Otvaranje osnovnih škola samo za celodnevni boravak učenika čiji su roditelji iskazali tu potrebu zbog obaveza na radnom mestu, sprovodi se u skladu sa odlukama i merama Vlade Republike Srbije, na osnovu kontinuiranog praćenja epidemiološke situacije u zemlji i stručne procene republičkog Kriznog štaba i nadležnih institucija.
Opštinski krizni štabovi i nadležne službe jedinica lokalne samouprave, obezbediće potrebna sredstva za zaštitu zaposlenih i učenika u školama (dezinfekciona sredstva, maske, rukavice). Direktori škola treba da dostavljaju podatke na nedeljnom nivou o broju učenika u celodnevnom boravku i u obavezi su da u saradnji sa jedinicom lokalne samouprave, sprovode date smernice

U cilju blagovremene pripreme osnovnih škola za otvaranje objekata i prijem jednog broja učenika počev od 11. maja 2020. godine, u obimu koji omogućava sprovođenje neophodnih mera prevencije, zaštite i suzbijanja širenja epidemije COVID-19, a u skladu sa:

– iskazanim potrebama porodica za prijem učenika iz prvog ciklusa osnovne škole koji su pre vanrednog stanja bili uključeni u grupe produženog boravka ili su upisani u odeljenja celodnevne nastave i
– utvrđenim prostornim i kadrovskim kapacitetima osnovnih škola u kojima postoje grupe produženog boravka i odeljenja celodnevne nastave, a kako bi se, u ovom procesu pružila stručna podrška osnovnim školama, dostavljamo Vam instrukciju koja sadrži glavne smernice i preporuke u vezi sa postupanjem i organizacijom rada osnovnih škola u okviru novog režima mera u vreme trajanja epidemije COVID-19.

Otvaranje osnovnih škola samo za celodnevni boravak učenika čiji su roditelji iskazali tu potrebu zbog obaveza na radnom mestu, sprovodi se u skladu sa odlukama i merama Vlade Republike Srbije, na osnovu kontinuiranog praćenja epidemiološke situacije u zemlji i stručne procene republičkog Kriznog štaba i nadležnih institucija. U skladu sa tim, opštinski krizni štabovi i nadležne službe jedinica lokalne samouprave, obezbediće potrebna sredstva za zaštitu zaposlenih i učenika u školama (dezinfekciona sredstva, maske, rukavice).

U kontekstu postepene normalizacije uslova i nastavka rada u okviru različitih privrednih i javnih delatnosti, postepeno otvaranje objekata osnovnih škola predstavlja meru u čijem je sprovođenju neophodno pokazati izuzetno visok nivo profesionalizma, odgovornosti, uzajamnog razumevanja i solidarnosti jedinica lokalnih samouprava, zaposlenih u školama i porodica učenika.

U skladu sa dostupnim pokazateljima i preporukama zdravstvenih službi, boravak u osnovnim školama može predstavljati veći rizik za zarazu dece nego što je slučaj u porodici, posebno ako su članovi porodičnog domaćinstva uključeni u takav tip dnevnih obaveza koji im ne omogućava da dosledno izbegavaju situacije povećanog rizika od zaraze COVID-19.

Podsećamo, broj učenika čiji su roditelji iskazali potrebu za uključivanjem u škole, direktori škola su dostavili nadležnim školskim upravama, na osnovu čega su nadležna tela dala mišljenje da treba omogućiti prihvat jednog dela učenika, ali uz primenu adekvatnih mera zaštite od infekcije COVID-19.

1. Preporuke za prevenciju infekcije COVID-19 u osnovnim školama koje započinju sa neposrednim obrazovno-vaspitnim aktivnostima u okviru ublažavanja mera, počev od 11. maja 2020. godine

1.1. Dezinfekcija objekata sprovodi se u saradnji sa nadležnim službama i telima u jedinici lokalne samouprave, u skladu sa propisima koji se odnose na zdravstvenu zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

1.2. Pre organizovanog dolaska učenika u celodnevni boravak (11.05.2020.) potrebno je preduzeti sledeće:

– Sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostora.
– U saradnji sa kriznim štabom i jedinicom lokalne samouprave potrebno je obezbediti dovoljne količine lične zaštitne opreme za zaposlene, sredstava i pribora za čišćenje, dezinfekciju i ličnu higijenu i pravovremeno trebovati nove potrebne količine.
– Na ulazu u objekte svakodnevno postavljati dezobarijeru – sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola.

1.3. Kontinuirano provetravati prostor tokom boravka dece u učionicama i drugim prostorijama.

1.4. Svakodnevno detaljno čistiti i dezinfikovati prostor, pribor i opremu, kao i provetravanje i nakon odlaska učenika.

1.5. Sredstva za dezinfekciju primenjivati u skladu sa uputstvom proizvođača.

1.6. Obezbediti češću dezinfekciju toaleta.

2. Opšte preporuke za svakodnevni prijem učenika iz prvog ciklusa u celodnevni boravak tokom normalizacije uslova tokom trajanja epidemije

2.1. Unapred predvideti i označiti prostor za prihvat učenika u jutarnjim satima.

2.2. Roditelj je u obavezi da kada dovodi dete u školski objekat obavezno nosi masku, tako da maska prekriva usta i nos, dezinfikuje ruke na ulazu preparatom na bazi 70% alkohola, i pređe preko postavljene dezobarijere za obuću, i da uz minimalno zadržavanje, razmeni informacije sa zaposlenima u školi koji su zaduženi za prihvat učenika (dežurni). Kad god je to moguće roditelji ne treba da ulaze u školu, kako pri dovođenju, tako i u prihvatu dece na kraju dana (dežurno lice u školi biće zaduženo za prihvat dece i njihovo pozivanje kada roditelji dođu po dete).

2.3. Ukoliko postoje mogućnosti, na ulasku u svaki školski objekat treba obezbediti beskontaktno merenje temperature i roditelja i dece.

2.4. Postaviti vidno obaveštenje da je potrebno da roditelji i drugi zakonski zastupnici pri dovođenju dece ili odlasku iz ustanove zadržavaju međusobnu udaljenost od 2 metra.

2.5. Na sajtu (FB profilu) škole, na ulazu u školski objekat i na vidnim mestima u ustanovi postaviti postere sa preporukama za zaštitu od respiratorne infekcije, kao i sa pravilima ponašanja roditelja prilikom dolaska i odlaska.

3. Zaposleni u osnovnim školama i njihovo angažovanje u periodu organizacije celodnevnog boravka učenika iz prvog ciklusa

3.1. Ukupna zaduženja zaposlenih u osnovnim školama u periodu prihvata učenika u celodnevni boravak mogu se grupisati na sledeći način:

– rukovođenje procesom privremenog otvaranja škola za prihvat dece u celodnevni boravak – direktor škole, pomoćnik direktora i stručni saradnici
– sprovođenje mera zaštite od infekcije – zaposleni na održavanju higijene
– organizacija i sprovođenje aktivnosti za učenike u celodnevnom boravku – nastavnici i stručni saradnici
– prihvat učenika na dnevnom nivou – dežurni nastavnici/stručni saradnici/sekretar škole
– ishrana učenika – zaposleni na spremanju/serviranju hrane.

3.2. Direktor škole je odgovoran za ukupnu organizaciju rada zaposlenih koji će biti uključeni u sprovođenje celodnevnog boravka.

3.3. Direktor škole je odgovoran za uspostavljanje saradnje sa nadležnim službama i telima JLS u vezi sa obezbeđivanjem zaštitnih sredstava (sredstva za dezinfekciju, sapuni, gelovi, maske, rukavice).

3.4. U održavanju higijene i sprovođenju preventivnih mera zaštite u školskom objektu učestvuju zaposleni na održavanju higijene koji su zdravi i koji nisu pod rizikom u epidemiološkom smislu.

3.5. Potrebno je da pri planiranju organizacije rada i pravljenju rasporeda angažovanja zaposlenih direktor škole vodi računa o zaposlenima sa hroničnim bolestima.

3.6. U organizaciju i sprovođenje aktivnosti tokom celodnevnog boravka učenika direktor treba da uključi nastavno osoblje (nastavnike i stručne saradnike), pri čemu nosioci aktivnosti treba da budu nastavnici koji su angažovani u grupama produženog boravka.

3.7. Svi zaposleni treba da prate svoje zdravstveno stanje i da u slučaju pojave bilo kakvih tegoba/simptoma koji mogu da ukazuju na respiratornu infekciju, odnosno COVID-19 (povišena telesna temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa) odmah preduzmu mere izolacije, jave se direktoru i udalje se sa posla, potom se jave izabranom lekaru u domu zdravlja po proceduri koja važi za sve građane sa sumnjom na COVID-19 i da do potvrde da su zdravi ne dolaze na posao.

3.8. U situaciji pojave sumnje na obolevanje od COVID-19 ili potvrde obolevanja kod zaposlenog iz osnovne škole, direktor ustanove je u obavezi da o tome obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

4. Organizacija i sprovođenje aktivnosti u celodnevnom boravku učenika iz prvog ciklusa

4.1. Počevši od 11. maja 2020. godine u školske objekte će dolaziti samo učenici iz prvog ciklusa, ali će njihov broj biti različit u odnosu na uzrast, odnosno razred. Imajući u vidu instrukcije i preporuke za sprečavanje širenja epidemije, potrebno je formirati manje grupe koje će boraviti u istoj učionici (do 9 učenika i jedan nastavnik), pri čemu treba insistirati na tome da između svih osoba u prostoriji udaljenost bude veća od dva metra. Učenike treba stalno podsećati na mere zaštite i prevencije.

4.2. U odnosu na broj prijavljenih učenika, direktor i stručni saradnici formiraju potreban broj stalnih grupa i raspoređuju nastavnike koji će biti odgovorni za određene grupe.

4.3. Roditelji mogu dovoditi decu u celodnevni boravak radnim danom najranije u 7,30, a po učenike mogu doći najkasnije u 16,30. Prihvat dece je moguć u okviru navedenog termina, o čemu roditelji treba da za svaki naredni dan unapred obaveste dežurnog nastavnika na prihvatu učenika. Izuzetno, ukoliko za to postoji mogućnost, deca mogu biti prihvaćena i pre 7,30, uz saglasnost direktora škole.

4.4. Svakog dana, pošto dođu po dete, roditelji treba da obaveste zaduženog nastavnika da li će učenik doći u školu i narednog dana.

4.5. Potrebno je obezbediti da učenici redovno prate nastavu na daljinu (TV časovi), a prema rasporedu koji je dostupan za svaku sedmicu unapred. To znači da treba obezbediti televizor koji će u odgovarajuće vreme biti na raspolaganju učenicima određenog razreda.

4.6. Po završetku TV časova učenici treba da rade domaće zadatke ili da učestvuju u izradi drugih zaduženja koja dobijaju od svojih nastavnika.

4.7. Učenje u okviru nastavnih predmeta treba kombinovati sa aktivnostima za relaksaciju i aktivan odmor ili omogućiti učenicima da sami izaberu čime će se baviti u terminu kada ne uče.

4.8. U skladu sa vremenskim prilikama učenici treba da budu što više u školskom dvorištu, uz obavezan nadzor nastavnika. Preporučuje se organizovanje boravka i igranja dece u dvorištu kad god i gde je to moguće, ali tako da pri tome ne dolazi do mešanja dece različitih manjih grupa.

4.9. Sve raspoložive resurse prostora, opreme, učila i igračaka u školi, a posebno u prostoru u kome inače borave grupe produženog boravka, treba staviti na raspolaganje učenicima koji su u grupama za celodnevni boravak, sa ciljem kvalitetnog strukturiranja ukupnog vremena tokom boravka učenika u školskom objektu.

4.10. Aktivnosti učenika u malim grupama treba da budu tako organizovane da se međusobni kontakt različitih grupa maksimalno izbegne, kao i njihovi susreti u hodnicima, trpezarijama, dvorištima, salama i toaletima.

4.11. Tokom trajanja aktivnosti učenike treba podsećati na korišćenje sredstava za dezinfekciju i češće pranje ruku.

5. Obaveze roditelja/drugih zakonskih zastupnika

5.1. Prema proceni direktora škole, a u odnosu na iskazane potrebe roditelja, ukoliko postoji procena da su pojedini roditelji neopravdano prijavili svoju decu za pohađanje celodnevnog boravka, direktor škole može tražiti od roditelja dokaz o angažovanju roditelja (potvrda od strane poslodavca koja dokazuje da su oba roditelja/samohrani roditelj u radnom odnosu i da nije moguće da im se organizuje rad od kuće).

5.2. Svakodnevno, pre dolaska u školu, roditelj ima obavezu da detetu i sebi izmeri temperaturu i da u slučaju povišene temperature, ne dovodi dete u školu i o tome obavesti direktora.

5.3. Roditelje je potrebno obavestiti o svim bitnim smernicama i protokolima koji se uspostavljaju u ustanovi u cilju zaštite zdravlja i bezbednosti dece, roditelja i zaposlenih. Partnerski odnosi sa porodicom zasnivaju se na uzajamnom poverenju, poštovanju, razmeni bitnih informacija o detetu i porodici, otvorenoj komunikaciji i odgovornosti. Sprovođenje preporuka za prevenciju infekcije COVID-19 iziskuje njihovu doslednu i odgovornu primenu kako od strane zaposlenih, tako i od strane roditelja i drugih zakonskih zastupnika dece u cilju zaštite zdravlja i bezbednosti dece i odraslih.

5.4. Roditelji treba da obezbede posebnu flašicu sa vodom koja će biti samo za njegove potrebe tokom boravka u školi.

6. Dodatne usluge u školi tokom celodnevnog boravka – ishrana učenika

6.1. Sugeriše se roditeljima da deca doručkuju pre dolaska u školu, a da im pripreme i spakuju užinu i/ili suvi obrok (u zavisnosti od dužine vremena provedenog u školi), a u skladu sa potrebama i navikama dece.

6.2. Ukoliko postoje mogućnosti, škola može obezbediti obroke i užinu za učenike, ali tako da sve mere zdravstveno-higijenske zaštite budu primenjene na najvišem nivou, kako prilikom prijema hrane, tako i prilikom serviranja u školskom prostoru.

6.3. O mogućnostima organizovane ishrane tokom celodnevnog boravka potrebno je blagovremeno obavestiti roditelje učenika.

6.4. Hrana za učenike se može spremati u školi ili naručivati od dobavljača.

6.5. Preporučuje se da se serviranje obroka organizuje kad god je to moguće u učionicama u kojima deca borave. Ukoliko je neophodno koristiti trpezariju, deca za stolovima treba da sede na udaljenosti od dva metra u svakom smeru. Ne dozvoliti deci da međusobno dele hranu i pribor za ishranu.

6.6. Higijenu i dezinfekciju vozila za dostavu treba sprovoditi što češće (preporučljivo pre i nakon svakog završenog „kruga dostave“) preporučenim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača.

6.7. Poželjno je da se hrana pakuje u pojedinačne posude za jednokratnu upotrebu (obrok kutije), a zatim i dodatne kese kako bi se sprečila kontaminacija hrane i ambalaže u kojoj je pakovana.

6.8. Obavezno najaviti dolazak hrane telefonom kako bi ostavili vremena osoblju škole da se pripremi za preuzimanje hrane.

6.9. Dostavljač je dužan da prilikom dostave nosi masku i rukavice, i hranu predaje na ulazu škole ne ulazeći u objekat.

6.10. Hrana se doprema na poseban ulaz kad god je to moguće, a čist i prljav put kretanja hrane se ne smeju ukrštati. Ukoliko to nije moguće, pre dopremanja hrane deca i nastavnici se smeštaju u prostore gde će se konzumirati hrana, a mesto za unos hrane (zajednički ulaz), kao i put kretanja hrane do mesta konzumacije se dodatno dezinfikuje i tek nakon toga se hrana može preuzeti od dobavljača.

6.11. Hranu preuzimaju posebno za to određene osobe koje su u obavezi da nose masku i rukavice. Ista osoba sprovodi i distribuciju hrane i pospremanje ostataka hrane nakon jela.

7. Dodatne preventivne mere

7.1. U ustanovi treba da bude najmanji mogući broj zaposlenih u isto vreme, ali svakako toliki da je moguće organizovati funkcionisanje celodnevnog boravka za učenike.

7.2. Fizički razmak od dva metra u svakom smeru treba sprovesti u zatvorenom prostoru ustanove gde se obavljaju administrativni poslovi, kao i između drugih zaposlenih i dece.

7.3. Ukupno osoblje škole (direktor, nastavnici, stručni saradnici, sekretar, osoblje na održavanju higijene, kuhinjsko osoblje) moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta i nos, kao i da redovno sprovode mere lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili sredstvom na bazi 70% alkohola. Ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku.

7.4. Neophodno je sprovoditi edukaciju zaposlenih i roditelja o značaju i načinu primene mera prevencije, značaju svakodnevnog praćenja zdravstvenog stanja dece i ostajanja kod kuće dece, kao i zaposlenih sa simptomima bolesti.

7.5. Svi zaposleni obavezno moraju da odmah po ulasku u objekat škole da dezinfikuju sopstvene mobilne telefone. Lične stvari, torbe se odlažu u garderobni deo i ne unose u prostor u kome su učenici.

7.6. Redovno održavanje prostora objekta uključuje pranje i dezinfikovanje podova, vrata, stolova, stolica, kvaka, prekidača za svetlo, ručki ormarića, slavina, objekata za igranje i sport u dvorištu i drugih površina koje koristi veći broj lica, najmanje dva puta dnevno, po potrebi i češće.

7.7. Pribor i sredstva za čišćenje i dezinfekciju se moraju držati van domašaja dece i ne smeju se primenjivati u neposrednoj blizini dece, kako bi se izbeglo eventualno udisanje isparenja.

8. Dodatne napomene

8.1. Nadležnoj školskoj upravi direktori osnovnih škola treba da dostavljaju podatke na nedeljnom nivou o broju učenika u celodnevnom boravku, a o načinu dostavljanja podataka škole će biti blagovremeno obaveštene.

8.2. Direktori škola su u obavezi da u saradnji sa jedinicom lokalne samouprave, sprovode date smernice koje će se menjati i dopunjavati u skladu sa odlukama i merama Vlade Republike Srbije, na osnovu kontinuiranog praćenja epidemiološke situacije u zemlji i stručne procene republičkog Kriznog štaba i nadležnih institucija.

(Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 601-00- 9/4/2020-01, od 5.5.2020)