Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva pravna lica i preduzetnike koji primenjuju Zakon o računovodstvu, a nisu sastavila i dostavila svoje redovne godišnje finansijske izveštaje sa odgovarajućom dokumentacijom za 2017. godinu u skladu sa članom 33. i 34. ovog Zakona, da ističe rok za dostavljanje ovih izveštaja u ponedeljak 02. jula 2018. godine (svi izveštaji poslati do 24 časa tog dana, smatraju se primljenim u roku).

Detaljne informacije, odnosno instrukcije u vezi sa dostavljanjem redovnog godišnjeg finansijskog izvštaja za 2017. godinu, u formi pravila, tehničkih i korisničkih uputstava kao i video uputstava, korisnici mogu naći u delu Registra finansijskih izveštaja, a eventualna sporna pitanja mogu slati na sledeće elektronske adrese, i to:

za ažuriranje statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku potrebno je uputiti reklamaciju na elektronsku adresu obveznicifi@apr.gov.rs,
za rešavanje pitanja u vezi primene PIS FI sistema, njegovog pristupa ili problema sa potpisivanjem korisnici se mogu obratiti na elektronsku adresu sd@apr.gov.rs i
za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi dostavljanja izveštaja koja ne možete naći na internet stranici Agencije i u korisničkim uputstvima za sastavljanje i dostavljanje izveštaja, na raspolaganju je mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs.
S tim u vezi, pozivamo korisnike da u zavisnosti od prirode pitanja pravilno opredeljuju elektronsku adresu na koju ih šalju, a sve u cilju efikasnije organizacije rada i blagovremenog dobijanja odgovora na postavljena pitanja.
 
Informacije o prijemu i obradi svih vrsta izveštaja za 2017. godinu, obveznici mogu pratiti na ovoj internet strani, odeljak Finansijski izveštaji,  link  „Pretraga postupka obrade izveštaja za 2017. godine“.

I na kraju, skrećemo pažnju korisnicima koji su izvršili uplatu propisane naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i propisane dokumentacije, da ne čekaju uparivanje naknade sa predmetom u posebnom informacionom sistemu Agencije, već da skeniranu uplatnicu prilože na predviđeno mesto u tom sistemu, i dostave pripremljeni izveštaj.

Izvor: APR