Приликом исплате минималних зарада за месец новембар 2014. године у току децембра, послодавци треба да имају у виду Одлуку о висини минималне зараде за период јул – децембар 2014. године („Сл. гласник РС“, бр. 74/2014, у даљем тексту: Одлука).

1

2

3

4 (2 x 3)

Месец

Број часова рада

По часу – нето

Укупно месечно – нето

Новембар 2014.

160

115,00 дин.

18.400,00 дин.

Према одредбама Закона о раду, минимална зарада се исплаћује према утврђеном износу по часу у месецу у ком се врши исплата. Стога, ако у децембру 2014. године исплаћују минималну зараду за новембар 2014. године, послодавци морају исплатити важећу минималну нето зараду по часу рада у висини од 115,00 динара и обрачунати број часова за месец за који врше исплату – дакле, за новембар. Исто тако, ако у децембру 2014. исплаћују минималну зараду за било који претходни месец, послодавци морају исплатити последњу усвојену минималну нето зараду по часу рада у висини 115,00 динара и обрачунати број часова за месец за који врше исплату.

Пошто смо у месецу новембру 2014. године имали 20 радних дана (30 дана, минус 5 субота и минус 5 недеља) месечна нето минимална зарада за новембар 2014. године износи:

Период

ИЗНОС (нето)

јул 2014. године – децембар 2014. године

115,00дин/час

Наведена висина укупне минималне зараде на нивоу месеца може варирати зависно од остварених часова рада запосленог који, такође, варирају од распореда рада, прерасподеле радног времена, рада у турнусу, рада у сменама и сл.

Приликом исплате минималне зараде за новембар 2014. године у децембру 2014. године, послодавци треба да имају у виду:

1) минимална нето зарада за новембар 2014. године износи 18.400,00 динара за пуно радно време;

2) примењује се најнижа месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која од 1. новембра 2014. године (до 31. јануара 2015. године) износи (бруто) 21.718,00 динара;

3) приликом исплате минималне зараде примењује се пореско умањење од 11.242,00 динара за пуно радно време запосленог и пореска стопа од 10%;

4) најнижа (бруто) месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која важи од 1. новембра 2014. године (21.718,00 динара), мања је од бруто минималне зараде (која износи 24.644,51 динара) добијене применом формуле за превођење нето износа у бруто износ, која гласи: Бруто = ((Нето – 1.124,20) : 0,701).

То практично значи да би послодавац, ако исплаћује само износ минималне зараде без обавезних увећања за минули рад, топли оброк, а евентуално и регрес, доприносе за социјално осигурање обрачунавао на износ те минималне зараде. Треба, међутим, подсетити да, сходно ставу 6. члана 111. Закона, запослени који прима минималну зараду, има право на увећану зараду из члана 108. Закона (за рад на дан празника који је нерадни дан, за рад ноћу, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде, за прековремени рад и за „минулу рад“), због чега сваку исплату минималне зараде треба посматрати с тим исплатама, које су обавезне за послодавце, односно на које запослени по закону има право. Основица за обрачун увећане зараде је минимална зарада запосленог.