Dana 31. januara 2015. godine ističe rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Beograda – Obrazac P EKO

Obveznici plaćanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji grada Beograda, a to su imaoci prava svojine na nepokretnosti, odnosno zakupci ako se nepokretnost koristi po osnovu prava zakupa, koji naknadu plaćaju za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata dužni su da najkasnije do 31. januara 2015. godine nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda podnesu prijavu na Obrascu P EKO – preuzmi Obrazac

Obaveza podnošenja prijave na Obrascu P EKO propisana je Odlukom o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 96/14).

Na osnovu ove prijave i drugih podataka kojima raspolaže Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda – Uprava javnih prihoda utvrdiće visinu naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine.

Nadležno odeljenje Uprave javnih prihoda rešenjem će utvrditi godišnji iznos naknade, koji će se plaćati u mesečnim iznosima do 15. u mesecu za prethodni mesec .