Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je pod brojem 011-00-00554/2015-13 od 21. 9. 2015. godine Instrukciju o postupanju opštinskih – gradskih uprava u primeni i sprovođenju Odluke Ustavnog suda Republike Srbije broj: IUz-40/2012, kojom je uređena procedura u slučaju kada pravo na roditeljski dodatak u skladu sa čl. 14-16. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, ostvaruje otac deteta, kada je majka strani državljanin.

Tekst Instrukcije dajemo u nastavku:

 

„Na osnovu člana 23. i 48. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), po ovlašćenju ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj: 021-01-50/2-1/2014-05 od 18. 9. 2015. godine državni sekretar donosi

 

INSTRUKCIJU O POSTUPANJU OPŠTINSKIH – GRADSKIH UPRAVA U PRIMENI I SPROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE broj : IUz-40/2012

 

Uvod

Ovo ministarstvo je ocenilo da je, u cilju obezbeđivanja blagovremenog, celovitog, jednakog i zakonitog postupanja opštinskih – gradskih uprava u primeni i sprovođenju odluke Ustavnog suda Republike Srbije broj: IUz-40/2012, a u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, neophodno doneti posebnu Instrukciju kojom se uređuju obaveze opštinskih-gradskih uprava u postupku ostvarivanja prava na roditeljski dodatak kada je majka strani državljanin.

Zakonom o finansijskoj podršci sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) čl. 14–16 utvrđeno je pravo na roditeljski dodatak, dok su bliži uslovi i način ostvarivanja prava uređeni čl. 16–18a Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10 i 27/11 – US).

Zakonom je, pored ostalog, utvrđeno da pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete pod uslovom da je državljanin Republike Srbije, da ima prebivalište u Republici Srbiji i da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ovo pravo pripada majci koja neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Uslovi za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak utvrđuju se u odnosu na dan podnošenja zahteva sa potrebnom dokumentacijom i uverenjem nadležnog organa starateljstva o ispunjenosti navedenih uslova najkasnije do navršenih 6 meseci života deteta. Redosled rođenja deteta uvek se utvrđuje prema majci.

Majka deteta uz zahtev za ostvarivanje prava podnosi i sledeće dokaze:

1) izvode iz matične knjige rođenih za svu decu, izdate u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Sl. glasnik RS“, broj 20/09);

2) uverenje o državljanstvu Republike Srbije majke, koje ne može biti starije od šest meseci;

3) fotokopiju lične karte majke;

4) fotokopiju overene zdravstvene knjižice majke;

5) prijave prebivališta za decu o kojoj neposredno brine;

6) uverenje nadležnog organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Pravo na roditeljski dodatak, ako ispunjava propisan uslove, može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Kada otac deteta, u skladu sa Zakonom, ostvaruje pravo na roditeljski dodatak, uz zahtev za priznavanje prava, pored dokaza za majku deteta, podnosi iste dokaze za sebe, i jedan od sledećih dokaza:

1) izvod iz matične knjige umrlih za majku;

2) uverenje organa starateljstva o činjenici da je majka napustila dete;

3) odluku nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava;

4) izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;

5) potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

I

Odlukom Ustavnog Suda Srbije broj : IUz-40/2012 od 12. 9. 2014. godine odbijeni su predlozi za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 14. st. 1, 4 i 7. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, pod uslovom da se odredba člana 14. stav 7. Zakona tumači i primenjuje na način da pravo na roditeljski dodatak, ako ispunjava uslove iz st. 1 do 5. ovog člana, može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije državljanin Republike Srbije.

Odlukom je odbijen i predlog za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 16. stav 1. Zakona iz tačke 1.

U postupku sprovođenja navedene Odluke, potrebno je da gradske – opštinske uprave obezbede mogućnost podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak ocu deteta i u situaciji kada je majka deteta strani državljanin.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak, u slučaju kada je majka deteta strani državljanin, potrebno je da otac deteta priloži, pored propisanih dokaza za sebe, i dokaze koji se odnose na ispunjenost uslova na strani majke.

U tom smislu, potrebno je priložiti:

1) dokaz da je majka strani državljanin (uverenje o državljanstvu);

2) dokaz da majka ima status stalno nastanjenog stranca ili prijavu boravišta na teritoriji Republike Srbije (fotokopija isprave kojom se dokazuje status stalno nastanjenog stranca, odnosno fotokopiju pasoša);

3) dokaz o zdravstvenom osiguranju majke;

4) dokaz o postojanju bračne, odnosno vanbračne zajednice majke sa ocem deteta;

5) uverenje organa starateljstva da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev i uverenje nadležne službe uobičajenog boravišta iz zemlje čiji je majka državljanin da njena deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja;

6) dokaz da u zemlji uobičajenog boravišta, čiji je državljanin, majka nije ostvarila isto ili slično pravo za dete za koje je podnet zahtev za roditeljski dodatak.

Navedeni dokazi moraju biti izdati u skladu sa pravilima uređenim za priznanje stranih javnih isprava – prevedeni i overeni od strane sudskog tumača odnosno overeni Haškim apostilom („APOSTILLE“)

II

Opštinska – gradska uprava unosi podatke o korisnicima prava na roditeljski dodatak u aplikaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Odeljenje za informatiku vodi evidenciju o isplatama roditeljskog dodatka za svakog korisnika i obezbeđuje druge podatke potrebne za praćenje i planiranje sredstava za realizaciju ovog prava.

U konkretnoj situaciji radi se o stranim državljanima koji nemaju JMBG, pa rešenje o priznanju prava treba da glasi na oca, da bi isplata mogla da se izvrši, a umesto JMBG-a majke potrebno je u rešenju upisati njen datum rođenja, na osnovu kojeg će biti generisan JMBG u svrhu isplate prava na roditeljski dodatak, od strane Odeljenja za informatiku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Zahteve i rešenja o priznavanju prava na roditeljski dodatak za navedene korisnike potrebno je dostaviti Odeljenju za informatiku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u pismenoj formi, radi unosa u centralnu aplikaciju korisnika roditeljskog dodatka i isplate prava.

Uz zahteve i rešenje, potrebno je dostaviti i dopis u kome se traži generisanje JMBG majke u svrhu isplate prava na roditeljski dodatak, kako bi Odeljenje za informatiku vodilo evidenciju istih.

Opštinska gradska uprava ima obavezu da za majku, po sticanju državljanstva i dobijanju lične karte, dostavi Odeljenju za informatiku fotokopiju lične karte radi ažuriranja ličnih podataka.

III

Nadležnim opštinskim – gradskim upravama, zahtevom za priznavanje prava na roditeljski dodatak na osnovu odluke US i ove Instrukcije, zaključno sa 30. 11. 2015. godine mogu se obratiti lica:

– koja su podnela zahtev pre 12. 9.2014. godine o kome do tog datuma nije pravosnažno okončan postupak;

– koja su podnela zahtev posle 12. 9. 2014. godine o kojima je negativno odlučeno;

– koja nisu podnela zahtev, a u vreme donošenja Odluke dete nije navršilo 6 meseci života;

– koja nisu podnela zahtev a dete je rođeno posle 12. 9. 2014. godine iako u vreme donošenja Instrukcije ima i više od šest meseci života.

Sva ostala lica zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak sa kompletnom dokumentacijom mogu podneti nadležnoj gradskoj – opštinskoj upravi u kojoj imaju prebivalište do navršenih 6 meseci života deteta.

 

IV

O eventualnim problemima i nejasnoćama koji se mogu javiti, obzirom da je u pitanju ostvarivanje prava sa inostranim elementom, rukovodilac uprave dužan je da pisanim putem ili putem telefona, izvesti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu, Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom.

V

O izvršenju ove instrukcije staraće se rukovodilac opštinske – gradske uprave.“