У складу са чланом 547. Закона о извршењу и обезбеђењу, извршни
повериоци у чију корист је пре почетка рада извршитеља у Републици
Србији донето решење о извршењу на основу извршне или веродостојне
исправе или решење о обезбеђењу и који на дан 1. маја 2016. године још
воде извршни поступак или поступак обезбеђења дужни су да се у року од
1. маја 2016. године до 1. јула 2016. године изјасне о томе да ли су
вољни да извршење спроведе суд или јавни извршитељ. 

Ако се не
изјасне у року, извршни поступак се обуставља. Ако се извршни поверилац
изјасни да поступак настави јавни извршитељ, дужан је да јавном
извршитељу плати само половину предујма одређеног Јавноизвршитељском
тарифом. 

Ако се извршни поверилац изјасни да поступак по решењу о
извршењу на основу веродостојне исправе ради намирења новчаног
потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности настави
јавни извршитељ, суд је дужан да у року од осам дана достави пословни
број судског предмета Комори која, сходном применом члана 252. Закона о
извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 99/11-др.
закон, 109/13-УС и 55/14), одређује јавног извршитеља који наставља
спровођење извршења. 

Министарство правде позива тзв. „велике
повериоце“ (повериоце са великим бројем предмета) да преузму табеле у
прилогу, као и да их попуњене (у складу са упутством) доставе надлежним
судовима ради даљег поступања у складу са изјашњењем.

Листа предмета поверилаца I предмети

Величина: 0.01 MB

Преузимање

 

Листа предмета поверилаца IV предмети

Величина: 0.01 MB

Преузимање

Извор: сајт Министарства правде