Сагласно Одлуци Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2016. године („Сл. гласник РС“, бр. 79/2015, у даљем тексту: Одлука), минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, по радном часу за период јануар-децембар 2016. године износи 121 динар (нето).

Према члану 111. став 1. Закона о раду, запослени има право на минималну зараду за:

– стандардни учинак, и

– време проведено на раду. 

Према ставу 2. овог члана, „минимална зарада“ одређује се на основу:

– минималне цене рада, утврђене у складу са законом,

– времена проведеног на раду, и

– пореза и доприноса који се плаћају из зараде.

 

Према одредбама Закона о раду, минимална зарада се исплаћује према утврђеном износу по часу у месецу у коме се врши исплата. Стога, ако у Јуну 2016. године исплаћују минималну зараду за мај 2016. године, послодавци исплаћују важећу минималну нето зараду по часу рада у висини од 121,00 динар и обрачунавају број часова за месец за који врше исплату – дакле, за мај. Исто тако, ако у јуну 2016. исплаћују минималну зараду за било који претходни месец, послодавци морају исплатити последњу усвојену минималну нето зараду по часу рада у висини 121,00 динар и обрачунати број часова за месец за који врше исплату.
Пошто смо у мају 2016. године имали 23 радна дана (31 дан, минус 4 субота и минус 4 недеље) месечна нето минимална зарада за мај 2016. године износи:

 

1

2

3

4 (2 x 3)

Месец

Број часова рада

По часу – нето

Укупно месечно – нето

Мај 2016.

184

121,00 дин.

22.264,00 дин.

 

Наведена висина минималне зараде на нивоу месеца може варирати зависно од остварених часова рада запосленог, који, такође, варирају од распореда рада, прерасподеле радног времена, рада у турнусу, рада у сменама и сл.

Приликом исплате минималне зараде за мај 2016. године у јуну 2016. године, послодавци треба да имају у виду:

1) минимална нето зарада за мај 2016. износи 22.264,00 динара за пуно радно време;

2) примењује се најнижа месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која од 1. мај 2016. године износи (бруто) 21.012,00 динара;

3) на исплату минималне зараде у јуну 2016. године примењује се пореско умањење од 11.604,00 динара за пуно радно време запосленог, пореска стопа од 10% и збирна стопа доприноса за обавезно социјално осигурање од 19,9% на терет запосленог, односно од 17,9% на терет послодавца;

4) најнижа (бруто) месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која важи од 1. маја 2016. године а која износи 21.012,00 динара, мања је од бруто минималне зараде (која износи 30.104,99 динара) добијене применом формуле за превођење нето износа у бруто износ, која гласи: Бруто = ((Нето – 1.160,40) : 0,701).

То практично значи да ће послодавац, ако исплаћује само износ минималне зараде без обавезних увећања за минули рад, топли оброк, а евентуално и регрес, доприносе за обавезно социјално осигурање обрачунавати на износ те минималне зараде. Треба, међутим, подсетити да је обрачун минулог рада, топлог оброка и регреса законска обавеза послодаваца на сваку обрачунату зараду, па и на минималну зараду, због чега сваку исплату минималне зараде треба посматрати с тим исплатама, које су обавезне за послодавце, односно на које запослени по закону има право.

 

Превођење нето износа минималне зараде у бруто

Као што смо рекли, послодавци који исплаћују минималну зараду, обавезни су да запосленима који примају ову зараду исплате и увећање за „минули рад“, топли оброк и регрес, као и друга увећања која запослени оствари у току месеца (ноћни рад, рад на празник, прековремени рад и сл). Укупан збир ових примања чини исплату запосленом, па ако је она већа од најниже основице, нова формула за превођење у бруто од 1. маја је:

 

Бруто минимална зарада = (Нето минимална зарада – 1.160,40) : 0,701,

где су:

19,90% – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленога,

10% – пореска стопа на зараде,

0,701 – коефицијент добијен из односа [100 – (10 + 19,90)] / 100).

1.160,40 дин. – 10% од неопорезивог износа зараде од 11.604,00 дин за пуно радно време.

Међутим, ако је обрачуната уговорена нето минимална зарада запосленог мања од најниже основице доприноса (због неизвршења норме, не остваривања стандардног учинка у месецу), која од 1. маја 2016. године бруто износи 21.012 динара, утврђени нето износ минималне зараде се преводи у бруто износ помоћу формуле:

 

Бруто минимална зарада = [(Нето зарада + 0,199 x НнО) – (11.604 x 10%)] : 0,90,

где су:

– 0,199 – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог;

– НнО – важећа најнижа основица доприноса;

– 0,90 – коефицијент утврђен на основу пореске стопе од 10% (100 – 10 = 90 : 100);

– 11.604 дин. – пореска олакшица на зараде.

Претходна формула скраћено гласи:

Бруто минимална зарада = [(Нето зарада + 4.181,39) – (1.160,40] : 0,90, односно

Бруто минимална зарада = (Нето зарада + 3.020,99) : 0,90,

 

Како и када се примењује ова формула?

Да би показали примену ове формуле, најпре требамо израчунати нето износ најниже основице доприноса. Нето износ најниже основице доприноса, која износи бруто 21.012,00 динара, добија се по формули:

 

Нето најнижа основица = [(0,701 x 21.012,00) + (11.604,00 x 10%)],

 

где је 0,701 – коефицијент добијен умањивањем стопа доприноса и пореза од 100 и подељен са 100.

Дакле, нето најнижа основица износи 15.889,81 динара (14.729,41 + 1.160,40).

 

Истовремено, нето пореска олакшица се утврђује према формули:

Нето пореска олакшица = [11.604,00 – (0,199 x НнО)],

где су:

0,199 – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог;

НнО – важећа најнижа основица доприноса.

 

Нето пореска олакшица износи: 7.422,61 динара (11.604,00 – 4.181,39).

 

Из ових рачуница закључујемо да је на све обрачунате нето зараде веће од нето пореске олакшице од 7.422,61 динара, а мање од нето најниже основице од 15.889,81 динара за пуно радно време основица доприноса бруто најнижа основица од 21.012 динара, а преко тог износа основица је обрачуната зарада (до највише основице).

На пример, ако је нето зарада утврђена у износу од 15.500,00 динара за пуно радно време, пошто је она нижа од нето најниже основице, доприноси за ову зараду се обрачунавају на бруто најнижу основицу од 21.012,00 динара, а бруто зарада се добија преко формуле која у овом случају гласи:

Бруто зарада = (15.500,00 + 3.020,99) : 0,90 = 20.578,88 динара.

У обрнутом случају, када нам је познат податак о бруто износу зараде, а желимо да израчунамо нето износ зараде, користимо следећу формулу:

Нето зарада = Бруто зарада x 0,90 – 3.020,99

Конкретно, ако бруто зарада износи 20.578,88 динар, нето зарада износи 15.500,00 динара (20.578,88 x 0,90) – 3.020,99.