U cilju blagovremene pripreme srednjih škola za otvaranje objekata i prijem jednog broja učenika počev od 1. juna 2020. godine, u obimu koji omogućava sprovođenje neophodnih mera prevencije, zaštite i suzbijanja širenja epidemije COVID-19, a u skladu sa:
– iskazanim potrebama učenika srednjih škola za popravljanje ocena, polaganje popravnih, razrednih, maturskih i završnih ispita, prijemnih ispita za upis u srednju školu, ispita za vanredne učenike,
a kako bi se u ovom procesu pružila stručna podrška srednjim školama, dostavljamo Vam instrukciju koja sadrži glavne smernice i preporuke u vezi sa postupanjem i organizacijom rada srednjih škola u okviru novog režima mera u vreme trajanja epidemije COVID-19.

Otvaranje srednjih škola sprovodi se u skladu sa odlukama i merama Vlade Republike Srbije, na osnovu kontinuiranog praćenja epidemiološke situacije u zemlji i stručne procene republičkog Kriznog štaba i nadležnih institucija. U skladu sa tim, opštinski krizni štabovi i nadležne službe jedinica lokalne samouprave obezbediće potrebna sredstva za zaštitu zaposlenih i učenika u školama (dezinfekciona sredstva, maske, rukavice).

U kontekstu postepene normalizacije uslova i nastavka rada u okviru različitih privrednih i javnih delatnosti, postepeno otvaranje objekata srednjih škola predstavlja meru u čijem je sprovođenju neophodno pokazati izuzetno visok nivo profesionalizma, odgovornosti, uzajamnog razumevanja i solidarnosti zaposlenih u školama i učenika.

  1. Preporuke za prevenciju infekcije COVID-19 u srednjim školama koje započinju sa neposrednim obrazovno-vaspitnim aktivnostima u ograničenim kapacitetima, a u okviru ublažavanja mera, počev od 01. juna 2020. godine

1.1. Dezinfekcija objekata sprovodi se u saradnji sa nadležnim službama i telima u jedinici lokalne samouprave, u skladu sa propisima koji se odnose na zdravstvenu zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

1.2. Pre organizovanog dolaska učenika u srednju školu (01.06.2020.) potrebno je preduzeti sledeće:
– Sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostora.
– U saradnji sa kriznim štabom i jedinicom lokalne samouprave potrebno je obezbediti dovoljne količine lične zaštitne opreme za zaposlene, sredstava i pribora za čišćenje, dezinfekciju i ličnu higijenu i pravovremeno trebovati nove potrebne količine.
– Na ulazu u objekte svakodnevno postavljati dezobarijeru – sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola.

1.3. Kontinuirano provetravati prostor tokom boravka učenika i zaposlenih u učionicama i drugim prostorijama.

1.4. Svakodnevno detaljno čistiti i dezinfikovati prostor, pribor i opremu, kao i provetravanje i nakon odlaska učenika.

1.5. Sredstva za dezinfekciju primenjivati u skladu sa uputstvom proizvođača.

1.6. Obezbediti češću dezinfekciju toaleta.

  1. Opšte preporuke za svakodnevni prijem učenika tokom normalizacije uslova u vreme trajanja epidemije

2.1. Ukoliko postoje mogućnosti, na ulasku u svaki školski objekat treba obezbediti beskontaktno merenje temperature učenika i zaposlenih.

2.2. Postaviti vidno obaveštenje da je potrebno držati međusobnu udaljenost od 2 metra.

2.3. Na sajtu (FB profilu) škole, na ulazu u školski objekat i na vidnim mestima u ustanovi postaviti postere sa preporukama za zaštitu od respiratorne infekcije, kao i sa pravilima ponašanja učenika i zaposlenih.

  1. Zaposleni u srednjim školama i njihovo angažovanje u periodu normalizacije uslova tokom trajanja epidemije

3.1. Zaduženja zaposlenih u srednjim školama u periodu kada su učenici u školi mogu se grupisati na sledeći način:
– rukovođenje srednjom školom – direktor škole, pomoćnik direktora i stručni saradnici
– sprovođenje mera zaštite od infekcije – zaposleni na održavanju higijene
– organizacija i sprovođenje aktivnosti za učenike – nastavnici i stručni saradnici
– prihvat i upućivanje učenika na dnevnom nivou prema preciznom rasporedu – dežurni nastavnici/stručni saradnici/sekretar škole.

3.2. Direktor škole je odgovoran za ukupnu organizaciju rada zaposlenih.

3.3. Direktor škole je odgovoran za uspostavljanje saradnje sa nadležnim službama i telima JLS u vezi sa obezbeđivanjem zaštitnih sredstava (sredstva za dezinfekciju, sapuni, gelovi, maske, rukavice).

3.4. U održavanju higijene i sprovođenju preventivnih mera zaštite u školskom objektu učestvuju zaposleni na održavanju higijene koji su zdravi i koji nisu pod rizikom u epidemiološkom smislu.

3.5. Potrebno je da pri planiranju organizacije rada i pravljenju rasporeda angažovanja zaposlenih direktor škole vodi računa o zaposlenima sa hroničnim bolestima.

3.6. U organizaciju i sprovođenje aktivnosti direktor treba da uključi sve zaposlene.

3.7. Svi zaposleni treba da prate svoje zdravstveno stanje i da u slučaju pojave bilo kakvih tegoba/simptoma koji mogu da ukazuju na respiratornu infekciju, odnosno COVID-19 (povišena telesna temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa) odmah preduzmu mere izolacije, jave se direktoru i udalje se sa posla, potom se jave izabranom lekaru u domu zdravlja po proceduri koja važi za sve građane sa sumnjom na COVID-19 i da do potvrde da su zdravi ne dolaze na posao.

3.8. U situaciji pojave sumnje na obolevanje od COVID-19 ili potvrde obolevanja kod zaposlenog iz srednje škole, direktor ustanove je u obavezi da o tome obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

  1. Organizacija i sprovođenje aktivnosti u srednjoj školi

4.1. Počev od 01. juna 2020. godine u školske objekte će dolaziti učenici završnih razreda. Imajući u vidu instrukcije i preporuke za sprečavanje širenja epidemije. Potrebno je formirati manje grupe koje će boraviti u istoj učionici (do 10 učenika i jedan nastavnik), pri čemu treba insistirati na tome da između svih osoba u prostoriji udaljenost bude od dva metra. Učenike treba stalno podsećati na mere zaštite i prevencije.

4.2. Počev od 08. juna 2020. godine u školske objekte će dolaziti učenici ostalih razreda srednje škole u skladu sa preciznim rasporedom i uz uvažavanje preporuka iz instrukcije.

4.3. Za vanredne učenike starije od 17 godina mogu se organizovati ispiti prema planu koji napravi škola, a u skladu sa epidemiološkom situacijom.

4.4. U odnosu na broj prijavljenih učenika, direktor i stručni saradnici formiraju potreban broj grupa i raspoređuju nastavnike koji će biti odgovorni za određene grupe.

4.5. Aktivnosti učenika u malim grupama treba da budu tako organizovane da se međusobni kontakt različitih grupa maksimalno izbegne, kao i njihovi susreti u hodnicima, dvorištima, salama i toaletima.

4.6. Tokom trajanja aktivnosti učenike treba podsećati na korišćenje sredstava za dezinfekciju i češće pranje ruku.

  1. Dodatne preventivne mere

5.1. U ustanovi treba da bude najmanji mogući broj zaposlenih u isto vreme, ali svakako toliki da je moguće organizovati sve planirane aktivnosti.

5.2. Fizički razmak od dva metra u svakom smeru treba sprovesti u zatvorenom prostoru ustanove gde se obavljaju administrativni poslovi, kao i između drugih zaposlenih i učenika.

5.3. Svi zaposleni u školi (direktor, nastavnici, stručni saradnici, sekretar, osoblje na održavanju higijene) moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta i nos, kao i da redovno sprovode mere lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili sredstvom na bazi 70 % alkohola. Ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku.

5.4. Neophodno je sprovoditi edukaciju zaposlenih i učenika o značaju i načinu primene mera prevencije, značaju svakodnevnog praćenja zdravstvenog stanja i ostajanja kod kuće učenika, kao i zaposlenih sa simptomima bolesti.

5.5. Svi zaposleni obavezno moraju odmah po ulasku u objekat škole da dezinfikuju sopstvene mobilne telefone. Lične stvari, torbe se odlažu u garderobni deo i ne unose u prostor u kome su učenici.

5.6. Redovno održavanje prostora objekta uključuje pranje i dezinfikovanje podova, vrata, stolova, stolica, kvaka, prekidača za svetlo, ručki ormarića, slavina, objekata za sport u dvorištu i drugih površina koje koristi veći broj lica, najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće.

5.7. Pribor i sredstva za čišćenje i dezinfekciju se moraju držati van domašaja učenika i ne smeju se primenjivati u neposrednoj blizini učenika, kako bi se izbeglo eventualno udisanje isparenja.

  1. Dodatne napomene

6.1. Direktori škola su u obavezi da u saradnji sa jedinicom lokalne samouprave, sprovode date smernice koje će se menjati i dopunjavati u skladu sa odlukama i merama Vlade Republike Srbije, na osnovu kontinuiranog praćenja epidemiološke situacije u zemlji i stručne procene republičkog Kriznog štaba i nadležnih institucija.

(Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 611-00-00360/2020-03, od 12.5.2020)