Saglasno Odluci Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 104/2014, u daljem tekstu: Odluka), minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po radnom času za period januar–decembar 2015. godine iznosi 121,00 dinar (neto).

Prema članu 111. stav 1. Zakona, zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za:

– standardni učinak, i

– vreme provedeno na radu.

Prema odredbi u stavu 2. ovog člana, „minimalna zarada“ određuje se na osnovu:

– minimalne cene rada, utvrđene u skladu sa zakonom,

– vremena provedenog na radu, i

– poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade.

Prema odredbama Zakona, minimalna zarada se isplaćuje prema utvrđenom iznosu po času u mesecu u kome se vrši isplata. Stoga, ako u avgustu 2015. godine isplaćuju minimalnu zaradu za jul 2015. godine, poslodavci isplaćuju važeću minimalnu neto zaradu po času rada u visini od 121,00 dinar i obračunavaju broj časova za mesec za koji vrše isplatu – dakle, za jul. Isto tako, ako u avgustu 2015. isplaćuju minimalnu zaradu za bilo koji prethodni mesec, poslodavci moraju isplatiti poslednju usvojenu minimalnu neto zaradu po času rada u visini od 121,00 dinar i obračunati broj časova za mesec za koji vrše isplatu.

 

Pošto smo u julu 2015. godine imali 23 radna dana (31 dan, minus 4 subote i minus 4 nedelje) mesečna neto minimalna zarada za jul 2015. godine iznosi:

1

2

3

4 (2 x 3)

Mesec za koji se vrši isplata

Broj časova rada

Po času – neto

Ukupno mesečno – neto

Jul 2015.

184

121,00 din.

22.264,00 din.

 

Navedena visina ukupne minimalne zarade na nivou meseca može varirati zavisno od ostvarenih časova rada zaposlenog, koji, takođe, variraju od rasporeda rada, preraspodele radnog vremena, rada u turnusu, rada u smenama i sl.

Prilikom isplate minimalne zarade za jul 2015. godine u avgustu 2015. godine, poslodavci treba da imaju u vidu:

1) minimalna neto zarada za jul 2015. iznosi 22.264,00 dinara za puno radno vreme;

2) primenjuje se najniža mesečna osnovica za obračun doprinosa za socijalno osiguranje, koja od 1. avgusta 2015. godine iznosi (bruto) 21.506,00 dinara;

3) na isplatu minimalne zarade u avgustu 2015. godine primenjuje se poresko umanjenje od 11.433,00 dinara za puno radno vreme zaposlenog, poreska stopa od 10% i zbirna stopa doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 19,9% na teret zaposlenog, odnosno od 17,9% na teret poslodavca;

4) najniža (bruto) mesečna osnovica za obračun doprinosa za socijalno osiguranje, koja važi od 1. avgusta 2015. godine a koja iznosi 21.506,00 dinara, manja je od bruto minimalne zarade (koja iznosi 30.129,39 dinara) dobijene primenom formule za prevođenje neto iznosa u bruto iznos, koja glasi: Bruto = ((Neto – 1.143,30) : 0,701).

To praktično znači da će poslodavac, ako isplaćuje samo iznos minimalne zarade bez obaveznih uvećanja za minuli rad, topli obrok, a eventualno i regres, doprinose za obavezno socijalno osiguranje obračunavati na iznos te minimalne zarade. Treba, međutim, podsetiti da je obračun minulog rada, toplog obroka i regresa zakonska obaveza poslodavaca na svaku obračunatu zaradu, pa i na minimalnu, zbog čega svaku isplatu minimalne zarade treba posmatrati s tim isplatama, koje su obavezne za poslodavce, odnosno na koje zaposleni po zakonu ima pravo.

 

Isplata minimalne zarade u uslovima novog iznosa najniže osnovice doprinosa

 

Kao što smo rekli, za jul 2015. godine (isplata u avgustu), minimalna zarada utvrđena je u neto iznosu po času rada od 121,00 dinar, odnosno u visini od 22.264 dinara neto na nivou meseca, za puno radno vreme i standardni učinak (121 din. x 184 čas. = 22.264 din.). Istovremeno, od 1. avgusta 2015. godine u primeni je nova najniža osnovica za obračun doprinosa u bruto iznosu od 21.506 dinara („Sl. glasnik RS“, br. 66/2015).

U narednoj tabeli uporedili smo propisane iznose minimalne zarade i važeće najniže osnovice za obračun doprinosa:

 

Bruto iznos

Iznos bez poreza i doprinosa

Minimalna zarada (za jul)

30.129,39

22.264,00

Najniža mesečna osnovica doprinosa

21.506,00

16.219,01

 

 

Važeća minimalna neto zarada od 22.264 dinara za jul 2015. godine veća je od najniže neto osnovice za doprinose, a isti je odnos i u bruto iznosima, što je vrlo važan detalj sa stanovišta prakse obračuna primanja zaposlenih. Na osnovu ovog upoređenja, možemo zaključiti sledeće:

1) Poslodavac koji sa zaposlenim nije ugovorio minimalnu zaradu za jul 2015. godine, za puno radno vreme i prosečan učinak, ne može doći u situaciju da obračuna doprinose na najnižu osnovicu, jer bi taj obračun značio da se isplaćuje zarada koja je niža od minimalne, što prema zakonskim propisima nije moguće za puno radno vreme i ostvaren prosečan radni učinak;

2) Poslodavac prilikom isplate minimalne zarade za jul 2015. godine, doprinose za obavezno socijalno osiguranje obračunava na minimalnu zaradu a ne na najnižu osnovicu doprinosa, zato što je minimalna zarada viša od najniže osnovice.

U narednoj tabeli dat je primer obračuna minimalne zarade, uz obaveznu isplatu „toplog obroka“, koji u primeru iznosi 1.000 dinara, i „minulog rada“ od 4%.

Red. br.

Pozicija

Iznos

1

Najniža mesečna osnovica doprinosa – bruto – od 1. avgusta 2015.

21.506,00

2

Neto minimalna zarada (za 184 časova rada u julu 2015)

22.264,00

3

Minuli rad (4% na red. br. 2)

890,56

4

Topli obrok

1.000,00

5

Ukupna neto zarada (red. br. 2 + red. br. 3 + red. br. 4)

24.154,56

6

Bruto zarada (24.154,56 – 1.143,30): 0,701

32.826,33

7

Osnovica za obračun svih doprinosa (veći iznos sa red. br. 1 i 6)

32.826,33

 

 

Možemo reći da je minimalna zarada garantovana jednaka u neto iznosu svima, ali da se ona u konačnom obračunava u bruto iznosu, i to tako da se nakon odbijanja pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog (iz bruto zarade) utvrdi neto minimalna zarada koja je propisana.

Prevedena bruto minimalna zarada u našem primeru je veća od najniže mesečne osnovice doprinosa, pa će se prilikom obračuna minimalne zarade ovom zaposlenom za jul 2015. godine sprovesti sledeći obračun:

Red. broj

Pozicija

Iznos

1

Osnovica za obračun doprinosa

32.826,33

2

Zbirni doprinosi na teret zaposlenog (19,90% na red. br. 1)

6.532,44

3

Umanjenje poreske osnovice

11.433,00

4

Osnovica za obračun poreza (red. br. 1 – red. br. 3)

21.393,33

5

Porez (10% na red. br. 4)

2.139,33

6

Zarada za isplatu (red. br. 1 – red. br. 2 – red. br. 5)

24.154,56

7

Zbirni doprinosi na teret poslodavca (17,90% na red. br. 1)

5.875,91

 

U navedenom primeru, dat je slučaj u kome je neto minimalna zarada veća od važeće neto najniže osnovice doprinosa, pa se zato bruto minimalna zarada dobija primenom sledeće formule:

 

Bruto zarada = (Neto zarada – 11.433,00 x 10%) : ((100 – 19,90 – 10) : 100), odnosno

Bruto minimalna zarada = (Neto minimalna zarada – 1.143,30) : 0,701,

 

gde su:

19,90% – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenoga,

10% – poreska stopa na zarade,

0,701 – koeficijent dobijen iz odnosa [100 – (10 + 19,90)] / 100).

 

U drugom slučaju, međutim, ako je neto minimalna zarada zaposlenog manja od neto najniže osnovice doprinosa, utvrđeni neto iznos minimalne zarade prevodi se u bruto iznos pomoću formule:

 

Bruto zarada = [(Neto zarada + 0,199 x NnO) – (11.433,00 x 10%)] : 0,90

 

gde su:

0,199 – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog,

NnO – važeća najniža osnovica doprinosa,

0,90 – koeficijent utvrđen na osnovu poreske stope od 10% (100 – 10 = 90 : 100).

Odnosno:

Bruto zarada = [(Neto zarada + 4.279,69) – (1.143,30)] : 0,90,

Bruto zarada = (Neto zarada + 3.136,39) : 0,90