– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u maju 2016.
od 60.520 dinara –

VRSTA ISPLATE

VRSTA LIČNIH PRIMANJA

PORESKI TRETMAN

 

1

2

3

NAKNADA
TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA

zaposlenom
u slučaju smrti bračnog druga i dece, članovima uže porodice u slučaju smrti
zaposlenog

Prema
članu 119. tač. 2) Zakona o radu, poslodavac je obavezan na ove isplate do
visine troškova pogrebnih usluga, a prema priloženim računima

Za
zaposlenog i člana njegove porodice ne oporezuje se do 64.162din.

SOLIDARNA
POMOĆ
porodici u slučaju smrti penzionisanog radnika

Isplaćuje
se u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu

Neoporezivo
do 64.162 din.

 

OTPREMNINA
KOD ODLASKA U PENZIJU

Prema
Zakonu o radu, isplaćuje se najmanje u visini 2 prosečne zarade u Republici
Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za
statistiku (trenutno, 60.520 x 2 = 121.040).

Ne
oporezuje se do iznosa dvostruke mesečne zarade po zaposlenom u Republici
prema poslednjem podatku (2 x 60.520 = 121.040 din.)

JUBILARNA
NAGRADA

 

Do
visine utvrđene opštim aktom poslodavca

Neoporezivo
do 18.331din. godišnje

NAKNADA
TROŠKOVA PREVOZA DO POSLA I POVRATKA SA POSLA

Do
visine cene prevozne karte u javnom saobraćaju

Ne
oporezuje se do visine prevozne karte, odnosno do visine stvarnih troškova
prevoza, a najviše do 3.666 din.

DNEVNICA
ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO

 

Najmanje
u visini utvrđenoj opštim aktom (član 118. tačka 3. Zakona o radu), a za
državne službenike i nameštenike dnevnica iznosi 15 evra.

Ne
oporezuje se do 15 evra u skladu sa Uredbom o naknadi troškova i otpremnini
državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 86/07, 84/14 i 84/15),
a do 50 evra za subjekte van javnog sektora

DNEVNICA
ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI

Do
visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član
118. tač. 2. Zakona o radu) a za državne službenike i nameštenike dnevnica
iznosi 150 dinara.

Neoporezivo
do 2.201din. po dnevnici

NAKNADA
TROŠKOVA SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU

Do
visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (prema
Zakonu o radu)

Neoporezivo
do iznosa priloženog računa

NAKNADA
TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Priznaju
se u celini prema priloženim računima

Neoporezivo
do visine priloženih računa prevoznika u javnom saobraćaju

NAKNADA
TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE ZA RAD NA TERENU
(ako
poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade) (član
118. tač. 4) Zakona o radu)

U
visini troškova smeštaja i ishrane u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu

Ne
plaćaju se poreske obaveze

SOLIDARNA
POMOĆ
za dužu ili težu bolest, rehabilitaciju ili težu invalidnost
zaposlenog ili člana njegove porodice

Do
visine utvrđene opštim aktom poslodavca

Neoporezivo
do 36.665din. po slučaju

OSTALE
SOLIDARNE POMOĆI
(čl. 120. tač. 1. Zakona o radu)

Do
visine utvrđene opštim aktom poslodavca

Oporezuje
se ceo iznos samo porezom po stopi od 10%

NAKNADA
TROŠKOVA PREVOZA SOPSTVENIM PUTNIČKIM MOTORNIM VOZILOM U SLUŽBENE SVRHE

Prema
članu 118. tač. 2) i 3) Zakona o radu, utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom
o radu kod poslodavca

Ne
oporezuje se do 30% cene 1 l super benzina po pređenom kilometru, najviše do 6.417
din.
mesečno

STIPENDIJE
I KREDITI UČENIKA I
STUDENATA – učenicima srednjih škola
i studentima viših škola i fakulteta

Na
način utvrđen opštim aktom poslodavca

Neoporezivo
do 11.000din. mesečno

STIPENDIJE
I KREDITI UČENIKA
OSNOVNIH ŠKOLA – kada su roditelji
zaposleni kod poslodavca

Na
način utvrđen opštim aktom poslodavca

Isplata
ima karakter zarade, na ceo iznos plaćaju se doprinosi za socijalno od 19,9%
+ 17,9% i porez po stopi od 10%

OTPREMNINA pri otkazu ugovora o radu višku zaposlenih
zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena (po članu 158. i 159.
Zakona o radu)

Isplaćuje
se u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a ne može biti niža
od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod
poslodavca kod koga se ostvaruje pravo na otpremninu.

Zaradom
se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca
koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina

Neoporezivo
do najnižih iznosa isplate po godinama rada iz prethodne kolone (član 9. stav
1. tačka 18. Zakona o porezu na dohodak građana)

ISPLATE ZAPOSLENIMA U OKVIRU
PROGRAMA

ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH
U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2016. GODINU

(„Sl. glasnik RS“, br. 9/15, 84/15 i 109/15)

 

Odeljak III Programa – Način rešavanja viška
zaposlenih

Zaposlenom koji je utvrđen kao višak u 2016. godini prestaje radni
odnos kada se dobrovoljno opredeli za jednu od opcija, koja je za njega
najpovoljnija, i to za:

1) otpremninu u visini
dinarske protivvrednosti 200 evra za svaku navršenu godinu rada u radnom
odnosu, po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od
strane poslodavca, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od
8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti

Neoporezivo do iznosa prava shodno članu 9. stav 1. tačka 20) Zakona o
porezu na dohodak građana

2) otpremninu obračunatu na
način utvrđen Zakonom o radu s tim da ukupna visina otpremnina ne može biti
veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a visina sredstava za svaku
navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca ne može biti
veća od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu, na dan
dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca;

otpremnina u skladu sa čl. 158. i 159. Zakona do iznosa utvrđenog tim
članom je neoporeziva, shodno članu 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na
dohodak građana

3) otpremninu u iznosu od
šest (6) prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem
objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike – za
zaposlene koji imaju više od 15 navršenih godina rada u radnom odnosu
(trenutno: 6 x 60.520 = 363.120 din.).

neoporezivo shodno članu 9. stav 1. tačka 20) Zakona o porezu na
dohodak građana do iznosa utvrđenog prava

NOVČANE NAKNADE U SKLADU SA
ČL. 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom
sektoru (
„Sl. glasnik RS“, br. 68/15) za zaposlene za čijim je radom prestala
potreba

Zaposleni koji su se izjasnili da prihvataju prestanak radnog odnosa
uz isplatu jedne od sledećih novčanih naknada:

1) u visini 1/3 prosečne
plate, odnosno zarade zaposlenog
 isplaćene u prethodna tri meseca koja
prethode mesecu prestanka radnog odnosa, odnosno u visini 1/3 prosečne zarade
u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa
prema podatku republičke statistike, u zavisnosti od toga šta je za zaposlenog
povoljnije, uvećane za 30% za svaku godinu rada u radnom odnosu u javnom
sektoru, s tim da ukupna visina novčane naknade ne može biti veća od 8.000
evra u dinarskoj protivvrednosti – za zaposlene kojima na dan prestanka
radnog odnosa nedostaje više od dve godine do ispunjenja uslova za penziju u
skladu sa propisima o PIO;

Neoporezivo do iznosa utvrđenog prava iz prethodne kolone, shodno čl.
9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana

2) u visini šest prosečnih zarada
u Republici Srbiji
za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa,
prema podatku republičke statistike – za zaposlene kojima na dan prestanka radnog
odnosa nedostaje do dve godine do ispunjenja uslova za penziju u skladu sa propisima
o PIO;

3) u visini četiri prosečne
zarade
u Republici Srbiji za
mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku republičke
statistike – za zaposlene koji na dan prestanka radnog odnosa ispunjavaju
uslove za prevremenu penziju u skladu sa propisima o PIO.

HRANARINE
I STIPENDIJE
koje sportistima isplaćuju amaterski sportski
klubovi

Prema
propisima koji uređuju sport

Neoporezivo
do 9.166 din.
mesečno

REGRES za korišćenje
godišnjeg odmora

Isplata
po ovom osnovu je obavezna, u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom
o radu kod poslodavca (član 118. tačka 6. Zakona o radu)

Plaćaju
se sve poreske obaveze kao na zaradu

NAKNADA
ZA ISHRANU
u toku rada

Isplata
po ovom osnovu je obavezna, u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom
o radu kod poslodavca (član 118. tačka 5. Zakona o radu)

Plaćaju
se sve poreske obaveze kao na zaradu

ZAJAM
koji poslodavac isplaćuje zaposlenima

Isplaćuje
se u visini i prema uslovima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu kod
poslodavca

Ne
oporezuje se

DODATAK
ZA ODVOJENI ŽIVOT

Isplaćuje
se u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu

Plaćaju
se sve poreske obaveze kao na zaradu

STIMULATIVNE
OTPREMNINE
pri sporazumnom prestanku radnog odnosa (član 177.
Zakona o radu)

Isplaćuje
se u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu

Plaćaju
se sve poreske obaveze kao na zaradu

TERENSKI
DODATAK
(dnevna naknada za povećane troškove rada na terenu)

Prema
Zakonu o radu, ako se predvidi opštim aktom, odnosno ugovorom o radu

Plaćaju
se sve poreske obaveze kao na zaradu

POKLON
DECI ZAPOSLENIH DO 15 GODINA STAROSTI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA

Na
osnovu člana 119. stav 2. Zakona o radu, u skladu sa opštim aktom poslodavca.

Neoporezivo
do 9.166,00din. po jednom detetu, isplata
preko tog iznosa, kao i isplata detetu starijem od 15 godina, ima karakter
zarade.