Saglasno čl. 41. stav 11. Zakona o
poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.
80/02… i 112/15, u daljem tekstu: Zakon), poreski obveznik, odnosno
poreski platac (pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice) dužan je da
licu za koje je platio porez po odbitku, najkasnije do 31. januara 2016. godine, izda potvrdu koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku za 2015. godinu. Isplatilac prihoda ima obavezu da licu za koje je platio porez po odbitku dostavi potvrdu o plaćenom porezu po odbitku za 2015. godinu na obrascu PPP-PO, koji je propisan
Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“,
br. 74/13, 108/13, 66/14 i 71/14 – ispravka, u daljem tekstu: Pravilnik).
U ovaj obrazac se unose podaci o isplaćenim prihodima i plaćenom porezu
po odbitku izvršenim u periodu od 1. 1. 2015. godine do 31. 12. 2015.
godine, bez obzira na koji prethodni period se isplata odnosi. Pod
izrazom „porez po odbitku“ podrazumevaju se plaćen porez na dohodak
građana i plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Za prihode
za koje je propisima utvrđen neoporezivi iznos (na primer, prevoz na
posao, dnevnice i sl.) podaci se unose ako su isplaćeni iznad tog
neoporezivog iznosa, odnosno u Obrazac PPP-PO unosi se iznos na koji je
plaćen porez po odbitku.

Potvrda koja se daje fizičkom licu
omogućava mu da vidi koliko je u 2015. godini platio poreza i doprinosa
iz prihoda koje je ostvario. Takođe, potvrda će licu koje ostvari
oporeziv prihod veći od iznosa na koji će se za 2015. godinu plaćati
godišnji porez na dohodak građana služiti kod podnošenja godišnje poreske
prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza.

 

Podaci koji se unose u poresku prijavu

 

Prema članu 17. Pravilnika, Obrazac PPP-PO sastoji se iz tri dela, i to:

1. Podaci o isplatiocu prihoda;

2. Podaci o primaocu prihoda;

3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze i doprinose po odbitku.

 

– Podaci o poreskom placu – isplatiocu prihoda (prvi deo Obrasca PPP-PO)

 

U Obrazac PPP-PO unose se sledeći podaci o isplatiocu prihoda:

1) Pod rednim brojem 1.1 Naziv/Ime i prezime isplatioca – upisuje se naziv pravnog lica, odnosno drugog isplatioca.

2) Pod rednim brojem 1.2 Sedište/Prebivalište isplatioca – upisuje se sedište pravnog lica.

3) Pod rednim brojem 1.3 PIB/JMBG isplatioca – upisuje se poreski identifikacioni broj (PIB) pravnog lica.

4) Pod rednim brojem 1.4 Broj – upisuje se broj pod kojim je potvrdu zaveo isplatilac prihoda.

5) Pod rednim brojem 1.5 Datum izdavanja – upisuje se datum izdavanja potvrde od strane isplatioca prihoda.

 

– Podaci o primaocima prihoda (drugi deo Obrasca PPP-PO)

 

U deo 2. Obrasca PPP-PO unose se sledeći podaci o primaocu prihoda:

1) Pod rednim brojem 2.1 Ime i prezime primaoca – unosi se ime i prezime primaoca prihoda.

2) Pod rednim brojem 2.2 Adresa – unosi se ulica i broj, prebivalište, odnosno boravište primaoca prihoda.

3) Pod rednim brojem 2.3 Podatak o
identifikaciji primaoca – unosi se jedinstveni matični broj građana
primaoca prihoda (JMBG), a ako primalac prihoda nema jedinstveni matični
broj građana, broj pasoša ili broj izbegličke legitimacije.

 

– Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze po odbitku (treći deo Obrasca PPP-PO)

 

U Obrazac PPP-PO, deo 3. Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze po odbitku, unosi se:

1) Pod rednim brojem 3.1 – Šifra
vrste prihoda (ŠVP) isplaćena fizičkom licu, unose se podaci o
isplaćenim prihodima na koje su plaćeni porezi i doprinosi po odbitku,
po šiframa iz Kataloga vrste prihoda (koji je odštampan uz Pravilnik).

Konkretno, u polje 3.1, deo
„Prihodi iz radnog odnosa“, unose se ŠVP koje je isplatilac prihoda
koristio u Obrascu PPP-PD prilikom isplate prihoda iz radnog odnosa
(zarade, naknade zarada, naknade troškova iznad neoporezivog iznosa), a
to su šifre OVP od broja 101 do broja 210, koje se koriste za prihode iz
radnog odnosa. Na primer, za isplatu zarada u delu Prihodi iz radnog odnosa, u polje 3.1. unosi se ŠVP 1 01 101 00 0.

U polje 3.1, deo „Prihodi van
radnog odnosa“, unose se ŠVP koje je isplatilac prihoda koristio u
Obrascu PPP-PD prilikom isplate prihoda van radnog odnosa (prihodi od
autorskih prava, od kapitala, ugovora o delu i ostali prihodi na koje je
plaćen porez po odbitku), a to su šifre OVP od broja 301 do broja 999,
koje se koriste za prihode van radnog odnosa. Na primer, za isplatu
prihoda po ugovoru o delu, za lice koje je obavezno osigurano, u delu
Prihodi van radnog odnosa, u polje 3.1. unosi se ŠVP 1 01 601 00 0.

2) Pod rednim brojem 3.2 Bruto
prihod – unosi se iznos bruto prihoda po šiframa vrsta prihoda koji su
isplaćeni u 2015. godini, kako za prihode iz, tako i za prihode van
radnog odnosa. Unosi se ukupan bruto prihod iskazan za svaku šifru vrste
prihoda posebno. U ovo polje se unosi bruto iznos prihoda bez umanjenja za
neoporezive iznose i poreske olakšice.

3) Pod rednim brojem 3.3 Normirani
troškovi, poreske olakšice i druga umanjenja – unosi se iznos normiranih
troškova, odnosno poreskih olakšica koje su propisane Zakonom o porezu
na dohodak građana.

Na primer, za isplatu zarada u
periodi januar–decembar 2015. godine, poreska olakšica iz člana 15a
Zakona o porezu na dohodak građana iznosi (1 x 11.242 + 11 x 11.433)
137.005 dinara. Ovaj iznos unosi se u polje 3.3.  

4) Pod rednim brojem 3.4 Poreska
osnovica – unosi se iznos osnovice na koju je plaćen porez na dohodak
građana, odnosno razlika između r. b. 3.2. – bruto prihod i r. b. 3.3 –
neoporezivi iznos.

5) Pod rednim brojem 3.5 Porez – unosi se iznos plaćenog poreza.

6) Pod rednim brojem 3.6 Doprinosi
za obavezno socijalno osiguranje – unosi se iznos plaćenih doprinosa za
obavezno socijalno osiguranje na teret primaoca prihoda, u skladu sa
Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

7) Pod rednim brojem 3.7 Doprinosi
za obavezno socijalno osiguranje – unosi se iznos plaćenih doprinosa za
obavezno socijalno osiguranje na teret isplatioca prihoda.

Na kraju Obrasca PPP-PO, u polje
pod rednim brojem 4.1 Potpis odgovornog lica – upisuje se prezime i ime
odgovornog lica kod isplatioca prihoda.

U Obrazac PPP-PO iznosi se upisuju u dinarima, bez decimala.

 

Primer obračuna bruto prihoda, troškova, oporezivih prihoda i plaćenog poreza po odbitku za 2015. godinu

U tabeli je dat primer obračuna primanja jednog zaposlenog koja se evidentiraju kroz Obrazac PPP-PO:

 

Red. broj

Opis

Iznos

1

2

3

PRIHODI IZ RADNOG ODNOSA

I

ZARADA

 

 

Šifra vrste prihoda

1 01 101 00 0

1

Isplaćene bruto zarade

1.000.000

2

Poreska olakšica (1 x 11.242 + 11 x 11.433)

137.005

3

Poreska osnovica (1–2)

862.995

4

Porez na zarade (10% na r. b. 3)

86.299

5

Doprinosi na teret zaposlenog (19,9% na r. b. 1)

199.000

6

Doprinosi na teret poslodavca (17,9% na r. b. 1)

179.000

7

Neto iznos (1 – 4 – 5)

714.701

8

Prihod koji ulazi u godišnje oporezivanje (3 – 4 – 5)

577.696

PRIHODI VAN RADNOG ODNOSA

II

PRIHOD OD AUTORSKIH PRAVA

 

 

Šifra vrste prihoda

1 01 303 00 0

1

Bruto prihod

100.000

2

Normirani troškovi (50%)

50.000

3

Oporeziv prihod (1 – 2)

50.000

4

Porez na dohodak građana (20%)

10.000

5

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (26% na 3)

13.000

6

Isplaćeno neto (1 – 4 – 5)

77.000

7

Prihod koji ulazi u godišnje oporezivanje (3 – 4 – 5)

27.000

 

REKAPITULACIJA

 

1

Bruto prihod (I/1 + II/1)

1.100.000

2

Neoporezivo (I/2+II/2)

187.005

3

Oporezivi prihod (I/3 + II/3)

912.995

4

Porez (I/4 + II/4)

96.299

5

Doprinosi na teret primaoca prihoda (I/5 + II/5)

212.000

6

Doprinosi na teret poslodavca (I/6)

179.000

7

Iznos koji je isplaćen – neto (I/7 + II/6)

791.701

8

Iznos koji ulazi u godišnje oporezivanje (I/8 + II/7)

604.696

 

Na osnovu ovako utvrđenih podataka
o prihodima i plaćenom porezu i doprinosima, poslodavac može da popuni
Obrazac PPP-PO, pri čemu treba imati u vidu, u konkretnom primeru, da se
prihod od zarada klasifikuje u Obrascu kao prihodi iz radnog odnosa, a
ostali prihodi iz primera su prihodi van radnog odnosa.

 

Potvrda koja se daje pravnim licima

 

Prema članu 40. stav 1. Zakona o
porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju
dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno, porez na dobit po
odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari
nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu:

1) dividendi i udela u dobiti u pravnom licu;

2) naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine;

3) kamata;

4) naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike;

5) naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

S obzirom na to da je reč o
porezima po odbitku, prema članu 41. stav 11. Zakona, isplatilac
navedenih prihoda dužan je da do 31. januara 2016. godine dostavi
potvrdu primaocu prihoda koja sadrži podatke o plaćenom porezu po
odbitku.

Pošto u ovom slučaju obrazac
potvrde nije propisan, po našem mišljenju, potvrda bi trebalo da sadrži
podatke o isplatiocu i primaocu prihoda (naziv pravnog lica, sedište,
PIB, matični broj) i iznos oporezivog prihoda i plaćenog poreza po
odbitku.

Potvrda se dostavlja najkasnije do
31. januara 2016. godine (odnosno do 1. februara 2016. godine) za
prihode isplaćene od 1. 1. 2015. godine do 31. 12. 2015. godine.

 

Od 2016. godine bez pojedinačne poreske prijave

 

Poreska uprava je
obavestila poreske obveznike – isplatioce prihoda da zbog pune primene
sistema objedinjene naplate poreza po odbitku tokom cele 2015. godine,
počev od 2016. godine više nemaju obavezu podnošenja pojedinačne poreske
prijave.

U toku 2016. godine Poreska uprava će uvesti šest novih elektronskih prijava. Reč je o prijavama za:

– porez na premije neživotnih osiguranja,

– doprinose za osnivače, odnosno članove privrednih društava,

– samooporezivanje fizičkih lica,

– ispunjavanje obaveze zapošljavanja lica sa invaliditetom,

– porez na dobit po odbitku i

– poreskoj prijavi na dobit po odbitku koji ostvaruju nerezidentna lica.

Takođe, sledeće godine očekuju nas
nova aplikativna rešenja za poreske prijave preduzetnika koji vode
poslovne knjige, kao i za administraciju poreskih prijava za nasleđe ili
poklon. U punom jeku su i aktivnosti na razvoju novog sistema naplate i
novog poreskog računovodstva.