У “Сл. листу града Београда“, бр. 86/2016, од 8.9.2016. године, донета је Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда. У наставку можете прочитати измене и допуне:

Члан. 1.

“Угоститељским објектима за пружање услуге исхране и пића, који се налазе у улицама Цетињској, Зетској и Скадарској, а налазе се до 150 m ваздушном линијом од најближе стамбене, стамбено пословне зграде утврђује се максимално радно време и то тако што могу почети са радом најраније од 6.00 сати и могу радити најдуже до 24.00 сата, а петком и суботом од 06.00 сати до 1.00 сат после поноћи.

Угоститељски објекти из става 1. овог члана, могу емитовати музику или приређивати музички програм и то најдуже до 23.00 сата, а петком и суботом до 24.00 сата.

Одредбе из ст. 1. и 2. овог члана не односе се на угоститељске објекте за пружање услуге исхране и пића који се налазе у Скадарској улици парна страна од броја 20 до 48 и непарна страна од броја 7 до броја 43 осим објеката у Скадарској 40 и 40а, могу емитовати само акустичну музику.“

Члан 2.

Члан 17. мења се и гласи:

„Надзор над применом одредаба ове одлуке врши организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове привреде.

Инспекцијски надзор над истицањем и придржавањем прописаног радног времена врши туристички инспектор Градске управе Града Београда, у складу са законом.

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке које се односе на узнемиравање грађана и емитовање музике или приређивање музичког програма у угоститељском објекту врши комунални инспектор градске општине.

Контролу над применом ове одлуке у складу са законом врши и Комунална полиција.“

Члан 3.

Члан 18. у став 1. речи: „комуналном инспектору“, замењују се речима: „овлашћеном инспектору.“

Члан 4.

Члан 19 мења се и гласи:

„Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице

– ако у обављању угоститељске делатности узнемирава грађане који станују и раде у суседству (члан 4. став 4);

– ако поступа супротно члану 8. став 2. ове одлуке;

– ако поступа супротно одредби члана 8а. ст. 2. и 3. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 75.000 динара предузетник.“

Члан 5.

Члан 20. мења се и гласи:

„Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

– ако не поступа у складу са чл. 10. и 11. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 50.000 предузетник.“

Члан 6.

После члана 20. додаје се нови члан 20а, који гласи:

„За прекршаје из члана 19. и 20. ове одлуке овлашћени инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршајни налог у складу са законом.“