– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u avgustu 2015. od 61.538 dinara –

VRSTA ISPLATE

PO ZAKONU O RADU

PORESKI TRETMAN

1

2

3

NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA

zaposlenom u slučaju smrti bračnog druga i dece, članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog

Prema članu 119. tač. 2) Zakona o radu, poslodavac je obavezan na ove isplate do visine troškova pogrebnih usluga, a prema priloženim računima

Za zaposlenog i člana njegove porodice ne oporezuje se do 63.214din.

SOLIDARNA POMOĆ porodici u slučaju smrti penzionisanog radnika

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu

Neoporezivo do 63.214 din.

 

OTPREMNINA KOD ODLASKA U PENZIJU

Prema Zakonu o radu, isplaćuje se najmanje u visini 2 prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku (trenutno, 61.528 x 2 = 123.076).

Ne oporezuje se do iznosa dvostruke mesečne zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem podatku (2 x 61.538 = 123.076 din.)

JUBILARNA NAGRADA

 

Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca

Neoporezivo do 18.060din. godišnje

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA DO POSLA I POVRATKA SA POSLA

Do visine cene prevozne karte u javnom saobraćaju

Ne oporezuje se do visine prevozne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.612 din.

DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO

 

Najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima (član 118. tačka 3. Zakona o radu)

Ne oporezuje se do iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 86/07 i 84/2014)

DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI

Do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tač. 2. Zakona o radu)

Neoporezivo do 2.168din. po dnevnici

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU

Do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (prema Zakonu o radu)

Neoporezivo do iznosa priloženog računa

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Priznaju se u celini prema priloženim računima

Neoporezivo do visine priloženih računa prevoznika u javnom saobraćaju

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE ZA RAD NA TERENU (ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade) (član 118. tač. 4) Zakona o radu)

U visini troškova smeštaja i ishrane u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu

Ne plaćaju se poreske obaveze

SOLIDARNA POMOĆ za dužu ili težu bolest, rehabilitaciju ili težu invalidnost zaposlenog ili člana njegove porodice

Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca

Neoporezivo do 36.123din. po slučaju

OSTALE SOLIDARNE POMOĆI (čl. 120. tač. 1. Zakona o radu)

Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca

Oporezuje se ceo iznos samo porezom po stopi od 10%

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA SOPSTVENIM PUTNIČKIM MOTORNIM VOZILOM U SLUŽBENE SVRHE

Prema članu 118. tač. 2) i 3) Zakona o radu, utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca

Ne oporezuje se do 30% cene 1 l super benzina po pređenom kilometru, najviše do 6.322 din. mesečno

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA I STUDENATA – učenicima srednjih škola i studentima viših škola i fakulteta

Na način utvrđen opštim aktom poslodavca

Neoporezivo do 10.837din. mesečno

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA – kada su roditelji zaposleni kod poslodavca

Na način utvrđen opštim aktom poslodavca

Isplata ima karakter zarade, na ceo iznos plaćaju se doprinosi za socijalno od 19,9% + 17,9% i porez po stopi od 10%

OTPREMNINA pri otkazu ugovora o radu višku zaposlenih zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena (po članu 158. i 159. Zakona o radu)

Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca kod koga se ostvaruje pravo na otpremninu.

Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina

Neoporezivo do najnižih iznosa isplate po godinama rada iz prethodne kolone (član 9. stav 1. tačka 18. Zakona o porezu na dohodak građana)

OTPREMNINE U OKVIRU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015.

(„Sl. glasnik RS“, br. 9/2015)

Zaposlenom koji je utvrđen kao višak u 2015. godini prestaje radni odnos kada se dobrovoljno opredeli za jednu od opcija, koja je za njega najpovoljnija, i to za:

1) otpremninu u visini dinarske protivvrednosti 200 evra po godini staža osiguranja, po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

2) otpremninu obračunatu na način utvrđen Zakonom o radu s tim da ukupna visina otpremnina ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a visina sredstava po godini staža osiguranja kod poslednjeg poslodavca ne može biti veća od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca;

3) otpremninu u iznosu od šest (6) prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike – za zaposlene koji imaju više od 15 godina staža osiguranja (trenutno: 6 x 61.538 = 369.228 dinara).

Ne oporezuje se do iznosa iz prethodne kolone – član 9. stav 1. tačka 20) Zakona o porezu na dohodak građana, a na iznos preko toga, prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana – plaća se porez po stopi od 20% po umanjenju za 20% normiranih troškova. Za lica starija od 50 godina života – neoporezivo u potpunosti bez obzira na iznos.

HRANARINE I STIPENDIJE koje sportistima isplaćuju amaterski sportski klubovi

Prema propisima koji uređuju sport

Neoporezivo do 9.031din. mesečno

REGRES za korišćenje godišnjeg odmora

Isplata po ovom osnovu je obavezna, u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tačka 6. Zakona o radu)

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

NAKNADA ZA ISHRANU u toku rada

Isplata po ovom osnovu je obavezna, u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tačka 5. Zakona o radu)

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

ZAJAM koji poslodavac isplaćuje zaposlenima

Isplaćuje se u visini i prema uslovima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca

Ne oporezuje se

DODATAK ZA ODVOJENI ŽIVOT

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

STIMULATIVNE OTPREMNINE pri sporazumnom prestanku radnog odnosa (član 177. Zakona o radu)

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

TERENSKI DODATAK (dnevna naknada za povećane troškove rada na terenu)

Prema Zakonu o radu, ako se predvidi opštim aktom, odnosno ugovorom o radu

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

POKLON DECI ZAPOSLENIH DO 15 GODINA STAROSTI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA

Na osnovu člana 119. stav 2. Zakona o radu, u skladu sa opštim aktom poslodavca.

Neoporezivo do 9.031,00din. po jednom detetu, isplata preko tog iznosa, kao i isplata detetu starijem od 15 godina, ima karakter zarade.