Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br. 79/2015, u daljem tekstu: Odluka), minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po radnom času za period januar–decembar 2016. godine iznosi 121,00 dinar (neto).
Prema članu 111. stav 1. Zakona o radu, zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za:
– standardni učinak, i
– vreme provedeno na radu.
Prema stavu 2. ovog člana, minimalna zarada određuje se na osnovu:
– minimalne cene rada, utvrđene u skladu sa zakonom,
– vremena provedenog na radu, i
– poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade.
Prema odredbama Zakona o radu, minimalna zarada se isplaćuje prema utvrđenom iznosu po času u mesecu u kome se vrši isplata. Stoga, ako u avgustu 2016. godine isplaćuju minimalnu zaradu za jul 2016. godine, poslodavci isplaćuju važeću minimalnu neto zaradu po času rada u visini od 121,00 dinar i obračunavaju broj časova za mesec za koji vrše isplatu – dakle, za jul. Isto tako, ako u avgustu 2016. isplaćuju minimalnu zaradu za bilo koji prethodni mesec, poslodavci moraju isplatiti poslednju usvojenu minimalnu neto zaradu po času rada u visini 121,00 dinar i obračunati broj časova za mesec za koji vrše isplatu.
Pošto smo u julu 2016. godine imali 21 radni dan (31 dan, minus 5 subota i minus 5 nedelja) mesečna neto minimalna zarada za jul 2016. godine iznosi:

1

2

3

4 (2 x 3)

Mesec

Broj časova rada

Po času – neto

Ukupno mesečno – neto

Jul 2016.

168

121,00 din.

20.328,00 din.

Navedena visina minimalne zarade na nivou meseca može varirati zavisno od ostvarenih časova rada zaposlenog, koji, takođe, variraju od rasporeda rada, preraspodele radnog vremena, rada u turnusu, rada u smenama i sl.

Prilikom isplate minimalne zarade za jul 2016. godine u avgustu 2016. godine, poslodavci treba da imaju u vidu:

1) minimalna neto zarada za jul 2016. iznosi 20.328,00 dinara za puno radno vreme;

2) primenjuje se najniža mesečna osnovica za obračun doprinosa za socijalno osiguranje, koja od 1. avgusta 2016. godine iznosi (bruto) 22.400,00 dinara;

3) na isplatu minimalne zarade u avgustu 2016. godine primenjuje se poresko umanjenje od 11.604,00 dinara za puno radno vreme zaposlenog, poreska stopa od 10% i zbirna stopa doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 19,9% na teret zaposlenog, odnosno od 17,9% na teret poslodavca;

4) najniža (bruto) mesečna osnovica za obračun doprinosa za socijalno osiguranje, koja važi od 1. avgusta 2016. godine a koja iznosi 22.400,00 dinara, manja je od bruto minimalne zarade (koja iznosi 27.343,22 dinara) dobijene primenom formule za prevođenje neto iznosa u bruto iznos, koja glasi: Bruto = ((Neto – 1.160,40) : 0,701).

To praktično znači da će poslodavac, ako isplaćuje samo iznos minimalne zarade bez obaveznih uvećanja za minuli rad, topli obrok, a eventualno i regres, doprinose za obavezno socijalno osiguranje obračunavati na iznos te minimalne zarade. Treba, međutim, podsetiti da je obračun minulog rada, toplog obroka i regresa zakonska obaveza poslodavaca na svaku obračunatu zaradu, pa i na minimalnu zaradu, zbog čega svaku isplatu minimalne zarade treba posmatrati s tim isplatama, koje su obavezne za poslodavce, odnosno na koje zaposleni po zakonu ima pravo.

Konkretno, prilikom obračuna minimalne zarade za jul 2016. godine zaposlenom s pravom na minuli rad od 4% i toplim obrokom od 1.000,00 dinara neto mesečno, postupak je sledeći:

Red. br.

Pozicija

Iznos

1

Najniža mesečna osnovica doprinosa – bruto

22.400,00

2

Neto minimalna zarada (za 168 časova rada u julu 2016.)

20.328,00

3

Minuli rad (4% na red. br. 2)

813,12

4

Topli obrok

1.000,00

5

Ukupna neto zarada (red. br. 2 + red. br. 3 + red. br. 4)

22.141,12

6

Bruto zarada (22.141,12 – 1.160,40): 0,701

29.929,70

7

Osnovica za obračun svih doprinosa (veći iznos sa red. br. 1 i 6)

29.929,70

Prema tome, možemo reći da je minimalna zarada garantovana jednaka u neto iznosu svima, ali da se ona u konačnom obračunava u bruto iznosu, i to tako da se nakon odbijanja pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog (iz bruto zarade) utvrdi neto minimalna zarada koja je propisana Odlukom.

Prevedena bruto minimalna zarada u našem primeru je veća od najniže mesečne osnovice doprinosa, pa će se prilikom obračuna minimalne zarade ovom zaposlenom za jul 2016. godine sprovesti sledeći obračun:

Red. broj

Pozicija

Iznos

1

Osnovica za obračun doprinosa

29.929,70

2

Zbirni doprinosi na teret zaposlenog (19,90% na red. br. 1)

5.956,01

3

Umanjenje poreske osnovice

11.604,00

4

Osnovica za obračun poreza (red. br. 1 – red. br. 3)

18.325,70

5

Porez (10% na red. br. 4)

1.832,57

6

Zarada za isplatu (red. br. 1 – red. br. 2 – red. br. 5)

22.141,12

7

Zbirni doprinosi na teret poslodavca (17,90% na red. br. 1)

5.357,42

Kao što smo rekli, poslodavci koji isplaćuju minimalnu zaradu, obavezni su da zaposlenima koji primaju ovu zaradu isplate i uvećanje za minuli rad, topli obrok i regres, kao i druga uvećanja koja zaposleni ostvari u toku meseca (noćni rad, rad na praznik, prekovremeni rad i sl). Ukupan zbir ovih primanja čini isplatu zaposlenom, pa ako je ona veća od najniže osnovice, formula za prevođenje u bruto je:

 

Bruto minimalna zarada = (Neto minimalna zarada – 1.160,40) : 0,701,

gde su:

19,90% – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenoga,

10% – poreska stopa na plate,

0,701 – koeficijent dobijen iz odnosa [100 – (10 + 19,90)] / 100).

1.160,40 din. – 10% od neoporezivog iznosa plate od 11.604,00 din.

 

Međutim, ako je obračunata neto minimalna zarada zaposlenog manja od najniže osnovice doprinosa (zbog neizvršenja norme i sl.), koja od 1. avgusta 2016. godine bruto iznosi 22.400 dinara, utvrđeni neto iznos minimalne zarade se prevodi u bruto iznos pomoću formule:

 

Bruto minimalna zarada = [(Neto zarada + 0,199 x NnO) – (11.604 x 10%)] : 0,90,

gde su:

– 0,199 – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog;

– NnO – važeća najniža osnovica doprinosa (22.400 dinara);

– 0,90 – koeficijent utvrđen na osnovu poreske stope od 10% (100 – 10 = 90 : 100);

– 11.604 din. – poreska olakšica na zarade.

Prethodna formula skraćeno glasi:

Bruto minimalna zarada = [(Neto zarada + 4.457,60) – (1.160,40] : 0,90,

Bruto minimalna zarada = (Neto zarada + 3.297,20) : 0,90,