Сагласно чл. 41. став 11. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр.
80/02… и 112/15, у даљем тексту: Закон), порески обвезник, односно
порески платац (правно лице, предузетник или физичко лице) дужан је да
лицу за које је платио порез по одбитку, најкасније до 31. јануара 2016. године, изда потврду која садржи податке о плаћеном порезу по одбитку за 2015. годину. Исплатилац прихода има обавезу да лицу за које је платио порез по одбитку достави потврду о плаћеном порезу по одбитку за 2015. годину на обрасцу ППП-ПО, који је прописан
Правилником о пореској пријави за порез по одбитку („Сл. гласник РС“,
бр. 74/13, 108/13, 66/14 и 71/14 – исправка, у даљем тексту: Правилник).
У овај образац се уносе подаци о исплаћеним приходима и плаћеном порезу
по одбитку извршеним у периоду од 1. 1. 2015. године до 31. 12. 2015.
године, без обзира на који претходни период се исплата односи. Под
изразом „порез по одбитку“ подразумевају се плаћен порез на доходак
грађана и плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање. За приходе
за које је прописима утврђен неопорезиви износ (на пример, превоз на
посао, дневнице и сл.) подаци се уносе ако су исплаћени изнад тог
неопорезивог износа, односно у Образац ППП-ПО уноси се износ на који је
плаћен порез по одбитку.

Потврда која се даје физичком лицу
омогућава му да види колико је у 2015. години платио пореза и доприноса
из прихода које је остварио. Такође, потврда ће лицу које оствари
опорезив приход већи од износа на који ће се за 2015. годину плаћати
годишњи порез на доходак грађана служити код подношења годишње пореске
пријаве за утврђивање годишњег пореза.

 

Подаци који се уносе у пореску пријаву

 

Према члану 17. Правилника, Образац ППП-ПО састоји се из три дела, и то:

1. Подаци о исплатиоцу прихода;

2. Подаци о примаоцу прихода;

3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио и платио порезе и доприносе по одбитку.

 

– Подаци о пореском плацу – исплатиоцу прихода (први део Обрасца ППП-ПО)

 

У Образац ППП-ПО уносе се следећи подаци о исплатиоцу прихода:

1) Под редним бројем 1.1 Назив/Име и презиме исплатиоца – уписује се назив правног лица, односно другог исплатиоца.

2) Под редним бројем 1.2 Седиште/Пребивалиште исплатиоца – уписује се седиште правног лица.

3) Под редним бројем 1.3 ПИБ/ЈМБГ исплатиоца – уписује се порески идентификациони број (ПИБ) правног лица.

4) Под редним бројем 1.4 Број – уписује се број под којим је потврду завео исплатилац прихода.

5) Под редним бројем 1.5 Датум издавања – уписује се датум издавања потврде од стране исплатиоца прихода.

 

– Подаци о примаоцима прихода (други део Обрасца ППП-ПО)

 

У део 2. Обрасца ППП-ПО уносе се следећи подаци о примаоцу прихода:

1) Под редним бројем 2.1 Име и презиме примаоца – уноси се име и презиме примаоца прихода.

2) Под редним бројем 2.2 Адреса – уноси се улица и број, пребивалиште, односно боравиште примаоца прихода.

3) Под редним бројем 2.3 Податак о
идентификацији примаоца – уноси се јединствени матични број грађана
примаоца прихода (ЈМБГ), а ако прималац прихода нема јединствени матични
број грађана, број пасоша или број избегличке легитимације.

 

– Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио и платио порезе по одбитку (трећи део Обрасца ППП-ПО)

 

У Образац ППП-ПО, део 3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио и платио порезе по одбитку, уноси се:

1) Под редним бројем 3.1 – Шифра
врсте прихода (ШВП) исплаћена физичком лицу, уносе се подаци о
исплаћеним приходима на које су плаћени порези и доприноси по одбитку,
по шифрама из Каталога врсте прихода (који је одштампан уз Правилник).

Конкретно, у поље 3.1, део
„Приходи из радног односа“, уносе се ШВП које је исплатилац прихода
користио у Обрасцу ППП-ПД приликом исплате прихода из радног односа
(зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова изнад неопорезивог износа), а
то су шифре ОВП од броја 101 до броја 210, које се користе за приходе из
радног односа. На пример, за исплату зарада у делу Приходи из радног односа, у поље 3.1. уноси се ШВП 1 01 101 00 0.

У поље 3.1, део „Приходи ван
радног односа“, уносе се ШВП које је исплатилац прихода користио у
Обрасцу ППП-ПД приликом исплате прихода ван радног односа (приходи од
ауторских права, од капитала, уговора о делу и остали приходи на које је
плаћен порез по одбитку), а то су шифре ОВП од броја 301 до броја 999,
које се користе за приходе ван радног односа. На пример, за исплату
прихода по уговору о делу, за лице које је обавезно осигурано, у делу
Приходи ван радног односа, у поље 3.1. уноси се ШВП 1 01 601 00 0.

2) Под редним бројем 3.2 Бруто
приход – уноси се износ бруто прихода по шифрама врста прихода који су
исплаћени у 2015. години, како за приходе из, тако и за приходе ван
радног односа. Уноси се укупан бруто приход исказан за сваку шифру врсте
прихода посебно. У ово поље се уноси бруто износ прихода без умањења за
неопорезиве износе и пореске олакшице.

3) Под редним бројем 3.3 Нормирани
трошкови, пореске олакшице и друга умањења – уноси се износ нормираних
трошкова, односно пореских олакшица које су прописане Законом о порезу
на доходак грађана.

На пример, за исплату зарада у
периоди јануар–децембар 2015. године, пореска олакшица из члана 15а
Закона о порезу на доходак грађана износи (1 x 11.242 + 11 x 11.433)
137.005 динара. Овај износ уноси се у поље 3.3.  

4) Под редним бројем 3.4 Пореска
основица – уноси се износ основице на коју је плаћен порез на доходак
грађана, односно разлика између р. б. 3.2. – бруто приход и р. б. 3.3 –
неопорезиви износ.

5) Под редним бројем 3.5 Порез – уноси се износ плаћеног пореза.

6) Под редним бројем 3.6 Доприноси
за обавезно социјално осигурање – уноси се износ плаћених доприноса за
обавезно социјално осигурање на терет примаоца прихода, у складу са
Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

7) Под редним бројем 3.7 Доприноси
за обавезно социјално осигурање – уноси се износ плаћених доприноса за
обавезно социјално осигурање на терет исплатиоца прихода.

На крају Обрасца ППП-ПО, у поље
под редним бројем 4.1 Потпис одговорног лица – уписује се презиме и име
одговорног лица код исплатиоца прихода.

У Образац ППП-ПО износи се уписују у динарима, без децимала.

 

Пример обрачуна бруто прихода, трошкова, опорезивих прихода и плаћеног пореза по одбитку за 2015. годину

У табели је дат пример обрачуна примања једног запосленог која се евидентирају кроз Образац ППП-ПО:

 

Ред. број

Опис

Износ

1

2

3

ПРИХОДИ ИЗ РАДНОГ ОДНОСА

I

ЗАРАДА

 

 

Шифра врсте прихода

1 01 101 00 0

1

Исплаћене бруто зараде

1.000.000

2

Пореска олакшица (1 x 11.242 + 11 x 11.433)

137.005

3

Пореска основица (1–2)

862.995

4

Порез на зараде (10% на р. б. 3)

86.299

5

Доприноси на терет запосленог (19,9% на р. б. 1)

199.000

6

Доприноси на терет послодавца (17,9% на р. б. 1)

179.000

7

Нето износ (1 – 4 – 5)

714.701

8

Приход који улази у годишње опорезивање (3 – 4 – 5)

577.696

ПРИХОДИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА

II

ПРИХОД ОД АУТОРСКИХ ПРАВА

 

 

Шифра врсте прихода

1 01 303 00 0

1

Бруто приход

100.000

2

Нормирани трошкови (50%)

50.000

3

Опорезив приход (1 – 2)

50.000

4

Порез на доходак грађана (20%)

10.000

5

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање (26% на 3)

13.000

6

Исплаћено нето (1 – 4 – 5)

77.000

7

Приход који улази у годишње опорезивање (3 – 4 – 5)

27.000

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

 

1

Бруто приход (I/1 + II/1)

1.100.000

2

Неопорезиво (I/2+II/2)

187.005

3

Опорезиви приход (I/3 + II/3)

912.995

4

Порез (I/4 + II/4)

96.299

5

Доприноси на терет примаоца прихода (I/5 + II/5)

212.000

6

Доприноси на терет послодавца (I/6)

179.000

7

Износ који је исплаћен – нето (I/7 + II/6)

791.701

8

Износ који улази у годишње опорезивање (I/8 + II/7)

604.696

 

На основу овако утврђених података
о приходима и плаћеном порезу и доприносима, послодавац може да попуни
Образац ППП-ПО, при чему треба имати у виду, у конкретном примеру, да се
приход од зарада класификује у Обрасцу као приходи из радног односа, а
остали приходи из примера су приходи ван радног односа.

 

Потврда која се даје правним лицима

 

Према члану 40. став 1. Закона о
порезу на добит правних лица, уколико међународним уговором о избегавању
двоструког опорезивања није другачије уређено, порез на добит по
одбитку по стопи од 20% обрачунава се и плаћа на приходе које оствари
нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу:

1) дивиденди и удела у добити у правном лицу;

2) накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине;

3) камата;

4) накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике;

5) накнада од услуга које се пружају или користе, односно које ће бити пружене или коришћене на територији Републике.

С обзиром на то да је реч о
порезима по одбитку, према члану 41. став 11. Закона, исплатилац
наведених прихода дужан је да до 31. јануара 2016. године достави
потврду примаоцу прихода која садржи податке о плаћеном порезу по
одбитку.

Пошто у овом случају образац
потврде није прописан, по нашем мишљењу, потврда би требало да садржи
податке о исплатиоцу и примаоцу прихода (назив правног лица, седиште,
ПИБ, матични број) и износ опорезивог прихода и плаћеног пореза по
одбитку.

Потврда се доставља најкасније до
31. јануара 2016. године (односно до 1. фебруара 2016. године) за
приходе исплаћене од 1. 1. 2015. године до 31. 12. 2015. године.

 

Од 2016. године без појединачне пореске пријаве

 

Пореска управа је
обавестила пореске обвезнике – исплатиоце прихода да због пуне примене
система обједињене наплате пореза по одбитку током целе 2015. године,
почев од 2016. године више немају обавезу подношења појединачне пореске
пријаве.

У току 2016. године Пореска управа ће увести шест нових електронских пријава. Реч је о пријавама за:

– порез на премије неживотних осигурања,

– доприносе за осниваче, односно чланове привредних друштава,

– самоопорезивање физичких лица,

– испуњавање обавезе запошљавања лица са инвалидитетом,

– порез на добит по одбитку и

– пореској пријави на добит по одбитку који остварују нерезидентна лица.

Такође, следеће године очекују нас
нова апликативна решења за пореске пријаве предузетника који воде
пословне књиге, као и за администрацију пореских пријава за наслеђе или
поклон. У пуном јеку су и активности на развоју новог система наплате и
новог пореског рачуноводства.