Дана 31. јануара 2015. године истиче рок за подношење пријаве за накнаду за заштиту и унапређење животне средине на територији Београда – Образац П ЕКО

Обвезници плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине на територији града Београда, а то су имаоци права својине на непокретности, односно закупци ако се непокретност користи по основу права закупа, који накнаду плаћају за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности привредних субјеката дужни су да најкасније до 31. јануара 2015. године надлежном одељењу Управе јавних прихода поднесу пријаву на Обрасцу П ЕКО – преузми Образац

Обавеза подношења пријаве на Обрасцу П ЕКО прописана је Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 96/14).

На основу ове пријаве и других података којима располаже Секретаријат за финансије Градске управе града Београда – Управа јавних прихода утврдиће висину накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

Надлежно одељење Управе јавних прихода решењем ће утврдити годишњи износ накнаде, који ће се плаћати у месечним износима до 15. у месецу за претходни месец .