Приликом исплате минималних зарада за месец октобар 2014. године у току новембра, послодавци треба да имају у виду Одлуку о висини минималне зараде за период јул – децембар 2014. године („Сл. гласник РС“, бр. 74/2014, у даљем тексту: Одлука). Према Одлуци, минимална зарада износи:

Период

ИЗНОС (нето)

јул2014. године – децембар 2014. године

115,00дин/час

Према одредбама Закона о раду, минимална зарада се исплаћује према утврђеном износу по часу у месецу у ком се врши исплата. Стога, ако у новембру 2014. исплаћују минималну зараду за октобар 2014. године, послодавци морају исплатити важећу минималну нето зараду по часу рада у висини од 115,00 динара и обрачунати број часова за месец за који врше исплату – дакле, за октобар. Исто тако, ако у новембру 2014. исплаћују минималну зараду за било који претходни месец, послодавци морају исплатити последњу усвојену минималну нето зараду по часу рада у висини 115,00 динара и обрачунати број часова за месец за који врше исплату.

Пошто смо у месецу октобру 2014. имали 23 радна дана (31 дан, минус 4 суботе и минус 4 недеље) месечна нето минимална зарада за октобар 2014. године износи:

1

2

3

4 (2 x 3)

Месец

Број часова рада

По часу – нето

Укупно месечно – нето

Октобар 2014.

184

115,00 дин.

21.160,00 дин.

Наведена висина укупне минималне зараде на нивоу месеца може варирати зависно од остварених часова рада запосленог који, такође, варирају од распореда рада, прерасподеле радног времена, рада у турнусу, рада у сменама и сл.

Приликом исплате минималне зараде за октобар 2014. године у новембру 2014. године, послодавци треба да имају у виду:

1) ми­ни­мал­на не­то за­ра­да за октобар 2014. године из­но­си 21.160,00 ди­на­ра за пу­но рад­но вре­ме;

2) при­ме­њу­је се нај­ни­жа ме­сеч­на осно­ви­ца за об­ра­чун до­при­но­са за со­ци­јал­но оси­гу­ра­ње, ко­ја од 1. новембра 2014. го­ди­не (до 31. јануара 2015) из­но­си (бру­то) 21.718,00 ди­на­ра;

3) приликом исплате минималне зараде примењује се пореско умањење од 11.242,00 динара за пуно радно време запосленог и пореска стопа од 10%;

4) најнижа (бруто) месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која важи од 1. новембра 2014. године (21.718,00 динара), мања је од бруто минималне зараде (која износи 28.581,74 динара) добијене применом формуле за превођење нето износа у бруто износ, која гласи: Бруто = ((Нето – 1.124,20) : 0,701).

То практично значи да би послодавац, ако исплаћује само износ минималне зараде без обавезних увећања за минули рад, топли оброк, а евентуално и регрес, доприносе за социјално осигурање обрачунавао на износ те минималне зараде. Треба, међутим, подсетити да, сходно ставу 6. члана 111. Закона, запослени који прима минималну зараду, има право на увећану зараду из члана 108. Закона (за рад на дан празника који је нерадни дан, за рад ноћу, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде, за прековремени рад и за „минулу рад“), због чега сваку исплату минималне зараде треба посматрати с тим исплатама, које су обавезне за послодавце, односно на које запослени по закону има право. Основица за обрачун увећане зараде је минимална зарада запосленог.