Сагласно Одлуци Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2016. године („Сл. гласник РС“, бр. 79/2015, у даљем тексту: Одлука), минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, по радном часу за период јануар–децембар 2016. године износи 121,00 динар (нето).
Према члану 111. став 1. Закона о раду, запослени има право на минималну зараду за:
– стандардни учинак, и
– време проведено на раду.
Према ставу 2. овог члана, минимална зарада одређује се на основу:
– минималне цене рада, утврђене у складу са законом,
– времена проведеног на раду, и
– пореза и доприноса који се плаћају из зараде.
Према одредбама Закона о раду, минимална зарада се исплаћује према утврђеном износу по часу у месецу у коме се врши исплата. Стога, ако у августу 2016. године исплаћују минималну зараду за јул 2016. године, послодавци исплаћују важећу минималну нето зараду по часу рада у висини од 121,00 динар и обрачунавају број часова за месец за који врше исплату – дакле, за јул. Исто тако, ако у августу 2016. исплаћују минималну зараду за било који претходни месец, послодавци морају исплатити последњу усвојену минималну нето зараду по часу рада у висини 121,00 динар и обрачунати број часова за месец за који врше исплату.
Пошто смо у јулу 2016. године имали 21 радни дан (31 дан, минус 5 субота и минус 5 недеља) месечна нето минимална зарада за јул 2016. године износи:

1

2

3

4 (2 x 3)

Месец

Број часова рада

По часу – нето

Укупно месечно – нето

Јул 2016.

168

121,00 дин.

20.328,00 дин.

Наведена висина минималне зараде на нивоу месеца може варирати зависно од остварених часова рада запосленог, који, такође, варирају од распореда рада, прерасподеле радног времена, рада у турнусу, рада у сменама и сл.

Приликом исплате минималне зараде за јул 2016. године у августу 2016. године, послодавци треба да имају у виду:

1) минимална нето зарада за јул 2016. износи 20.328,00 динара за пуно радно време;

2) примењује се најнижа месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која од 1. августа 2016. године износи (бруто) 22.400,00 динара;

3) на исплату минималне зараде у августу 2016. године примењује се пореско умањење од 11.604,00 динара за пуно радно време запосленог, пореска стопа од 10% и збирна стопа доприноса за обавезно социјално осигурање од 19,9% на терет запосленог, односно од 17,9% на терет послодавца;

4) најнижа (бруто) месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која важи од 1. августа 2016. године а која износи 22.400,00 динара, мања је од бруто минималне зараде (која износи 27.343,22 динара) добијене применом формуле за превођење нето износа у бруто износ, која гласи: Бруто = ((Нето – 1.160,40) : 0,701).

То практично значи да ће послодавац, ако исплаћује само износ минималне зараде без обавезних увећања за минули рад, топли оброк, а евентуално и регрес, доприносе за обавезно социјално осигурање обрачунавати на износ те минималне зараде. Треба, међутим, подсетити да је обрачун минулог рада, топлог оброка и регреса законска обавеза послодаваца на сваку обрачунату зараду, па и на минималну зараду, због чега сваку исплату минималне зараде треба посматрати с тим исплатама, које су обавезне за послодавце, односно на које запослени по закону има право.

Конкретно, приликом обрачуна минималне зараде за јул 2016. године запосленом с правом на минули рад од 4% и топлим оброком од 1.000,00 динара нето месечно, поступак је следећи:

Ред. бр.

Позиција

Износ

1

Најнижа месечна основица доприноса – бруто

22.400,00

2

Нето минимална зарада (за 168 часова рада у јулу 2016.)

20.328,00

3

Минули рад (4% на ред. бр. 2)

813,12

4

Топли оброк

1.000,00

5

Укупна нето зарада (ред. бр. 2 + ред. бр. 3 + ред. бр. 4)

22.141,12

6

Бруто зарада (22.141,12 – 1.160,40): 0,701

29.929,70

7

Основица за обрачун свих доприноса (већи износ са ред. бр. 1 и 6)

29.929,70

Према томе, можемо рећи да је минимална зарада гарантована једнака у нето износу свима, али да се она у коначном обрачунава у бруто износу, и то тако да се након одбијања припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог (из бруто зараде) утврди нето минимална зарада која је прописана Одлуком.

Преведена бруто минимална зарада у нашем примеру је већа од најниже месечне основице доприноса, па ће се приликом обрачуна минималне зараде овом запосленом за јул 2016. године спровести следећи обрачун:

Ред. број

Позиција

Износ

1

Основица за обрачун доприноса

29.929,70

2

Збирни доприноси на терет запосленог (19,90% на ред. бр. 1)

5.956,01

3

Умањење пореске основице

11.604,00

4

Основица за обрачун пореза (ред. бр. 1 – ред. бр. 3)

18.325,70

5

Порез (10% на ред. бр. 4)

1.832,57

6

Зарада за исплату (ред. бр. 1 – ред. бр. 2 – ред. бр. 5)

22.141,12

7

Збирни доприноси на терет послодавца (17,90% на ред. бр. 1)

5.357,42

Као што смо рекли, послодавци који исплаћују минималну зараду, обавезни су да запосленима који примају ову зараду исплате и увећање за минули рад, топли оброк и регрес, као и друга увећања која запослени оствари у току месеца (ноћни рад, рад на празник, прековремени рад и сл). Укупан збир ових примања чини исплату запосленом, па ако је она већа од најниже основице, формула за превођење у бруто је:

 

Бруто минимална зарада = (Нето минимална зарада – 1.160,40) : 0,701,

где су:

19,90% – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленога,

10% – пореска стопа на плате,

0,701 – коефицијент добијен из односа [100 – (10 + 19,90)] / 100).

1.160,40 дин. – 10% од неопорезивог износа плате од 11.604,00 дин.

 

Међутим, ако је обрачуната нето минимална зарада запосленог мања од најниже основице доприноса (због неизвршења норме и сл.), која од 1. августа 2016. године бруто износи 22.400 динара, утврђени нето износ минималне зараде се преводи у бруто износ помоћу формуле:

 

Бруто минимална зарада = [(Нето зарада + 0,199 x НнО) – (11.604 x 10%)] : 0,90,

где су:

– 0,199 – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог;

– НнО – важећа најнижа основица доприноса (22.400 динара);

– 0,90 – коефицијент утврђен на основу пореске стопе од 10% (100 – 10 = 90 : 100);

– 11.604 дин. – пореска олакшица на зараде.

Претходна формула скраћено гласи:

Бруто минимална зарада = [(Нето зарада + 4.457,60) – (1.160,40] : 0,90,

Бруто минимална зарада = (Нето зарада + 3.297,20) : 0,90,