Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања објавило је

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

“Законом о изменама и допунама Закона о условима за упућивање
запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити („Службени
гласник РС“, бр. 50/18), који је ступио на снагу 07.07.2018. године,
ПРЕСТАЈЕ

    обавеза послодаваца да овом министарству доставља обавештења о
упућивању запослених на привремени рад у иностранство и уверења
Централног регистра обавезног социјалног осигурања,
    обавеза овог министарства да достављена обавештења објављује на интернет порталу Министарства.

 

Према новом решењу у члану 12. Закона о условима за упућивање запослених
на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, послодавац је дужан
да приликом пријаве промене основа осигурања у јединствену базу
Централног регистра обавезног социјалног осигурања, унесе и податак о
држави упућивања као и сваку накнадну промену државе.  

Послодавац може да упућује на привремени рад у иностранство само
запослене који су у радном односу код тог послодавца најмање три месеца
пре дана упућивања.

Изузетак од правила је

1) да се упућивање запослених врши у оквиру претежне делатности послодавца која је уписана у регистар код надлежног органа и

2) да број упућених запослених који су код послодавца у радном односу
краће од три месеца не прелази 20% од укупног броја запослених код тог
послодавца на дан упућивања.

Наведена правила се не односе на послодавце који упућују запослене на
привремени рад у СР Немачку на основу Споразума о деташману и добијене
сагласности од Привредне коморе Србије и добијеног одобрења надлежних
органа СР Немачке.     

За све додатне информације можете се обратити Сектору за рад и запошљавање на следеће бројеве телефона: 011/3616-265, 363-1467“

Извор: сајт Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања