Ради прилагођавања новим законским прописима, министар финансија донео је:

1) Правилник о допуни Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем, и

2) Правилник о допунама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.

Оба правилника објављена су у „Сл. гласнику РС“, бр. 63/2015 а ради се о следећим допунама:

1. У Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС“, бр. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 – исправка, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015 и 63/2015),

у Прилогу 2 – Контни план, у класи 700000 прописан је нови субаналитички конто:

– 714448 – Средства у износу 10% од уплаћене премије осигурања усева и плодова за финансирање система одбране од града.

 

У оквиру класе 700000 овај нови субаналитички конто може се приказати на следећи начин:

Класа/ Категорија

Група

Синтетички конто

Аналитички конто

Субаналитички конто

Опис

1

2

3

4

5

6

700000

 

 

 

 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

710000

 

 

 

 

ПОРЕЗИ

714000

 

 

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

 

 

714400

 

Порези на појединачне услуге

 

 

 

714440

 

Средства за ванредне ситуације

 

 

 

714448

Средства у износу 10% од уплаћене премије осигурања усева и плодова за финансирање система одбране од града

2. У Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 – исправка, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015 и 63/2015) извршене су следеће измене:

1) у Прилогу 1 – План рачуна за уплату јавних прихода, после редног броја 76. додаје се редни број 76а, који гласи:

 

Ред.

број

Трезор

Рачун за уплату јавних прихода

Рачун ЈП

Контролни број

Опис

Ознака основа плаћања

Ниво уплате

Обавезни податак у пољу позив на број одобрења

Приходи по припадности

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

76а

840

714448

843

34

Средства у износу 10% од уплаћене премије осигурања усева и плодова за финансирање система одбране од града

53

1,1/г

 

4

 

2) На редном броју 179а, у колони 8 − Обавезни податак у пољу позив на број одобрења, додаје се ознака: „ПУ”, па сада овај редни број, односно рачун има следеће описе:

                 

Ред. број

Трезор

Рачун за уплату јавних прихода

Рачун ЈП

Контр. број

Опис

Ознака основа плаћања

Ниво уплате

Обавезни податак у пољу позив на број одобрења

Приходи по припадности

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

179а

840

717613

843

73

Акциза на електричну енергију за крајњу потрошњу

53

4

ПУ

4

 

Обе допуне правилника ступиле су на снагу 18. 7. 2015. године.