Prilikom isplate minimalnih zarada za mesec novembar 2014. godine u toku decembra, poslodavci treba da imaju u vidu Odluku o visini minimalne zarade za period jul – decembar 2014. godine („Sl. glasnik RS“, br. 74/2014, u daljem tekstu: Odluka).

1

2

3

4 (2 x 3)

Mesec

Broj časova rada

Po času – neto

Ukupno mesečno – neto

Novembar 2014.

160

115,00 din.

18.400,00 din.

Prema odredbama Zakona o radu, minimalna zarada se isplaćuje prema utvrđenom iznosu po času u mesecu u kom se vrši isplata. Stoga, ako u decembru 2014. godine isplaćuju minimalnu zaradu za novembar 2014. godine, poslodavci moraju isplatiti važeću minimalnu neto zaradu po času rada u visini od 115,00 dinara i obračunati broj časova za mesec za koji vrše isplatu – dakle, za novembar. Isto tako, ako u decembru 2014. isplaćuju minimalnu zaradu za bilo koji prethodni mesec, poslodavci moraju isplatiti poslednju usvojenu minimalnu neto zaradu po času rada u visini 115,00 dinara i obračunati broj časova za mesec za koji vrše isplatu.

Pošto smo u mesecu novembru 2014. godine imali 20 radnih dana (30 dana, minus 5 subota i minus 5 nedelja) mesečna neto minimalna zarada za novembar 2014. godine iznosi:

Period

IZNOS (neto)

jul 2014. godine – decembar 2014. godine

115,00din/čas

Navedena visina ukupne minimalne zarade na nivou meseca može varirati zavisno od ostvarenih časova rada zaposlenog koji, takođe, variraju od rasporeda rada, preraspodele radnog vremena, rada u turnusu, rada u smenama i sl.

Prilikom isplate minimalne zarade za novembar 2014. godine u decembru 2014. godine, poslodavci treba da imaju u vidu:

1) minimalna neto zarada za novembar 2014. godine iznosi 18.400,00 dinara za puno radno vreme;

2) primenjuje se najniža mesečna osnovica za obračun doprinosa za socijalno osiguranje, koja od 1. novembra 2014. godine (do 31. januara 2015. godine) iznosi (bruto) 21.718,00 dinara;

3) prilikom isplate minimalne zarade primenjuje se poresko umanjenje od 11.242,00 dinara za puno radno vreme zaposlenog i poreska stopa od 10%;

4) najniža (bruto) mesečna osnovica za obračun doprinosa za socijalno osiguranje, koja važi od 1. novembra 2014. godine (21.718,00 dinara), manja je od bruto minimalne zarade (koja iznosi 24.644,51 dinara) dobijene primenom formule za prevođenje neto iznosa u bruto iznos, koja glasi: Bruto = ((Neto – 1.124,20) : 0,701).

To praktično znači da bi poslodavac, ako isplaćuje samo iznos minimalne zarade bez obaveznih uvećanja za minuli rad, topli obrok, a eventualno i regres, doprinose za socijalno osiguranje obračunavao na iznos te minimalne zarade. Treba, međutim, podsetiti da, shodno stavu 6. člana 111. Zakona, zaposleni koji prima minimalnu zaradu, ima pravo na uvećanu zaradu iz člana 108. Zakona (za rad na dan praznika koji je neradni dan, za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade, za prekovremeni rad i za „minulu rad“), zbog čega svaku isplatu minimalne zarade treba posmatrati s tim isplatama, koje su obavezne za poslodavce, odnosno na koje zaposleni po zakonu ima pravo. Osnovica za obračun uvećane zarade je minimalna zarada zaposlenog.