800×600

< <

Послодавци који
у јануару 2018. године исплаћују минималне зараде запосленима за децембар 2017.
године или неки ранији месец, морају да имају у виду следеће битне параметре те
исплате:

1) примењује
се минимална цена рада у нето износу од 143,00 динара по радном часу,

2) примењује
се неопорезиви износ зараде од 11.790,00 динара за пун месец рада и

3) примењује
се нови износ најниже месечне основице доприноса од 23.053 динара.

Конкретно:

1) На основу члана 112. став 1. Закона о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС
и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) Социјално-економски савет Републике Србије донео
је Одлуку о висини минималне цене рада за
2018. годину
(у даље тексту: Одлука).
Према Одлуци, минимална
цена рада за 2018. годину износи 143,00 динара по радном часу, без пореза и доприноса
за обавезно социјално осигурање
(„нето” износ). Одлука је објављена у „Службеном
гласнику РС” бр. 88/2017. Иако је овде реч о исплати за 2017. годину, пошто се исплата
врши у 2018. години, примењује се минимална цена рада која важи у моменту исплате,
дакле у 2018. години, која износи 143,00 динара.

2) Према иновираном
ставу 2. члана 15а Закона о порезу на доходак грађана
(„Сл. гласник РС”, бр.
24/2001, 80/2002,
80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006,
65/2006, 31/2009,
44/2009, 18/2010,
50/2011, 91/2011
– Одлука УС РС, 93/2012, 114/2012 – Одлука УС РС, 47/201348/2013,
108/2013, 57/2014,
68/2014 – др. закон, 112/2015 и 113/2017
– у даљем тексту: Закон о порезу), основицу пореза на зараде чини исплаћена односно
остварена зарада, умањена за износ од
15.000 динара месечно за лице које ради са пуним радним временом.
Међутим, према
прелазним одредбама измена и допуна Закона о порезу (објављеним у „Службеном гласнику
РС” број 113/2017), неопорезиви износ од 15.000 динара примењиваће се приликом обрачуна
и плаћања пореза на зараде почев од зараде за месец јануар 2018. године. То значи
да се неопорезиви износ од 11.790 динара
примењује закључно са исплатом зараде за месец децембар 2017. године
, што се,
дакле, односи и на исплату минималне зараде за децембар или неки ранији месец
2017. године.

3) Према иновираном
члану 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
(„Сл. гласник
РС”, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013,
108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, 112/2015 и 113/2017 – у даљем тексту: Закон
о доприносима), најнижу месечну основицу
доприноса
убудуће ће да чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици
исплаћене у периоду за претходних 12 месеци, почев од месеца новембра у години која
претходи години за коју се утврђују и плаћају доприноси, за који су објављени подаци
републичког органа надлежног за послове статистике. Изузетно, за 2018. годину, сходно члану 15. Измена Закона о доприносима
(објављеним у „Службеном гласнику РС” број 113/2017), најнижу основицу доприноса чини износ од 35% просечне месечне
зараде по запосленом у Републици исплаћене у периоду од децембра 2016. године закључно
са новембром 2017. године.

Према подацима
Републичке статистике, просечна месечна зарада по запосленом у Републици исплаћена
у периоду децембар 2016 – новембар 2017. године, износи 65.866 динара („Сл. гласник
РС”, бр. 117/2017 од 27. 12. 2017), што значи
да најнижа основица доприноса за 2018. годину износи (65.866 x 35%) 23.053 динара
.
Овај износ најниже основице објавио је министар надлежан за послове финансија у
„Службеном гласнику РС” број 2/2018 од 5. 1. 2018. године, при чему се она примењује
од наредног дана по објављивању, дакле од 6. јануара 2018. године, па све до 31.
12. 2018. године.

 

Обрачун минималне
зараде за месец децембар 2016. године

Као што је речено,
ако у месецу јануару 2018. го­ди­не ис­пла­ћу­је ми­ни­мал­ну зара­ду за децембар
2017. го­ди­не, по­сло­да­вац ће ис­пла­ти­ти ва­же­ћу ми­ни­мал­ну цену рада по
ча­су у ви­си­ни од 143,00 ди­нара и об­ра­чу­на­ти број ча­со­ва за ме­сец за ко­ји
вр­ши ис­пла­ту – да­кле, за децембар. Исто тако, ако у јануару 2018. године ис­пла­ћу­је ми­ни­мал­ну за­ра­ду за новембар
2017. го­ди­не или за би­ло ко­ји прет­ход­ни ме­сец, по­сло­да­вац ће ис­пла­ти­ти
последњу усвојену ми­ни­мал­ну цену рада у ви­си­ни од 143,00 ди­нара и об­ра­чу­на­ти
број ча­со­ва за ме­сец за ко­ји вр­ши ис­пла­ту. У свим случајевима пореско умањење на зараду износиће 11.790,00
динара
пошто се пореска олакшица од 15.000 динара исплаћује почев од зараде
за месец јануар 2018. године. 

Пошто је месец
децембар 2017. године имао 21 радни дан (31 дан минус 5 субота и минус 5 недеља),
месечна нето минимална зарада за децембар 2017. године за пуно радно време износи:

1

2

3

4 (2 x 3)

Месец

Број часова
рада

По часу – нето

Укупно месечно
– нето

Децембар 2017.

168

143,00 дин.

24.024,00 дин.

 

Наведена висина
укупне минималне зараде на нивоу месеца може да варира зависно од остварених часова
рада запосленог, који такође варирају од у зависности од распореда рада, прерасподеле
радног времена, рада у турнусу, рада у сменама и сл.

Приликом исплате
минималне зараде за децембар 2017. године у јануару 2018. године послодавци треба
да имају у виду:

1) минимална
нето зарада за децембар износи 24.024,00 динара за пуно радно време;

2) примењује
се најнижа месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање, која за
2018. годину износи (бруто) 23.053,00 динара;

3) на исплату
минималне зараде за децембар у јануару 2018. године примењује се пореско умањење
од 11.790,00 динара за пуно радно време запосленог и пореска стопа од 10%;

4) најнижа
(бруто) месечна основица за обрачун доприноса за социјално осигурање од
23.053,00 динара, мања је од бруто минималне зараде (која износи 32.589,16 динара)
добијене применом формуле за превођење нето износа у бруто износ, која гласи:

Бруто = ((Нето
– 1.179,00) : 0,701).

То практично
значи да би послодавац, ако исплаћује само износ минималне зараде, без обавезних
увећања за минули рад, топли оброк, а евентуално и регрес, доприносе за социјално
осигурање обрачунао на износ те минималне зараде. Треба, међутим, подсетити
да је обрачун минулог рада, топлог оброка и регреса законска обавеза послодаваца
на сваку обрачунату зараду, па и на минималну зараду, због чега сваку исплату минималне
зараде треба посматрати с тим исплатама које су обавезне за послодавце, односно
на које запослени по закону има право.

Конкретно, приликом
обрачуна минималне зараде за децембар 2017. године запосленом с правом на минули
рад од 4% и топлим оброком од 1.000,00 динара нето месечно, поступак је следећи:

Ред. бр.

Позиција

Износ

1.

Најнижа месечна основица доприноса – бруто

23.053,00

2.

Нето минимална зарада (за 168 часова рада у децембру
2017)

24.024,00

3.

Минули рад (4% на ред. бр. 2)

960,96

4.

Топли оброк

1.000,00

5.

Укупна нето зарада (ред. бр. 2 + ред. бр. 3 + ред.
бр. 4)

25.984,96

6.

Бруто зарада (25.984,96 – 1.179,00) :
0,701

35.386,53

7.

Основица за обрачун свих доприноса (већи износ са
ред. бр. 1 и 6)

35.386,53


Према томе,
може се рећи да је минимална зарада гарантовано једнака у нето износу свима, али
да се у коначном обрачунава у бруто износу, и то тако да се након одбијања припадајућих
пореза и доприноса на терет запосленог (из бруто зараде) утврди нето минимална зарада
која је прописана Одлуком.

Преведена бруто
минимална зарада у овом примеру је већа од најниже месечне основице доприноса, па
ће се приликом обрачуна минималне зараде овом запосленом за децембар 2017. године
спровести следећи обрачун:

 

Ред. број

Позиција

Износ

1.

Основица за
обрачун доприноса

35.386,53

2.

Збирни доприноси
на терет запосленог (19,90% на ред. бр. 1)

7.041,92

3.

Умањење пореске
основице

11.790,00

4.

Основица за
обрачун пореза (ред. бр. 1 – ред. бр. 3)

23.596,53

5.

Порез
(10% на ред. бр. 4)

2.359,65

6.

Зарада за
исплату (ред. бр. 1 – ред. бр. 2 – ред. бр. 5)

25.984,96

7.

Збирни доприноси
на терет послодавца (17,90% на ред. бр. 1)

5.758,95

 

Као што је већ
речено, послодавци који исплаћују минималну зараду обавезни су да запосленима који
примају ову зараду исплате и увећање за „минули рад”, топли оброк и регрес, као
и друга увећања која запослени оствари у току месеца (ноћни рад, рад на празник,
прековремени рад и сл.). Укупан збир ових примања чини исплату запосленом, па ако
је она већа од најниже основице, формула за превођење у бруто је (за децембар
2017. године):

 

Бруто минимална
зарада = (Нето минимална зарада – 1.179,00) : 0,701,

где је:

19,90% –
стопа збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог,

10% – пореска
стопа на плате,

0,701 – коефицијент
добијен из односа [100 – (10 + 19,90)] / 100),

1.179,00 дин.
– 10% од неопорезивог износа плате од 11.790,00 дин.

 

Међутим, ако
је обрачуната нето минимална зарада запосленог мања од најниже основице доприноса
(због неизвршења норме и сл.), која бруто износи 23.053 динара, утврђени нето износ
минималне зараде преводи се у бруто износ помоћу формуле:

 

Бруто минимална
зарада = [(Нето зарада + 0,199 x НнО) – (11.790 x 10%)] : 0,90,

где је:

– 0,199 – стопа
збирних доприноса за социјално осигурање на терет запосленог;

– НнО – важећа
најнижа основица доприноса;

– 0,90 – коефицијент
утврђен на основу пореске стопе од 10% (100 – 10 = 90 : 100);

– 11.790 дин.
– пореска олакшица на зараде.

Претходна формула
скраћено гласи:

 

Бруто минимална
зарада = [(Нето зарада + 4.587,55) – (1.179,00] : 0,90

Бруто минимална
зарада = (Нето зарада + 3.408,55) : 0,90

 

Ова формула
примењује се закључно са исплатом минималне зараде за месец децембар 2017. године,
пошто ће се од исплате зарада за месец јануар 2018. године примењивати ново пореско
ослобођење на зараде од 15.000 динара.