Radi prilagođavanja novim zakonskim propisima, ministar finansija doneo je:

1) Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem, i

2) Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa.

Oba pravilnika objavljena su u „Sl. glasniku RS“, br. 63/2015 a radi se o sledećim dopunama:

1. U Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 – ispravka, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015 i 63/2015),

u Prilogu 2 – Kontni plan, u klasi 700000 propisan je novi subanalitički konto:

– 714448 – Sredstva u iznosu 10% od uplaćene premije osiguranja useva i plodova za finansiranje sistema odbrane od grada.

 

U okviru klase 700000 ovaj novi subanalitički konto može se prikazati na sledeći način:

Klasa/ Kategorija

Grupa

Sintetički konto

Analitički konto

Subanalitički konto

Opis

1

2

3

4

5

6

700000

 

 

 

 

TEKUĆI PRIHODI

710000

 

 

 

 

POREZI

714000

 

 

POREZ NA DOBRA I USLUGE

 

 

714400

 

Porezi na pojedinačne usluge

 

 

 

714440

 

Sredstva za vanredne situacije

 

 

 

714448

Sredstva u iznosu 10% od uplaćene premije osiguranja useva i plodova za finansiranje sistema odbrane od grada

2. U Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 – ispravka, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015 i 63/2015) izvršene su sledeće izmene:

1) u Prilogu 1 – Plan računa za uplatu javnih prihoda, posle rednog broja 76. dodaje se redni broj 76a, koji glasi:

 

Red.

broj

Trezor

Račun za uplatu javnih prihoda

Račun JP

Kontrolni broj

Opis

Oznaka osnova plaćanja

Nivo uplate

Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja

Prihodi po pripadnosti

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

76a

840

714448

843

34

Sredstva u iznosu 10% od uplaćene premije osiguranja useva i plodova za finansiranje sistema odbrane od grada

53

1,1/g

 

4

 

2) Na rednom broju 179a, u koloni 8 − Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja, dodaje se oznaka: „PU”, pa sada ovaj redni broj, odnosno račun ima sledeće opise:

                 

Red. broj

Trezor

Račun za uplatu javnih prihoda

Račun JP

Kontr. broj

Opis

Oznaka osnova plaćanja

Nivo uplate

Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja

Prihodi po pripadnosti

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

179a

840

717613

843

73

Akciza na električnu energiju za krajnju potrošnju

53

4

PU

4

 

Obe dopune pravilnika stupile su na snagu 18. 7. 2015. godine.