Сагласно Одлуци Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2015. године („Сл. гласник РС“, бр. 104/14, у даљем тексту: Одлука), минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, по радном часу за период јануар–децембар 2015. износи 121 динар (нето). 

Према члану 111. став 1. Закона о раду, запослени има право на минималну зараду за:

– стандардни учинак, и

– време проведено на раду.

Према ставу 2. овог члана, „минимална зарада“ одређује се на основу:

– минималне цене рада, утврђене у складу са законом,

– времена проведеног на раду, и

– пореза и доприноса који се плаћају из зараде.

Према одредбама Закона о раду, минимална зарада се исплаћује према утврђеном износу по часу у месецу у коме се врши исплата. Стога, ако у новембру 2015. године исплаћују минималну зараду за октобар 2015. године, послодавци исплаћују важећу минималну нето зараду по часу рада у висини од 121,00 динар и обрачунавају број часова за месец за који врше исплату – дакле, за октобар. Исто тако, ако у новембру 2015. исплаћују минималну зараду за било који претходни месец, послодавци морају исплатити последњу усвојену минималну нето зараду по часу рада у висини 121,00 динар и обрачунати број часова за месец за који врше исплату.

Пошто смо у месецу септембру 2015. године имали 22 радна дана (31 дан, минус 5 субота и минус 4 недеље) месечна нето минимална зарада за октобар 2015. године износи:

1

2

3

4 (2 x 3)

Месец

Број часова рада

По часу – нето

Укупно месечно – нето

Октобар 2015.

176

121,00 дин.

21.296,00 дин.

Наведена висина укупне минималне зараде на нивоу месеца може варирати зависно од остварених часова рада запосленог, који, такође, варирају од распореда рада, прерасподеле радног времена, рада у турнусу, рада у сменама и сл.

Приликом исплате минималне зараде за октобар 2015. године у новембру 2015. године, послодавци треба да имају у виду:

1) минимална нето зарада за октобар 2015. износи 21.296,00 динара за пуно радно време;

2) примењује се најнижа месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која од 1. новембра 2015. године износи (бруто) 21.552,00 динара;

3) на исплату минималне зараде у новембру 2015. године примењује се пореско умањење од 11.433,00 динара за пуно радно време запосленог, пореска стопа од 10% и збирна стопа доприноса за обавезно социјално осигурање од 19,9% на терет запосленог, односно од 17,9% на терет послодавца;

4) најнижа (бруто) месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која важи од 1. новембра 2015. године (21.552,00 динара), мања је од бруто минималне зараде (која износи 29.113,69 динара) добијене применом формуле за превођење нето износа у бруто износ, која гласи: Бруто = ((Нето – 1.143,30) : 0,701).

То практично значи да ће послодавац, ако исплаћује само износ минималне зараде без обавезних увећања за минули рад, топли оброк, а евентуално и регрес, доприносе за обавезно социјално осигурање обрачунавати на износ те минималне зараде. Треба, међутим, подсетити да је обрачун минулог рада, топлог оброка и регреса законска обавеза послодаваца на сваку обрачунату зараду, па и на минималну зараду, због чега сваку исплату минималне зараде треба посматрати с тим исплатама, које су обавезне за послодавце, односно на које запослени по закону има право.