800×600

<<

Poslodavci koji
u januaru 2018. godine isplaćuju minimalne zarade zaposlenima za decembar 2017.
godine ili neki raniji mesec, moraju da imaju u vidu sledeće bitne parametre te
isplate:

1) primenjuje
se minimalna cena rada u neto iznosu od 143,00 dinara po radnom času,

2) primenjuje
se neoporezivi iznos zarade od 11.790,00 dinara za pun mesec rada i

3) primenjuje
se novi iznos najniže mesečne osnovice doprinosa od 23.053 dinara.

Konkretno:

1) Na osnovu člana 112. stav 1. Zakona o radu („Sl.
glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Odluka US
i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon) Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije doneo
je Odluku o visini minimalne cene rada za
2018. godinu
(u dalje tekstu: Odluka).
Prema Odluci, minimalna
cena rada za 2018. godinu iznosi 143,00 dinara po radnom času, bez poreza i doprinosa
za obavezno socijalno osiguranje
(„neto” iznos). Odluka je objavljena u „Službenom
glasniku RS” br. 88/2017. Iako je ovde reč o isplati za 2017. godinu, pošto se isplata
vrši u 2018. godini, primenjuje se minimalna cena rada koja važi u momentu isplate,
dakle u 2018. godini, koja iznosi 143,00 dinara.

2) Prema inoviranom
stavu 2. člana 15a Zakona o porezu na dohodak građana
(„Sl. glasnik RS”, br.
24/2001, 80/2002,
80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006,
65/2006, 31/2009,
44/2009, 18/2010,
50/2011, 91/2011
– Odluka US RS, 93/2012, 114/2012 – Odluka US RS, 47/201348/2013,
108/2013, 57/2014,
68/2014 – dr. zakon, 112/2015 i 113/2017
– u daljem tekstu: Zakon o porezu), osnovicu poreza na zarade čini isplaćena odnosno
ostvarena zarada, umanjena za iznos od
15.000 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom.
Međutim, prema
prelaznim odredbama izmena i dopuna Zakona o porezu (objavljenim u „Službenom glasniku
RS” broj 113/2017), neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjivaće se prilikom obračuna
i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za mesec januar 2018. godine. To znači
da se neoporezivi iznos od 11.790 dinara
primenjuje zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine
, što se,
dakle, odnosi i na isplatu minimalne zarade za decembar ili neki raniji mesec
2017. godine.

3) Prema inoviranom
članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
(„Sl. glasnik
RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013,
108/2013, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 112/2015 i 113/2017 – u daljem tekstu: Zakon
o doprinosima), najnižu mesečnu osnovicu
doprinosa
ubuduće će da čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici
isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci, počev od meseca novembra u godini koja
prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci
republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Izuzetno, za 2018. godinu, shodno članu 15. Izmena Zakona o doprinosima
(objavljenim u „Službenom glasniku RS” broj 113/2017), najnižu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne
zarade po zaposlenom u Republici isplaćene u periodu od decembra 2016. godine zaključno
sa novembrom 2017. godine.

Prema podacima
Republičke statistike, prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici isplaćena
u periodu decembar 2016 – novembar 2017. godine, iznosi 65.866 dinara („Sl. glasnik
RS”, br. 117/2017 od 27. 12. 2017), što znači
da najniža osnovica doprinosa za 2018. godinu iznosi (65.866 x 35%) 23.053 dinara
.
Ovaj iznos najniže osnovice objavio je ministar nadležan za poslove finansija u
„Službenom glasniku RS” broj 2/2018 od 5. 1. 2018. godine, pri čemu se ona primenjuje
od narednog dana po objavljivanju, dakle od 6. januara 2018. godine, pa sve do 31.
12. 2018. godine.

 

Obračun minimalne
zarade za mesec decembar 2016. godine

Kao što je rečeno,
ako u mesecu januaru 2018. go­di­ne is­pla­ću­je mi­ni­mal­nu zara­du za decembar
2017. go­di­ne, po­slo­da­vac će is­pla­ti­ti va­že­ću mi­ni­mal­nu cenu rada po
ča­su u vi­si­ni od 143,00 di­nara i ob­ra­ču­na­ti broj ča­so­va za me­sec za ko­ji
vr­ši is­pla­tu – da­kle, za decembar. Isto tako, ako u januaru 2018. godine is­pla­ću­je mi­ni­mal­nu za­ra­du za novembar
2017. go­di­ne ili za bi­lo ko­ji pret­hod­ni me­sec, po­slo­da­vac će is­pla­ti­ti
poslednju usvojenu mi­ni­mal­nu cenu rada u vi­si­ni od 143,00 di­nara i ob­ra­ču­na­ti
broj ča­so­va za me­sec za ko­ji vr­ši is­pla­tu. U svim slučajevima poresko umanjenje na zaradu iznosiće 11.790,00
dinara
pošto se poreska olakšica od 15.000 dinara isplaćuje počev od zarade
za mesec januar 2018. godine. 

Pošto je mesec
decembar 2017. godine imao 21 radni dan (31 dan minus 5 subota i minus 5 nedelja),
mesečna neto minimalna zarada za decembar 2017. godine za puno radno vreme iznosi:

1

2

3

4 (2 x 3)

Mesec

Broj časova
rada

Po času – neto

Ukupno mesečno
– neto

Decembar 2017.

168

143,00 din.

24.024,00 din.

 

Navedena visina
ukupne minimalne zarade na nivou meseca može da varira zavisno od ostvarenih časova
rada zaposlenog, koji takođe variraju od u zavisnosti od rasporeda rada, preraspodele
radnog vremena, rada u turnusu, rada u smenama i sl.

Prilikom isplate
minimalne zarade za decembar 2017. godine u januaru 2018. godine poslodavci treba
da imaju u vidu:

1) minimalna
neto zarada za decembar iznosi 24.024,00 dinara za puno radno vreme;

2) primenjuje
se najniža mesečna osnovica za obračun doprinosa za socijalno osiguranje, koja za
2018. godinu iznosi (bruto) 23.053,00 dinara;

3) na isplatu
minimalne zarade za decembar u januaru 2018. godine primenjuje se poresko umanjenje
od 11.790,00 dinara za puno radno vreme zaposlenog i poreska stopa od 10%;

4) najniža
(bruto) mesečna osnovica za obračun doprinosa za socijalno osiguranje od
23.053,00 dinara, manja je od bruto minimalne zarade (koja iznosi 32.589,16 dinara)
dobijene primenom formule za prevođenje neto iznosa u bruto iznos, koja glasi:

Bruto = ((Neto
– 1.179,00) : 0,701).

To praktično
znači da bi poslodavac, ako isplaćuje samo iznos minimalne zarade, bez obaveznih
uvećanja za minuli rad, topli obrok, a eventualno i regres, doprinose za socijalno
osiguranje obračunao na iznos te minimalne zarade. Treba, međutim, podsetiti
da je obračun minulog rada, toplog obroka i regresa zakonska obaveza poslodavaca
na svaku obračunatu zaradu, pa i na minimalnu zaradu, zbog čega svaku isplatu minimalne
zarade treba posmatrati s tim isplatama koje su obavezne za poslodavce, odnosno
na koje zaposleni po zakonu ima pravo.

Konkretno, prilikom
obračuna minimalne zarade za decembar 2017. godine zaposlenom s pravom na minuli
rad od 4% i toplim obrokom od 1.000,00 dinara neto mesečno, postupak je sledeći:

Red. br.

Pozicija

Iznos

1.

Najniža mesečna osnovica doprinosa – bruto

23.053,00

2.

Neto minimalna zarada (za 168 časova rada u decembru
2017)

24.024,00

3.

Minuli rad (4% na red. br. 2)

960,96

4.

Topli obrok

1.000,00

5.

Ukupna neto zarada (red. br. 2 + red. br. 3 + red.
br. 4)

25.984,96

6.

Bruto zarada (25.984,96 – 1.179,00) :
0,701

35.386,53

7.

Osnovica za obračun svih doprinosa (veći iznos sa
red. br. 1 i 6)

35.386,53


Prema tome,
može se reći da je minimalna zarada garantovano jednaka u neto iznosu svima, ali
da se u konačnom obračunava u bruto iznosu, i to tako da se nakon odbijanja pripadajućih
poreza i doprinosa na teret zaposlenog (iz bruto zarade) utvrdi neto minimalna zarada
koja je propisana Odlukom.

Prevedena bruto
minimalna zarada u ovom primeru je veća od najniže mesečne osnovice doprinosa, pa
će se prilikom obračuna minimalne zarade ovom zaposlenom za decembar 2017. godine
sprovesti sledeći obračun:

 

Red. broj

Pozicija

Iznos

1.

Osnovica za
obračun doprinosa

35.386,53

2.

Zbirni doprinosi
na teret zaposlenog (19,90% na red. br. 1)

7.041,92

3.

Umanjenje poreske
osnovice

11.790,00

4.

Osnovica za
obračun poreza (red. br. 1 – red. br. 3)

23.596,53

5.

Porez
(10% na red. br. 4)

2.359,65

6.

Zarada za
isplatu (red. br. 1 – red. br. 2 – red. br. 5)

25.984,96

7.

Zbirni doprinosi
na teret poslodavca (17,90% na red. br. 1)

5.758,95

 

Kao što je već
rečeno, poslodavci koji isplaćuju minimalnu zaradu obavezni su da zaposlenima koji
primaju ovu zaradu isplate i uvećanje za „minuli rad”, topli obrok i regres, kao
i druga uvećanja koja zaposleni ostvari u toku meseca (noćni rad, rad na praznik,
prekovremeni rad i sl.). Ukupan zbir ovih primanja čini isplatu zaposlenom, pa ako
je ona veća od najniže osnovice, formula za prevođenje u bruto je (za decembar
2017. godine):

 

Bruto minimalna
zarada = (Neto minimalna zarada – 1.179,00) : 0,701,

gde je:

19,90% –
stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog,

10% – poreska
stopa na plate,

0,701 – koeficijent
dobijen iz odnosa [100 – (10 + 19,90)] / 100),

1.179,00 din.
– 10% od neoporezivog iznosa plate od 11.790,00 din.

 

Međutim, ako
je obračunata neto minimalna zarada zaposlenog manja od najniže osnovice doprinosa
(zbog neizvršenja norme i sl.), koja bruto iznosi 23.053 dinara, utvrđeni neto iznos
minimalne zarade prevodi se u bruto iznos pomoću formule:

 

Bruto minimalna
zarada = [(Neto zarada + 0,199 x NnO) – (11.790 x 10%)] : 0,90,

gde je:

– 0,199 – stopa
zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog;

– NnO – važeća
najniža osnovica doprinosa;

– 0,90 – koeficijent
utvrđen na osnovu poreske stope od 10% (100 – 10 = 90 : 100);

– 11.790 din.
– poreska olakšica na zarade.

Prethodna formula
skraćeno glasi:

 

Bruto minimalna
zarada = [(Neto zarada + 4.587,55) – (1.179,00] : 0,90

Bruto minimalna
zarada = (Neto zarada + 3.408,55) : 0,90

 

Ova formula
primenjuje se zaključno sa isplatom minimalne zarade za mesec decembar 2017. godine,
pošto će se od isplate zarada za mesec januar 2018. godine primenjivati novo poresko
oslobođenje na zarade od 15.000 dinara.