Prilikom isplate minimalnih zarada za mesec oktobar 2014. godine u toku novembra, poslodavci treba da imaju u vidu Odluku o visini minimalne zarade za period jul – decembar 2014. godine („Sl. glasnik RS“, br. 74/2014, u daljem tekstu: Odluka). Prema Odluci, minimalna zarada iznosi:

Period

IZNOS (neto)

jul2014. godine – decembar 2014. godine

115,00din/čas

Prema odredbama Zakona o radu, minimalna zarada se isplaćuje prema utvrđenom iznosu po času u mesecu u kom se vrši isplata. Stoga, ako u novembru 2014. isplaćuju minimalnu zaradu za oktobar 2014. godine, poslodavci moraju isplatiti važeću minimalnu neto zaradu po času rada u visini od 115,00 dinara i obračunati broj časova za mesec za koji vrše isplatu – dakle, za oktobar. Isto tako, ako u novembru 2014. isplaćuju minimalnu zaradu za bilo koji prethodni mesec, poslodavci moraju isplatiti poslednju usvojenu minimalnu neto zaradu po času rada u visini 115,00 dinara i obračunati broj časova za mesec za koji vrše isplatu.

Pošto smo u mesecu oktobru 2014. imali 23 radna dana (31 dan, minus 4 subote i minus 4 nedelje) mesečna neto minimalna zarada za oktobar 2014. godine iznosi:

1

2

3

4 (2 x 3)

Mesec

Broj časova rada

Po času – neto

Ukupno mesečno – neto

Oktobar 2014.

184

115,00 din.

21.160,00 din.

Navedena visina ukupne minimalne zarade na nivou meseca može varirati zavisno od ostvarenih časova rada zaposlenog koji, takođe, variraju od rasporeda rada, preraspodele radnog vremena, rada u turnusu, rada u smenama i sl.

Prilikom isplate minimalne zarade za oktobar 2014. godine u novembru 2014. godine, poslodavci treba da imaju u vidu:

1) mi­ni­mal­na ne­to za­ra­da za oktobar 2014. godine iz­no­si 21.160,00 di­na­ra za pu­no rad­no vre­me;

2) pri­me­nju­je se naj­ni­ža me­seč­na osno­vi­ca za ob­ra­čun do­pri­no­sa za so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje, ko­ja od 1. novembra 2014. go­di­ne (do 31. januara 2015) iz­no­si (bru­to) 21.718,00 di­na­ra;

3) prilikom isplate minimalne zarade primenjuje se poresko umanjenje od 11.242,00 dinara za puno radno vreme zaposlenog i poreska stopa od 10%;

4) najniža (bruto) mesečna osnovica za obračun doprinosa za socijalno osiguranje, koja važi od 1. novembra 2014. godine (21.718,00 dinara), manja je od bruto minimalne zarade (koja iznosi 28.581,74 dinara) dobijene primenom formule za prevođenje neto iznosa u bruto iznos, koja glasi: Bruto = ((Neto – 1.124,20) : 0,701).

To praktično znači da bi poslodavac, ako isplaćuje samo iznos minimalne zarade bez obaveznih uvećanja za minuli rad, topli obrok, a eventualno i regres, doprinose za socijalno osiguranje obračunavao na iznos te minimalne zarade. Treba, međutim, podsetiti da, shodno stavu 6. člana 111. Zakona, zaposleni koji prima minimalnu zaradu, ima pravo na uvećanu zaradu iz člana 108. Zakona (za rad na dan praznika koji je neradni dan, za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade, za prekovremeni rad i za „minulu rad“), zbog čega svaku isplatu minimalne zarade treba posmatrati s tim isplatama, koje su obavezne za poslodavce, odnosno na koje zaposleni po zakonu ima pravo. Osnovica za obračun uvećane zarade je minimalna zarada zaposlenog.