NAKNADA ZA ISHRANU u toku rada

Isplata po ovom osnovu je obavezna, u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tačka 5. Zakona o radu)

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

ZAJAM koji poslodavac isplaćuje zaposlenima

Isplaćuje se u visini i prema uslovima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca

Ne oporezuje se

DODATAK ZA ODVOJENI ŽIVOT

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

STIMULATIVNE OTPREMNINE pri sporazumnom prestanku radnog odnosa (član 177. Zakona o radu)

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

TERENSKI DODATAK (dnevna naknada za povećane troškove rada na terenu)

Prema Zakonu o radu, ako se predvidi opštim aktom, odnosno ugovorom o radu

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

POKLON DECI ZAPOSLENIH DO 15 GODINA STAROSTI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA

Na osnovu člana 119. stav 2. Zakona o radu, u skladu sa opštim aktom poslodavca.

Neoporezivo do 8.880,00din. po jednom detetu, isplata preko tog iznosa, kao i isplata detetu starijem od 15 godina, ima karakter zarade.