У „Службеном гласнику РС”, бр. 43/2017 од 5. 5. 2017. године, објављена је ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину, која ступа на снагу 13. 5. 2017. године.

Да подсетимо, Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Сл. гласник РС”, бр. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016, 45/2016 и 43/2017 – у даљем тексту: Одлука) одређен је максималан број запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за календарску 2015. годину. Последњим изменама Одлуке извршена је корекција навише максимално могућег броја запослених у оквиру делатности образовања и науке, а конкретно:

1. У иновираној тачки 2. подтачка 1) Одлуке, досадашњи и нови максимални број запослених је:

10. ДЕЛОКРУГ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

до 12. 5. 2017.

од 13. 5. 2017.

укупно: 136.776

укупно: 136.939

10.8. Високо образовање

укупно: 23.427

укупно: 23.590

 

Овом изменом је повећан дозвољени број запослених у Високом образовању, за колико је повећан и дозвољени број запослених у делокругу просвете, науке и технолошког развоја.

2. У Табеларном приказу број 14 – Високо образовање детаљније је приказан нови, повећан број дозвољених запослених на појединим факултетима. Приказ до сада дозвољеног броја и новог дозвољеног броја запослених на факултетима на којима је било измена, дат је у наредној табели:

 

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Максималан бр. запослених за 2015. на неодређено

до 12. 5. 2017.

од 13. 5. 2017.

Универзитет у Београду – Математички факултет

183

200

Универзитет у Београду – Факултет организационих наука

260

290

Факултет инжењерских наука – Крагујевац

152

170

Електронски факултет – Ниш

270

290

Академија уметности – Нови Сад

367

377

Факултет техничких наука – Нови Сад

1273

1327

Технички факултет „Михајло Пупин” – Зрењанин

99

106