Сагласно Одлуци Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2015. године („Сл. гласник РС“, бр. 104/2014, у даљем тексту: Одлука), минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, по радном часу за период јануар–децембар 2015. године износи 121,00 динар (нето).

Према члану 111. став 1. Закона, запослени има право на минималну зараду за:

– стандардни учинак, и

– време проведено на раду.

Према одредби у ставу 2. овог члана, „минимална зарада“ одређује се на основу:

– минималне цене рада, утврђене у складу са законом,

– времена проведеног на раду, и

– пореза и доприноса који се плаћају из зараде.

Према одредбама Закона, минимална зарада се исплаћује према утврђеном износу по часу у месецу у коме се врши исплата. Стога, ако у августу 2015. године исплаћују минималну зараду за јул 2015. године, послодавци исплаћују важећу минималну нето зараду по часу рада у висини од 121,00 динар и обрачунавају број часова за месец за који врше исплату – дакле, за јул. Исто тако, ако у августу 2015. исплаћују минималну зараду за било који претходни месец, послодавци морају исплатити последњу усвојену минималну нето зараду по часу рада у висини од 121,00 динар и обрачунати број часова за месец за који врше исплату.

 

Пошто смо у јулу 2015. године имали 23 радна дана (31 дан, минус 4 суботе и минус 4 недеље) месечна нето минимална зарада за јул 2015. године износи:

1

2

3

4 (2 x 3)

Месец за који се врши исплата

Број часова рада

По часу – нето

Укупно месечно – нето

Јул 2015.

184

121,00 дин.

22.264,00 дин.

 

Наведена висина укупне минималне зараде на нивоу месеца може варирати зависно од остварених часова рада запосленог, који, такође, варирају од распореда рада, прерасподеле радног времена, рада у турнусу, рада у сменама и сл.

Приликом исплате минималне зараде за јул 2015. године у августу 2015. године, послодавци треба да имају у виду:

1) минимална нето зарада за јул 2015. износи 22.264,00 динара за пуно радно време;

2) примењује се најнижа месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која од 1. августа 2015. године износи (бруто) 21.506,00 динара;

3) на исплату минималне зараде у августу 2015. године примењује се пореско умањење од 11.433,00 динара за пуно радно време запосленог, пореска стопа од 10% и збирна стопа доприноса за обавезно социјално осигурање од 19,9% на терет запосленог, односно од 17,9% на терет послодавца;

4) најнижа (бруто) месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која важи од 1. августа 2015. године а која износи 21.506,00 динара, мања је од бруто минималне зараде (која износи 30.129,39 динара) добијене применом формуле за превођење нето износа у бруто износ, која гласи: Бруто = ((Нето – 1.143,30) : 0,701).

То практично значи да ће послодавац, ако исплаћује само износ минималне зараде без обавезних увећања за минули рад, топли оброк, а евентуално и регрес, доприносе за обавезно социјално осигурање обрачунавати на износ те минималне зараде. Треба, међутим, подсетити да је обрачун минулог рада, топлог оброка и регреса законска обавеза послодаваца на сваку обрачунату зараду, па и на минималну, због чега сваку исплату минималне зараде треба посматрати с тим исплатама, које су обавезне за послодавце, односно на које запослени по закону има право.

 

Исплата минималне зараде у условима новог износа најниже основице доприноса

 

Као што смо рекли, за јул 2015. године (исплата у августу), минимална зарада утврђена је у нето износу по часу рада од 121,00 динар, односно у висини од 22.264 динара нето на нивоу месеца, за пуно радно време и стандардни учинак (121 дин. x 184 час. = 22.264 дин.). Истовремено, од 1. августа 2015. године у примени је нова најнижа основица за обрачун доприноса у бруто износу од 21.506 динара („Сл. гласник РС“, бр. 66/2015).

У наредној табели упоредили смо прописане износе минималне зараде и важеће најниже основице за обрачун доприноса:

 

Бруто износ

Износ без пореза и доприноса

Минимална зарада (за јул)

30.129,39

22.264,00

Најнижа месечна основица доприноса

21.506,00

16.219,01

 

 

Важећа минимална нето зарада од 22.264 динара за јул 2015. године већа је од најниже нето основице за доприносе, а исти је однос и у бруто износима, што је врло важан детаљ са становишта праксе обрачуна примања запослених. На основу овог упоређења, можемо закључити следеће:

1) Послодавац који са запосленим није уговорио минималну зараду за јул 2015. године, за пуно радно време и просечан учинак, не може доћи у ситуацију да обрачуна доприносе на најнижу основицу, јер би тај обрачун значио да се исплаћује зарада која је нижа од минималне, што према законским прописима није могуће за пуно радно време и остварен просечан радни учинак;

2) Послодавац приликом исплате минималне зараде за јул 2015. године, доприносе за обавезно социјално осигурање обрачунава на минималну зараду а не на најнижу основицу доприноса, зато што је минимална зарада виша од најниже основице.

У наредној табели дат је пример обрачуна минималне зараде, уз обавезну исплату „топлог оброка“, који у примеру износи 1.000 динара, и „минулог рада“ од 4%.

Ред. бр.

Позиција

Износ

1

Најнижа месечна основица доприноса – бруто – од 1. августа 2015.

21.506,00

2

Нето минимална зарада (за 184 часова рада у јулу 2015)

22.264,00

3

Минули рад (4% на ред. бр. 2)

890,56

4

Топли оброк

1.000,00

5

Укупна нето зарада (ред. бр. 2 + ред. бр. 3 + ред. бр. 4)

24.154,56

6

Бруто зарада (24.154,56 – 1.143,30): 0,701

32.826,33

7

Основица за обрачун свих доприноса (већи износ са ред. бр. 1 и 6)

32.826,33

 

 

Можемо рећи да је минимална зарада гарантована једнака у нето износу свима, али да се она у коначном обрачунава у бруто износу, и то тако да се након одбијања припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог (из бруто зараде) утврди нето минимална зарада која је прописана.

Преведена бруто минимална зарада у нашем примеру је већа од најниже месечне основице доприноса, па ће се приликом обрачуна минималне зараде овом запосленом за јул 2015. године спровести следећи обрачун:

Ред. број

Позиција

Износ

1

Основица за обрачун доприноса

32.826,33

2

Збирни доприноси на терет запосленог (19,90% на ред. бр. 1)

6.532,44

3

Умањење пореске основице

11.433,00

4

Основица за обрачун пореза (ред. бр. 1 – ред. бр. 3)

21.393,33

5

Порез (10% на ред. бр. 4)

2.139,33

6

Зарада за исплату (ред. бр. 1 – ред. бр. 2 – ред. бр. 5)

24.154,56

7

Збирни доприноси на терет послодавца (17,90% на ред. бр. 1)

5.875,91

 

У наведеном примеру, дат је случај у коме је нето минимална зарада већа од важеће нето најниже основице доприноса, па се зато бруто минимална зарада добија применом следеће формуле:

 

Бруто зарада = (Нето зарада – 11.433,00 x 10%) : ((100 – 19,90 – 10) : 100), односно

Бруто минимална зарада = (Нето минимална зарада – 1.143,30) : 0,701,

 

где су:

19,90% – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленога,

10% – пореска стопа на зараде,

0,701 – коефицијент добијен из односа [100 – (10 + 19,90)] / 100).

 

У другом случају, међутим, ако је нето минимална зарада запосленог мања од нето најниже основице доприноса, утврђени нето износ минималне зараде преводи се у бруто износ помоћу формуле:

 

Бруто зарада = [(Нето зарада + 0,199 x НнО) – (11.433,00 x 10%)] : 0,90

 

где су:

0,199 – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог,

НнО – важећа најнижа основица доприноса,

0,90 – коефицијент утврђен на основу пореске стопе од 10% (100 – 10 = 90 : 100).

Односно:

Бруто зарада = [(Нето зарада + 4.279,69) – (1.143,30)] : 0,90,

Бруто зарада = (Нето зарада + 3.136,39) : 0,90