Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti poslednjih dana na različite načine obraća se veliki broj građana koji u postupcima predstavnika političkih stranaka u vezi sa izbornom kampanjom vide kršenje građanskih sloboda i povredu privatnosti. Zabrinutost građana posebno je izražena u pogledu mogućnosti da stranački aktivisti sprovodeći kampanju „od vrata do vrata“, ali i kroz elektronsku komunikaciju zloupotrebljavaju različite lične podatke, koji se inače obrađuju ili bazama podataka u posedu organa vlasti u zakonom utvrđene svrhe, ili u bazama podataka operatora telefonije ili interneta koje bi takođe morali biti zaštićene.

S tim u vezi Poverenik podseća da svakodnevno, u granicama svojih ovlašćenja i raspoloživih resursa preduzima mere radi zaštite podataka o ličnosti. I što se konkretnog povoda tiče, vezanog za izborne aktivnosti Poverenik podseća da je više puta, uključujući i prethodne izbore upozoravao i nadležne i javnost da razne aktivnosti političkih stranaka mnogi građani doživljavaju kao uznemiravanje i ugrožavanje privatnosti.

Međutim, notorna je činjenica da Poverenik nema nikakve ni pravne ni faktičke mogućnosti da bilo koga spreči u neželjenoj poseti stanovima građana. Stoga je, u više navrata, iako bi trebalo da je suvišno, podsećao da građani nemaju nikakvu obavezu da stranačke aktiviste primaju kao i da odgovaraju na njihova pitanja, da to zavisi isključivo od njihove volje.

Imajući u vidu da ne mali broj građana iz različitih razloga, uključujući i strah od posledica, ima rezerve prema tome da se otvoreno suprotstave aspiracijama stranačkih aktivista, Poverenik je javno više puta ukazivao da je indikativno to da su građani, bar na papiru, nizom odredbi o zaštiti potrošača, u više zakona „štićeni“ od neželjenih poseta trgovaca, posrednika, pružalaca usluga, ali da nema zakonskih odredbi koje bi ih štitile od sličnih uznemiravanja od strane stranačkih aktivista. Poverenik je upozoravao da je to pitanje vredno pažnje nadležnih, i da bi oni morali da ocene da li za održavanje ovakve razlike postoje opravdanja.

Što se tiče sumnji da stranački aktivisti koriste zvanične biračke spiskove, ili druge lične podatke koji ne bi smeli da im budu dostupni Poverenik je takođe više puta naglašavao, i ovaj put ponavlja – da je nedozvoljeno davanje, saopštavanje ili upotreba u svrhu za koju nisu namenjeni, onih podataka o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju ili koriste na osnovu zakona krivično delo propisano odredbama člana 146. Krivičnog zakonika za čiji najteži oblik, kada ga izvrši službeno lice, je zaprećena kazna zatvora do tri godine.

Poverenik međutim niti je nadležan niti ima mogućnosti da sprovodi kriminalističke istrage. Otkrivanje i gonjenje učinilaca krivičnih dela je posao drugih državnih organa, koji za to postoje. I s tim u vezi, poverenik je više puta izražavao zabrinutost i nezadovoljstvo zbog činjenice da ti organi, i pored prisustva niza osnova sumnji da je izvršeno više ovakvih krivičnih dela, ne preduzimaju očekivane aktivnosti.

Jedini legitiman interes je da se obezbede svi uslovi za poštenu izbornu utakmicu. To svakako ne isključuje već podrazumeva poštovanje svih prava građana uključujući i pravo na zaštitu podataka o ličnosti. A to neminovno zahteva da se svi državni organi čiji je zadatak da ta prava štite, odgovorno odnose prema ovlašćenjima i obavezama koje s tim u vezi imaju.

Izvor: sajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti