U “Službenom glasniku RS“, br. 98/2017 od 3.11.2017. godine,
objavljena je Izmena i dopuna Javnobeležničke tarife, koju možete
pročitati u nastavku:

 

Na osnovu člana 135. Zakona o javnom beležništvu („Službeni
glasnik RS”, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – dr. zakon, 93/14 – dr. zakon,
121/14, 6/15 i 106/15), po pribavljenom mišljenju Javnobeležničke komore,

Ministar pravde utvrđuje

IZMENU
I DOPUNU

Javnobeležničke
tarife

Član 1.

U Javnobeležničkoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br.
91/14, 103/14, 138/14, 12/16, 17/17 i 67/17), u članu 21. u Tarifnom broju 10a,
stav 1. tačka b) reči: „kao i” brišu se, a posle reči: „visokoškolske
ustanove”, dodaju se zapeta i reči: „za potrebe konkursa za prijem u ustanove
učeničkog i studentskog standarda, kao i za potrebe konkursa za korišćenje
učeničkih i studentskih stipendija i kredita;”.

Član 2.

Ova izmena i dopuna Javnobeležničke tarife stupa na snagu
osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 740-07-456/2017-05

U Beogradu, 30. oktobra 2017. godine

Ministar,

Nela
Kuburović,
s.r.