Влада Републике Србије донела је Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2015. године, која је објављена у „Сл. гласнику РС“, бр. 104/2014 (у даљем тексту: Одлука). Према Одлуци, минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, по радном часу за период јануар-децембар 2015. године износи 121 динар (нето). Ова минимална цена рада први пут је донета на основу иновираног члана 112. Закона о раду (у даљем тексту: Закон), који прописује да се при утврђивању минималне цене рада полази нарочито од: егзистенцијалних и социјалних потреба запосленог и његове породице изражених кроз вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на тржишту рада, стопе раста бруто домаћег производа, кретања потрошачких цена, кретања продуктивности и кретања просечне зараде у Републици. Овако утврђена минимална цена рада примењује се од 1. јануара 2015. године. Односно, ова минимална цена рада примењује се на све исплате минималне зараде од 1. јануара 2015. године, без обзира на који претходни месец у 2014. години се та исплата односи.

Према члану 111. став 1. Закона о раду, запослени има право на минималну плату за: 
– стандардни учинак, и
– време проведено на раду. 
Према новој одредби у ставу 2. овог члана, „минимална зарада“ одређује се на основу:
– минималне цене рада, утврђене у складу са законом,
– времена проведеног на раду, и
– пореза и доприноса који се плаћају из зараде. 

Као што се види, Закон разликује „минималну цену рада“ и „минималну зараду“, при чему:
1) Минималну цену рада усваја Социјално-економски савет, односно Влада, и она се исказује по часу рада у нето износу, а у новој законској регулативи, она је јединица за обрачун минималне зараде;
2) Минимална зарада је зарада која се добија множењем часова рада у конкретном месецу са минималном ценом рада и додавањем припадајућих пореза и доприноса.

Према одредбама Закона о раду, минимална зарада се исплаћује према утврђеном износу по часу у месецу у коме се врши исплата. Стога, ако у фебруару 2015. године исплаћују минималну зараду за јануар 2015. године, послодавци исплаћују важећу минималну нето зараду по часу рада у висини од 121,00 динар и обрачунати број часова за месец за који врше исплату – дакле, за јануар. Исто тако, ако у фебруару 2015. исплаћују минималну зараду за било који претходни месец, послодавци морају исплатити последњу усвојену минималну нето зараду по часу рада у висини 121,00 динар и обрачунати број часова за месец за који врше исплату.

Пошто смо у јануару 2015. године имали 22 радна дана (31 дан, минус 5 субота и минус 4 недеље) месечна нето минимална зарада за јануар 2015. године износи:

1

2

3

4 (2 x 3)

Месец

Број часова рада

По часу – нето

Укупно месечно – нето

Јануар 2014.

176

121,00 дин.

21.296,00 дин.

Наведена висина укупне минималне зараде на нивоу месеца може варирати зависно од остварених часова рада запосленог, који, такође, варирају од распореда рада, прерасподеле радног времена, рада у турнусу, рада у сменама и сл.

Приликом исплате минималне зараде за јануар 2015. године у фебруару 2015. године, послодавци треба да имају у виду:

1) минимална нето зарада за јануар 2015. износи 21.296,00 динара за пуно радно време;

2) примењује се најнижа месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која од 1. фебруара 2015. године износи (бруто) 22.357,00 динара;

3) на исплату минималне зараде у фебруару 2015. године примењује се пореско умањење од 11.433,00 динара за пуно радно време запосленог, пореска стопа од 10% и збирна стопа доприноса за обавезно социјално осигурање од 19,9% на терет запосленог, односно од 17,9% на терет послодавца;

4) најнижа (бруто) месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која важи од 1. фебруара 2015. године износи 22.357,00 динара, и она је мања од бруто минималне зараде (која износи 28.748,50 динара) добијене применом формуле за превођење нето износа у бруто износ, која гласи: Бруто = ((Нето – 1.143,30) : 0,701).

То практично значи да ће послодавац, ако исплаћује само износ минималне зараде без обавезних увећања за минули рад, топли оброк, а евентуално и регрес, доприносе за обавезно социјално осигурање обрачунавати на износ те минималне зараде. Треба, међутим, подсетити да је обрачун минулог рада, топлог оброка и регреса законска обавеза послодаваца на сваку обрачунату зараду, па и на минималну зараду, због чега сваку исплату минималне зараде треба посматрати с тим исплатама, које су обавезне за послодавце, односно на које запослени по закону има право.