U “Sl. listu grada Beograda“, br. 86/2016, od 8.9.2016. godine, doneta je Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda. U nastavku možete pročitati izmene i dopune:

Član. 1.

“Ugostiteljskim objektima za pružanje usluge ishrane i pića, koji se nalaze u ulicama Cetinjskoj, Zetskoj i Skadarskoj, a nalaze se do 150 m vazdušnom linijom od najbliže stambene, stambeno poslovne zgrade utvrđuje se maksimalno radno vreme i to tako što mogu početi sa radom najranije od 6.00 sati i mogu raditi najduže do 24.00 sata, a petkom i subotom od 06.00 sati do 1.00 sat posle ponoći.

Ugostiteljski objekti iz stava 1. ovog člana, mogu emitovati muziku ili priređivati muzički program i to najduže do 23.00 sata, a petkom i subotom do 24.00 sata.

Odredbe iz st. 1. i 2. ovog člana ne odnose se na ugostiteljske objekte za pružanje usluge ishrane i pića koji se nalaze u Skadarskoj ulici parna strana od broja 20 do 48 i neparna strana od broja 7 do broja 43 osim objekata u Skadarskoj 40 i 40a, mogu emitovati samo akustičnu muziku.“

Član 2.

Član 17. menja se i glasi:

„Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za poslove privrede.

Inspekcijski nadzor nad isticanjem i pridržavanjem propisanog radnog vremena vrši turistički inspektor Gradske uprave Grada Beograda, u skladu sa zakonom.

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ove odluke koje se odnose na uznemiravanje građana i emitovanje muzike ili priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskom objektu vrši komunalni inspektor gradske opštine.

Kontrolu nad primenom ove odluke u skladu sa zakonom vrši i Komunalna policija.“

Član 3.

Član 18. u stav 1. reči: „komunalnom inspektoru“, zamenjuju se rečima: „ovlašćenom inspektoru.“

Član 4.

Član 19 menja se i glasi:

„Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice

– ako u obavljanju ugostiteljske delatnosti uznemirava građane koji stanuju i rade u susedstvu (član 4. stav 4);

– ako postupa suprotno članu 8. stav 2. ove odluke;

– ako postupa suprotno odredbi člana 8a. st. 2. i 3. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 25.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 75.000 dinara preduzetnik.“

Član 5.

Član 20. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

– ako ne postupa u skladu sa čl. 10. i 11. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 preduzetnik.“

Član 6.

Posle člana 20. dodaje se novi član 20a, koji glasi:

„Za prekršaje iz člana 19. i 20. ove odluke ovlašćeni inspektor, odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.“