Ministar finansija je doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, br. 45/2017), koji je stupio na snagu 20. maja 2017. godine. Izmena je izvršena zbog uvođenja računa za prikupljanje sredstava za konkretne sportske manifestacije u 2017. godini, radi tehničkog usaglašavanja.

Konkretno, u Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS”, broj 16/2016, 49/2016 i 107/2016 – u daljem tekstu: Pravilnik za kontni plan) izvršene su sledeće izmene:

1. U članu 12. u klasi 200000 – Obaveze, kategorija 240000 – Obaveze po osnovu ostalih rashoda, izuzev rashoda za zaposlene, u grupi konta 245000 – Obaveze za ostale rashode, opis sintetičkog konta 245200 – Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne, menja se tako da sada glasi:

„- 245200 – Obaveze za ostale poreze, obavezne takse, kazne i kamate”.

Istovremeno, sadržaj sintetičkog konta 245200 – Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne, sada glasi:

„Sintetički konto 245200 – Obaveze za ostale poreze, obavezne takse, kazne i kamate – sadrži analitička konta na kojima se knjiže obaveze po osnovu ostalih poreza, obaveze po osnovu obaveznih taksi, obaveze za novčane kazne, obaveze za porez na dodatu vrednost i obaveze za kamate.”

 

2. U članu 14. u klasi 400000 – Tekući rashodi, u kategoriji 480000 – Ostali rashodi, u grupi konta 482000 – Porezi, obavezne takse, kazne i penali, opis konta menja se i glasi:

„Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate.

Istovremeno, u grupi konta 482000 – Porezi, obavezne takse, kazne i penali, naziv sintetičkog konta 482300 – Novčane kazne i penali – menja se i glasi:

„Novčane kazne, penali i kamate”, a njegov sadržaj sada glasi:

„Sintetički konto 482300 – Novčane kazne, penali i kamate sadrži analitička konta na kojima se knjiže republičke kazne, penali, kamate, pokrajinske kazne, gradske kazne i opštinske kazne.”

Kao što se vidi, sadržina navedenih konta u okviru obaveza i u okviru tekućih rashoda, proširen je za troškove kamata koje se sada knjiže na njih. U skladu sa proširenjem sadržaja navedenih konta, izvršena je izmena njihovog naziva i u Prilogu 2 – Kontni plan, u klasi 200000 – Obaveze i klasi – 4000000 – Tekući rashodi Pravilnika za kontni plan, tako da sada u Kontnom planu za budžetski sistem imamo sledeća konta sa inoviranim nazivom, odnosno opisom:

– sintetički konto 245200 – Obaveze za ostale poreze, obavezne takse, kazne i kamate;

– analitički konto 245250 Obaveze za kamate;  

– subanalitički konto 245251 – Obaveze po osnovu kamate za neblagovremeno vraćanje sredstava javnih prihoda;

– sintetički konto 482300 – Novčane kazne, penali i kamate;

– analitički konto 482310 Republičke kazne, penali i kamate;

– subanalitički konto 482313 – Kamate za neblagovremeno vraćanje sredstava javnih prihoda.

 

3. U klasi 700000 – TEKUĆI PRIHODI, u kategoriji 710000 – POREZI, izmenjeni su nazivi nekoliko subanalitičkih konta, koji sada glase:

subanalitički konto 716224 – Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „EVROPSKO ATLETSKO PRVENSTVO U DVORANI 2017”;

– subanalitički konto 716226 – Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „KROV 2017”;

– subanalitički konto 716227 – Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Prvenstvo Evrope u rvanju za seniore, Novi Sad 2017”.

 

4. U kategoriji 740000 – DRUGI PRIHODI, izvršene su sledeće izmene:

1) Opis subanalitičkog konta 741562 – Naknada za korišćenje vodnog dobra, menja se i glasi: „Naknada za korišćenje voda”.

2) Opis subanalitičkog konta 741565 – Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave, menja se i glasi: „Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica”.

3) Subanalitička konta i opisi tih konta:

– 741568 – Slivna vodna naknada od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave i

741569 – Slivna vodna naknada od pravnih lica,

brišu se.

4) Opis subanalitičkog konta 743923 – Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, menja se i glasi: „Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate”.

5) Opis subanalitičkog konta 743924 – Prihodi od uvećanja celokupnog poreskog duga koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave, menja se i glasi: „Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave.

Ministar finansija doneo je takođe i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS”, br. 45/2017), koji je stupio na snagu 20. maja 2017. godine. Izmene ovog pravilnika izvršene su zbog usklađivanja sa navedenim izmenama naziva konta u Kontnom planu za budžetski sistem.

Ovim izmenama u Prilogu 1 – Plan računa za uplatu javnih prihoda Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS”, br. 16/2016, 49/2016 i 107/2016 u daljem tekstu: Pravilnik), sledeći računi dobili su inovirane nazive:

–  račun na rednom broju 147 sada ima naziv: Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Evropsko atletsko prvenstvo u dvorani 2017”;

– račun na rednom broju 149 sada ima naziv: Sredstva ostvarena prodajom doplatne Poštanske marke „KROV 2017”;

– račun na rednom broju 150 sada ima naziv: Sredstva ostvarena prodajom doplatne Poštanske marke „Prvenstvo Evrope u rvanju za seniore, Novi Sad 2017”;

– račun na rednom broju 458 sada ima naziv: Naknada za korišćenje voda;

– račun na rednom broju 461 sada ima naziv: Naknada za odvodnjavanje od fizičkih lica, a oznaka „PU” je brisana;

– računi na red. br. 464. i 465. su brisani;

– račun na rednom broju 602 sada ima naziv: Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate;

– račun na rednom broju 603 sada ima naziv: Uvećanje poreskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave.