– na osnovu prosečne zarade u Republici u mesecu maju 2017. godine od 64.860 dinara

 

VRSTA ISPLATE

 

OSNOV ZA ISPLATU

 

PORESKI TRETMAN

1

2

3

REGRES za korišćenje godišnjeg odmora

Isplata po ovom osnovu je obavezna u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tačka 6. Zakona o radu)

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

NAKNADA ZA ISHRANU u toku rada

Isplata po ovom osnovu je obavezna u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tačka 5. Zakona o radu)

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

TERENSKI DODATAK (dnevna naknada za povećane troškove rada na terenu)

Prema Zakonu o radu, ako se predvidi opštim aktom, odnosno ugovorom o radu

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

DODATAK ZA ODVOJEN ŽIVOT

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA

zaposlenom u slučaju smrti bračnog druga i dece, članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog

Prema članu 119. tač. 2) Zakona o radu, poslodavac je obavezan na ove isplate do visine troškova pogrebnih usluga, a prema priloženim računima

Za zaposlenog i člana njegove porodice ne oporezuje se do 65.189 din.

SOLIDARNA POMOĆ porodici u slučaju smrti penzionisanog radnika

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu

Neoporezivo do 65.189 din.

 

OTPREMNINA KOD

ODLASKA U PENZIJU

(starosna, invalidska, porodična)

Prema Zakonu o radu, isplaćuje se najmanje u visini 2 prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku (64.860 x 2= 129.720 din.).

Prema Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik 98/07, 84/14 i 85/15), državnom službeniku ili namešteniku koji odlazi u penziju isplaćuje se otpremnina u visini 125% od plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ona ne može biti niža od dve prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate (trenutno: 2 x 64.860 = 129.720 din.).

Ne oporezuje se do iznosa dvostruke mesečne zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem podatku (2 x 64.860 = 129.720 din.), a na isplatu preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto prihod umanjen za 20% normiranih troškova

OTPREMNINA DRŽAVNOM SLUŽBENIKU i NAMEŠTENIKU
za čijim radom je prestala potreba
(član 50. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika)

Državnom službeniku kome prestane radni odnos zbog proteka dva meseca otkad je postao neraspoređen i namešteniku kome je otkazan ugovor o radu jer ne postoji nijedno radno mesto na koje može biti premešten ili raspoređen, isplaćuje se otpremnina za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca u visini trećine njegove bruto plate (pod platomse smatra prosečna mesečna plata zaposlenog koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kom je doneseno rešenje kojim je utvrđeno da je postao neraspoređen, odnosno rešenje o otkazu ugovora o radu)

Ne oporezuje se do iznosa zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu – član 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana; preko tog iznosa, prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana – plaća se porez po stopi od 20% po odbitku 20% normiranih troškova

JUBILARNA NAGRADA

 

Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca, dok se u državnim organima i javnim službama isplaćuje u skladu sa odredbama posebnih kolektivnih ugovora

Neoporezivo do 18.624 dinara godišnje

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA DO POSLA I POVRATKA SA POSLA

U visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz

Ne oporezuje se do visine cene mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.725 din.

DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO

 

U visini utvrđenoj opštim aktom poslodavca (član 118. tačka 3. Zakona o radu).

U skladu sa članom 20. Uredbe za državne službenike i nameštenike, u visini 15 evra za 24 časa provedena u inostranstvu.

Neoporezivo do 15 evra, odnosno iznosa propisanog čl. 20. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, a za subjekte van javnog sektora neoporezivo do 50 evra za celu dnevnicu, a preko tog iznosa plaća se 10% poreza

DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI

Do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tač. 2. Zakona o radu).

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se dnevnica za službeno putovanje u zemlji koja iznosi 150 dinara.

Neoporezivo do 2.236 din. po dnevnici, a preko tog iznosa plaća se porez po stopi od 10%.

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU (u zemlji i inostranstvu)

Do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (prema Zakonu o radu).

Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi smeštaja u zemlji prema priloženom hotelskom računu za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica), a ako su mu obezbeđeni besplatno prenoćište i doručak, ne naknađuju se troškovi smeštaja.

Državnom službeniku i namešteniku na službenom putovanju u inostranstvo naknađuju se troškovi smeštaja u visini plaćenog hotelskog računa za prenoćište i doručak, izuzev za prenoćište i doručak u hotelu prve kategorije (pet zvezdica).

Neoporezivo do iznosa priloženog računa

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Priznaju se u celini prema priloženim računima

Neoporezivo do visine priloženih računa prevoznika u javnom saobraćaju

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE ZA RAD NA TERENU (ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade, član 118. tač. 4) Zakona o radu)

U visini troškova smeštaja i ishrane, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu

Ne plaćaju se poreske obaveze

SOLIDARNA POMOĆ za dužu ili težu bolest, rehabilitaciju ili težu invalidnost zaposlenog ili člana njegove porodice

Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca

Neoporezivo do 37.252 din. po slučaju

OSTALE SOLIDARNE POMOĆI (čl. 120. tač. 1. Zakona o radu)

Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca

Oporezuje se ceo iznos samo porezom po stopi od 10%

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA SOPSTVENIM PUTNIČKIM MOTORNIM VOZILOM

U SLUŽBENE SVRHE

Prema članu 118. tač. 2) i 3) Zakona o radu, utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca.

Državnom službeniku ili namešteniku koji, po pismenom odobrenju ovlašćenog lica, koristi sopstveni automobil, isplaćuje se naknada od 10% propisane cene za litar pogonskog goriva po pređenom kilometru.

Ne oporezuje se do 30% cene 1 l benzina pomnoženog sa brojem potrošenih litara, najviše do 6.520 din. mesečno.

Preko ovog iznosa plaća se porez po stopi od 10%.

 

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA I STUDENATA – učenicima srednjih škola i studentima viših škola i fakulteta

Na način utvrđen opštim aktom poslodavca

Neoporezivo do 11.176 din. mesečno

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA – kada su roditelji zaposleni kod poslodavca

Na način utvrđen opštim aktom poslodavca

Isplata ima karakter zarade, na ceo iznos plaćaju se doprinosi za socijalno od 19,9% + 17,9% i porez po stopi od 10%

OTPREMNINA pri otkazu ugovora o radu višku zaposlenih zbog tehnoloških,ekonomskih ili organizacionih promena

(po članu 158. i 159. Zakona o radu)

Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu.

Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.

Neoporezivo do najnižih iznosa isplate po godinama rada iz prethodne kolone (član 9. stav 1. tačka 18. Zakona o porezu na dohodak građana)

ISPLATE ZAPOSLENIMA U OKVIRU PROGRAMA

ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015, 2016. I 2017. GODINU

(„Sl. glasnik RS”, br. 9/2015, 84/2015, 109/2015, 16/2016, 82/2016 i 5/2017)

 

Odeljak III Programa – Način rešavanja viška zaposlenih

Zaposlenom koji je utvrđen kao višak u 2015, 2016. i 2017. godini, prestaje radni odnos kada se dobrovoljno opredeli za jednu od opcija koja je za njega najpovoljnija, i to za:

1) otpremninu u visini dinarske protivvrednosti 200 evra za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu, po srednjem kursu na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

Neoporezivo do iznosa prava, shodno članu 9. stav 1. tačka 20) Zakona o porezu na dohodak građana;

2) otpremninu obračunatu na način utvrđen Zakonom o radu, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a visina sredstava za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca ne može biti veća od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca;

u skladu sa čl. 158. i 159. Zakona, do iznosa utvrđenog tim članom je neoporeziva, shodno članu 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana;

3) otpremninu u iznosu od šest (6) prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike – za zaposlene koji imaju više od 15 navršenih godina rada u radnom odnosu (trenutno: 6 x 64.860 = 389.160 din.).

shodno članu 9. stav 1. tačka 20) Zakona o porezu na dohodak građana, neoporezivo do iznosa utvrđenog prava.

NOVČANE NAKNADE, U SKLADU SA ČL. 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS” br. 68/2015), za zaposlene za čijim je radom prestala potreba

Zaposleni koji su se izjasnili da prihvataju prestanak radnog odnosa uz isplatu jedne od sledećih novčanih naknada:

1) u visini 1/3 prosečne plate, odnosno zarade zaposlenog isplaćene u prethodna tri meseca koja prethode mesecu prestanka radnog odnosa, odnosno u visini 1/3 prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku republičke statistike, u zavisnosti od toga šta je za zaposlenog povoljnije, uvećane za 30% za svaku godinu rada u radnom odnosu u javnom sektoru, s tim da ukupna visina novčane naknade ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti – za zaposlene kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje više od dve godine do ispunjenja uslova za penziju, u skladu sa propisima o PIO;

Neoporezivo do iznosa utvrđenog prava iz prethodne kolone, shodno čl. 9. stav 1. tačka 19) Zakona o porezu na dohodak građana

2) u visini šest prosečnih zarada u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku republičke statistike – za zaposlene kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje do dve godine do ispunjenja uslova za penziju, u skladu sa propisima o PIO;

3) u visini četiri prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku republičke statistike – za zaposlene koji na dan prestanka radnog odnosa ispunjavaju uslove za prevremenu penziju, u skladu sa propisima o PIO.

ZAJAM koji poslodavac isplaćuje zaposlenima

Isplaćuje se u visini i prema uslovima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca

Ne oporezuje se

STIMULATIVNE OTPREMNINE pri sporazumnom prestanku radnog odnosa (član 177. Zakona o radu)

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu

TERENSKI DODATAK – samo za državne službenike i nameštenike

Član 44. stav 1. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

U skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija od 23. 12. 2011. godine, ova isplata oporezuje se samo porezom na dohodak građana po stopi od 10%

DODATAK ZA ODVOJENI ŽIVOT – samo za državne službenike i nameštenike

Članovi od 45. do 49. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

U skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija od 23. 12. 2011. godine, ova isplata oporezuje se samo porezom na dohodak građana po stopi od 10%

POKLONI deci zaposlenih do 15 godina starosti, povodom Nove godine i Božića

Na osnovu člana 119. stav 2. Zakona o radu, u skladu sa opštim aktom poslodavca

Neoporezivo do 9.313 po jednom detetu, dok isplata preko tog iznosa, kao i isplata detetu starijem od 15 godina, ima karakter zarade.

NAGRADE, NOVČANE POMOĆI i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkih lica

Isplaćuje se u skladu sa odlukom poslodavca

Neoporezivo do 12.375 dinara godišnje, ostvareno kod jednog poslodavca (čl. 85. tač. 10) Zakona o porezu na dohodak građana)