Сагласно Одлуци Владе Републике Србије о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2016. године („Сл. гласник РС“, бр. 79/15, у даљем тексту: Одлука), минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, по радном часу за период јануар–децембар 2016. године износи 121 динар (нето).

Према члану 111. став 1. Закона о раду, запослени има право на минималну зараду за:

– стандардни учинак, и

– време проведено на раду.

Према ставу 2. овог члана, „минимална зарада“ одређује се на основу:

– минималне цене рада, утврђене у складу са законом,

– времена проведеног на раду, и

– пореза и доприноса који се плаћају из зараде. 

Према одредбама Закона о раду, минимална зарада се исплаћује према утврђеном износу по часу у месецу у коме се врши исплата. Стога, ако у марту 2016. године исплаћују минималну зараду за фебруар 2016. године, послодавци исплаћују важећу минималну нето зараду по часу рада у висини од 121,00 динар и обрачунавају број часова за месец за који врше исплату – дакле, за фебруар. Исто тако, ако у марту 2016. исплаћују минималну зараду за било који претходни месец, послодавци морају исплатити последњу усвојену минималну нето зараду по часу рада у висини од 121,00 динара и обрачунати број часова за месец за који врше исплату.

Пошто смо у фебруару 2016. године имали 21 радни дан (29 дана, минус 4 субота и минус 4 недеље) месечна нето минимална зарада за јануар 2016. године износи:

 

1

2

3

4 (2 x 3)

Месец

Број часова рада

По часу – нето

Укупно месечно – нето

Фебруар 2016.

168

121,00 дин.

20.328,00 дин.

 

Наведена висина минималне зараде на нивоу месеца може варирати зависно од остварених часова рада запосленог који, такође, варирају у зависности од распореда рада, прерасподеле радног времена, рада у турнусу, рада у сменама и сл.

Приликом исплате минималне зараде за фебруар 2016. године у марту 2016. године, послодавци треба да имају у виду:

1) минимална нето зарада за фебруар 2016. износи 20.328,00 динара за пуно радно време;

2) примењује се најнижа месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која од 1. фебруара 2016. године износи (бруто) 22.449,00 динара;

3) на исплату минималне зараде у марту 2016. године примењује се пореско умањење од 11.604,00 динара за пуно радно време запосленог, пореска стопа од 10% и збирна стопа доприноса за обавезно социјално осигурање од 19,9% на терет запосленог, односно од 17,9% на терет послодавца;

4) најнижа (бруто) месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која важи од 1. фебруара 2016. године а која износи 22.449,00 динара, мања је од бруто минималне зараде (која износи 27.343,22 динара) добијене применом формуле за превођење нето износа у бруто износ, која гласи: Бруто = ((Нето – 1.160,40) : 0,701).

То практично значи да ће послодавац, ако исплаћује само износ минималне зараде без обавезних увећања за минули рад, топли оброк, а евентуално и регрес, доприносе за обавезно социјално осигурање обрачунавати на износ те минималне зараде. Треба, међутим, подсетити да је обрачун минулог рада, топлог оброка и регреса законска обавеза послодаваца на сваку обрачунату зараду, па и на минималну зараду, због чега сваку исплату минималне зараде треба посматрати с тим исплатама, које су обавезне за послодавце, односно на које запослени по закону има право.

 

Превођење нето износа минималне зараде у бруто

 

Као што смо рекли, послодавци који исплаћују минималну зараду, обавезни су да запосленима који примају ову зараду исплате и увећање за „минули рад“, топли оброк и регрес, као и друга увећања која запослени оствари у току месеца (ноћни рад, рад на празник, прековремени рад и сл). Укупан збир ових примања чини исплату запосленом, па ако је она већа од најниже основице, нова формула за превођење у бруто од 1. фебруара је:

 

Бруто минимална зарада = (Нето минимална зарада – 1.160,40) : 0,701,

где су:

19,90% – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленога,

10% – пореска стопа на зараде,

0,701 – коефицијент добијен из односа [100 – (10 + 19,90)] / 100).

1.160,40 дин. – 10% од неопорезивог износа зараде од 11.604,00 дин за пуно радно време.

Ако је, међутим, обрачуната уговорена нето минимална зарада запосленог мања од најниже основице доприноса (због неизвршења норме, неостваривања стандардног учинка у месецу), која од 1. фебруара 2016. године бруто износи 22.449 динара, утврђени нето износ минималне зараде се преводи у бруто износ помоћу формуле:

 

Бруто минимална зарада = [(Нето зарада + 0,199 x НнО) – (11.604 x 10%)] : 0,90,

где су:

– 0,199 – стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог;

– НнО – важећа најнижа основица доприноса;

– 0,90 – коефицијент утврђен на основу пореске стопе од 10% (100 – 10 = 90 : 100);

– 11.604 дин. – пореска олакшица на зараде.

Претходна формула скраћено гласи:

Бруто минимална зарада = [(Нето зарада + 4.467,35) – (1.160,40] : 0,90, односно

Бруто минимална зарада = (Нето зарада + 3.306,95) : 0,90,