<<

Poslodavci koji u februaru 2018. godine isplaćuju
minimalne zarade zaposlenima za januar 2018. godine, moraju da imaju u vidu sledeće
bitne parametre te isplate:

1) primenjuje se minimalna cena rada u neto iznosu
od 143,00 dinara po radnom času,

2) primenjuje se neoporezivi iznos zarade od 15.000,00
dinara za pun mesec rada i

3) primenjuje se iznos najniže mesečne osnovice doprinosa
od 23.053 dinara.

Konkretno:

1) Na osnovu člana
112. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 – Odluka US i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) Socijalno-ekonomski
savet Republike Srbije doneo je Odluku o
visini minimalne cene rada za 2018. godine
(u daljem tekstu: Odluka). Prema Odluci, minimalna cena rada za 2018. godinu iznosi
143,00 dinara po radnom času, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
(„neto” iznos). Odluka je objavljena u „Službenom
glasniku RS” br. 88/2017.

2) Prema inoviranom stavu 2. člana 15a Zakona o
porezu na dohodak građana
(„Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002,
80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006,
65/2006, 31/2009,
44/2009, 18/2010,
50/2011, 91/2011
– Odluka US RS, 93/2012, 114/2012 – Odluka US RS, 47/201348/2013,
108/201357/2014, 68/2014
– dr. zakon, 112/2015 i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon o porezu), osnovicu
poreza na zarade čini isplaćena odnosno ostvarena zarada, umanjena za iznos od 15.000 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim
vremenom,
koji se primenjuje prilikom
obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine,
što se, dakle, odnosi i na isplatu minimalne zarade za januar mesec 2018. godine.

3) Prema inoviranom članu 37. Zakona o doprinosima
za obavezno socijalno osiguranje
(„Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005,
62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon,
112/2015 i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon o doprinosima), najnižu mesečnu osnovicu doprinosa ubuduće
će da čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u periodu
od prethodnih 12 meseci, počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini
za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci republičkog
organa nadležnog za poslove statistike. Izuzetno,
za 2018. godinu
, shodno članu 15. Izmena Zakona o doprinosima (objavljen u „Službenom
glasniku RS” broj 113/2017), najnižu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade po zaposlenom
u Republici isplaćene u periodu od decembra 2016. godine zaključno sa novembrom
2017. godine. Prema podacima Republičke statistike, prosečna mesečna zarada po zaposlenom
u Republici isplaćena u periodu decembar 2016 – novembar 2017. godine iznosi
65.866 dinara („Sl. glasnik RS” broj 117/2017 od 27. 12. 2017), što znači da najniža osnovica doprinosa za
2018. godinu iznosi (65.866 x 35%) 23.053 dinara
. Ovaj iznos najniže osnovice
objavio je ministar nadležan za poslove finansija u „Službenom glasniku RS” broj
2/2018 od 5. 1. 2018. godine, a primenjuje se od narednog dana po objavljivanju, dakle
od 6. januara 2018. godine, pa sve do 31. 12. 2018. godine.

 

Obračun minimalne
zarade za mesec januar 2018. godine

Kao što je rečeno, ako u mesecu februaru 2018. go­di­ne
is­pla­ću­je mi­ni­mal­nu za­ra­du za januar 2018. go­di­ne, po­slo­da­vac će is­pla­ti­ti
va­že­ću mi­ni­mal­nu cenu rada po ča­su u vi­si­ni od 143,00 di­nara i ob­ra­ču­na­ti
broj ča­so­va za me­sec za ko­ji vr­ši is­pla­tu, da­kle – za januar. Napominje
se da ako u januaru 2018. godine poslodavac is­pla­ću­je
mi­ni­mal­nu za­ra­du za decembar ili novembar 2017. go­di­ne, ili za bi­lo ko­ji
pret­hod­ni me­sec, is­pla­ti­će poslednju usvojenu mi­ni­mal­nu cenu rada u vi­si­ni
od 143,00 di­nara i ob­ra­ču­na­ti broj ča­so­va za me­sec za ko­ji vr­ši is­pla­tu
uz primenu poreskog umanjenja na zaradu od
11.790,00 dinara
, pošto se poreska olakšica od 15.000 dinara isplaćuje počev
od zarade za mesec januar 2018. godine. 

Pošto je mesec januar 2018. godine imao 23 radna dana
(31 dan minus 4 subote i minus 4 nedelje), mesečna neto minimalna zarada za januar
2018. godine za puno radno vreme iznosi:

1

2

3

4 (2 x 3)

Mesec

Broj časova rada

Po času – neto

Ukupno mesečno – neto

Januar 2018.

184

143,00 din.

26.312,00 din.

 

Navedena visina ukupne minimalne zarade na nivou meseca
može da varira zavisno od ostvarenih časova rada zaposlenog, koji takođe variraju
u zavisnosti od rasporeda rada, preraspodele radnog vremena, rada u turnusu, rada
u smenama i sl.

Prilikom isplate minimalne zarade
za januar 2018. godine u februaru 2018. godine poslodavci treba da imaju u vidu:

1) minimalna neto zarada za januar iznosi 26.312,00
dinara za puno radno vreme;

2) primenjuje se najniža mesečna osnovica za obračun
doprinosa za socijalno osiguranje, koja za 2018. godinu iznosi (bruto) 23.053,00
dinara;

3) na isplatu minimalne zarade za januar u februaru
2018. godine primenjuje se poresko umanjenje od 15.000,00 dinara za puno radno vreme
zaposlenog i poreska stopa od 10%;

4) najniža (bruto) mesečna osnovica za obračun doprinosa
za socijalno osiguranje od 23.053,00 dinara, manja je od bruto minimalne zarade (koja
iznosi 35.395,15 dinara) dobijene primenom formule za prevođenje neto iznosa u bruto
iznos, koja glasi:

Bruto = ((Neto – 1.500,00) : 0,701).

To praktično znači da bi poslodavac, ako isplaćuje
samo iznos minimalne zarade bez obaveznih uvećanja za minuli rad, topli obrok, a
eventualno i regres, doprinose za socijalno osiguranje obračunavao na iznos te minimalne
zarade. Treba, međutim, podsetiti da je obračun minulog rada, toplog obroka
i regresa zakonska obaveza poslodavaca na svaku obračunatu zaradu, pa i na minimalnu
zaradu, zbog čega svaku isplatu minimalne zarade treba posmatrati s tim isplatama
koje su obavezne za poslodavce, odnosno na koje zaposleni po zakonu ima pravo.

Konkretno, prilikom obračuna minimalne zarade za januar
2018. godine zaposlenom s pravom na minuli rad od 4% i toplim obrokom od
1.000,00 dinara neto mesečno, postupak je sledeći:

Red. br.

Pozicija

Iznos

1.

Najniža mesečna osnovica doprinosa – bruto

23.053,00

2.

Neto minimalna zarada (za 184 časova rada u januaru
2018)

26.312,00

3.

Minuli rad (4% na red. br. 2)

1.052,48

4.

Topli obrok

1.000,00

5.

Ukupna neto zarada (red. br. 2 + red. br. 3 + red.
br. 4)

28.364,48

6.

Bruto zarada (28.364,48 – 1.500,00) :
0,701

38.323,08

7.

Osnovica za obračun svih doprinosa (veći iznos sa
red. br. 1 i 6)

38.323,08


Prema tome, može se reći da je minimalna zarada garantovano
jednaka u neto iznosu svima, ali da se u konačnom obračunava u bruto iznosu, i to
tako da se nakon odbijanja pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog (iz
bruto zarade) utvrdi neto minimalna zarada koja je propisana Odlukom.

Prevedena bruto minimalna zarada u navedenom primeru
je veća od najniže mesečne osnovice doprinosa, pa će se prilikom obračuna minimalne
zarade ovom zaposlenom za januar 2018. godine sprovesti sledeći obračun:

 

Red. br.

Pozicija

Iznos

1.

Osnovica za obračun doprinosa

38.323,08

2.

Zbirni doprinosi na teret zaposlenog (19,90% na
red. br. 1)

7.626,29

3.

Umanjenje poreske osnovice

15.000,00

4.

Osnovica za obračun poreza (red. br. 1 – red. br.
3)

23.323,08

5.

Porez (10% na red. br. 4)

2.332,31

6.

Zarada za isplatu (red. br. 1 – red. br. 2 – red.
br. 5)

28.364,48

7.

Zbirni doprinosi na teret poslodavca (17,90% na
red. br. 1)

6.859,83

 

Kao što je rečeno, poslodavci koji isplaćuju minimalnu
zaradu obavezni su da zaposlenima koji primaju ovu zaradu isplate i uvećanje za „minuli
rad”, topli obrok i regres, kao i druga uvećanja koja zaposleni ostvari u toku meseca
(noćni rad, rad na praznik, prekovremeni rad i sl.). Ukupan zbir ovih primanja čini
isplatu zaposlenom, pa ako je ona veća od najniže osnovice, formula za prevođenje
u bruto je (za januar 2018. godine):

 

Bruto minimalna zarada = (Neto minimalna zarada
– 1.500,00) : 0,701,

gde je:

19,90% –
stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog;

10% – poreska
stopa na plate;

0,701 – koeficijent
dobijen iz odnosa [100 – (10 + 19,90)] / 100);

1.500,00 din. – 10% od neoporezivog iznosa plate od
15.000,00 din.

 

Međutim, ako je obračunata neto minimalna zarada zaposlenog
manja od najniže osnovice doprinosa (zbog neizvršenja norme i sl.), koja od bruto
iznosi 23.053 dinara, utvrđeni neto iznos minimalne zarade prevodi se u bruto iznos
pomoću formule:

 

Bruto minimalna
zarada = [(Neto zarada + 0,199 x NnO) – (15.000 x 10%)] : 0,90,

gde je:

– 0,199 – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje
na teret zaposlenog;

– NnO – važeća najniža osnovica doprinosa;

– 0,90 – koeficijent utvrđen na osnovu poreske stope
od 10% (100 – 10 = 90 : 100);

– 15.000 din. – poreska olakšica na zarade.

Prethodna formula skraćeno glasi:

 

Bruto minimalna
zarada = [(Neto zarada + 4.587,55) – (1.500,00] : 0,90,

Bruto minimalna
zarada = (Neto zarada + 3.087,55) : 0,90.

 

Ova formula primenjuje se počev od isplate minimalne
zarade za mesec januar 2018. godine i tokom cele 2018. godine.