Министар финансија је донео Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, бр. 45/2017), који је ступио на снагу 20. маја 2017. године. Измена је извршена због увођења рачуна за прикупљање средстава за конкретне спортске манифестације у 2017. години, ради техничког усаглашавања.

Конкретно, у Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС”, број 16/2016, 49/2016 и 107/2016 – у даљем тексту: Правилник за контни план) извршене су следеће измене:

1. У члану 12. у класи 200000 – Обавезе, категорија 240000 – Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене, у групи конта 245000 – Обавезе за остале расходе, опис синтетичког конта 245200 – Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне, мења се тако да сада гласи:

„- 245200 – Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате”.

Истовремено, садржај синтетичког конта 245200 – Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне, сада гласи:

„Синтетички конто 245200 – Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате – садржи аналитичка конта на којима се књиже обавезе по основу осталих пореза, обавезе по основу обавезних такси, обавезе за новчане казне, обавезе за порез на додату вредност и обавезе за камате.”

 

2. У члану 14. у класи 400000 – Текући расходи, у категорији 480000 – Остали расходи, у групи конта 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, опис конта мења се и гласи:

„Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате.

Истовремено, у групи конта 482000 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, назив синтетичког конта 482300 – Новчане казне и пенали – мења се и гласи:

„Новчане казне, пенали и камате”, а његов садржај сада гласи:

„Синтетички конто 482300 – Новчане казне, пенали и камате садржи аналитичка конта на којима се књиже републичке казне, пенали, камате, покрајинске казне, градске казне и општинске казне.”

Као што се види, садржина наведених конта у оквиру обавеза и у оквиру текућих расхода, проширен је за трошкове камата које се сада књиже на њих. У складу са проширењем садржаја наведених конта, извршена је измена њиховог назива и у Прилогу 2 – Контни план, у класи 200000 – Обавезе и класи – 4000000 – Текући расходи Правилника за контни план, тако да сада у Контном плану за буџетски систем имамо следећа конта са иновираним називом, односно описом:

– синтетички конто 245200 – Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате;

– аналитички конто 245250 Обавезе за камате;  

– субаналитички конто 245251 – Обавезе по основу камате за неблаговремено враћање средстава јавних прихода;

– синтетички конто 482300 – Новчане казне, пенали и камате;

– аналитички конто 482310 Републичке казне, пенали и камате;

– субаналитички конто 482313 – Камате за неблаговремено враћање средстава јавних прихода.

 

3. У класи 700000 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, у категорији 710000 – ПОРЕЗИ, измењени су називи неколико субаналитичких конта, који сада гласе:

субаналитички конто 716224 – Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „ЕВРОПСКО АТЛЕТСКО ПРВЕНСТВО У ДВОРАНИ 2017”;

– субаналитички конто 716226 – Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „КРОВ 2017”;

– субаналитички конто 716227 – Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Првенство Европе у рвању за сениоре, Нови Сад 2017”.

 

4. У категорији 740000 – ДРУГИ ПРИХОДИ, извршене су следеће измене:

1) Опис субаналитичког конта 741562 – Накнада за коришћење водног добра, мења се и гласи: „Накнада за коришћење вода”.

2) Опис субаналитичког конта 741565 – Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе, мења се и гласи: „Накнада за одводњавање од физичких лица”.

3) Субаналитичка конта и описи тих конта:

– 741568 – Сливна водна накнада од физичких лица на основу решења Пореске управе и

741569 – Сливна водна накнада од правних лица,

бришу се.

4) Опис субаналитичког конта 743923 – Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, мења се и гласи: „Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате”.

5) Опис субаналитичког конта 743924 – Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе, мења се и гласи: „Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе.

Министар финансија донео је такође и Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС”, бр. 45/2017), који је ступио на снагу 20. маја 2017. године. Измене овог правилника извршене су због усклађивања са наведеним изменама назива конта у Контном плану за буџетски систем.

Овим изменама у Прилогу 1 – План рачуна за уплату јавних прихода Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС”, бр. 16/2016, 49/2016 и 107/2016 у даљем тексту: Правилник), следећи рачуни добили су иновиране називе:

–  рачун на редном броју 147 сада има назив: Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Европско атлетско првенство у дворани 2017”;

– рачун на редном броју 149 сада има назив: Средства остварена продајом доплатне Поштанске марке „КРОВ 2017”;

– рачун на редном броју 150 сада има назив: Средства остварена продајом доплатне Поштанске марке „Првенство Европе у рвању за сениоре, Нови Сад 2017”;

– рачун на редном броју 458 сада има назив: Накнада за коришћење вода;

– рачун на редном броју 461 сада има назив: Накнада за одводњавање од физичких лица, а ознака „ПУ” је брисана;

– рачуни на ред. бр. 464. и 465. су брисани;

– рачун на редном броју 602 сада има назив: Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате;

– рачун на редном броју 603 сада има назив: Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе.