Na osnovu čl. 23. i 48. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – dr. zakon), ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donosi Instrukciju o načinu rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja odraslih i starijih u postupku prijema korisnika usluge smeštaja.

Tačka 1.

U cilju obezbeđivanja blagovremenog, celovitog, jednakog i zakonitog postupanja ustanova socijalne zaštite, ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja odraslim i starijim licima, do stvaranja povoljne epidemiološke situacije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdaje posebnu instrukciju kojom se uređuje način rada navedenih ustanova u postupku prijema korisnika usluge smeštaja.

U okolnostima kada je procenom utvrđeno da je korisniku potrebno obezbediti uslugu domskog smeštaja u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj korisnika ili organizaciji socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja odraslim i starijim licima, pored osnovne dokumentacije, neophodno je i:

1. od nadležne zdravstvene ustanove zahtevati zdravstvenu dokumentaciju koja potvrđuje da je korisnik negativan na COVID-19 – negativan rezultat na PCR test;

2. dokaz iz tačke 1. ove instrukcije ne može biti stariji od 72 sata u momentu realizacije smeštaja/odlučivanja o smeštaju;

3. ukoliko je korisnik u stanju da iskaže svoju volju (nije zaštićen primenom mere starateljske zaštite), neophodno je obezbediti punu participaciju korisnika u postupku i pribaviti njegovo mišljenje u skladu sa Porodičnim zakonom i Zakonom o socijalnoj zaštiti i saglasnost da po realizaciji smeštaja provede 14 dana u izolaciji u okviru ustanove/organizacije;

4. ukoliko korisnik nije u stanju da iskaže svoju volju (zaštićen je merom starateljske zaštite), osim participacije korisnika u skladu sa Porodičnim zakonom i Zakonom o socijalnoj zaštiti, ustanova/organizacija je dužna pribaviti saglasnost staratelja za primenu mere izolacije štićenika/korisnika u okviru ustanove/organizacije u trajanju od 14 dana;

5. ukoliko korisnik iz tačke 4. ove instrukcije nije zaštićen primenom mere starateljske zaštite, ustanova/organizacija je dužna hitno kontaktirati nadležni organ starateljstva, koji je u obavezi da, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzme neodložne mere zaštite korisnika;

6. korisnik se po prijemu smešta u poseban prostor, sam u sobi, u odnosu na ostale korisnike na smeštaju, u kome boravi 14 dana od dana prijema;

7. prostor iz tačke 6. ove instrukcije mora da ispunjava osnovne strukturalne standarde propisane za uslugu domskog smeštaja, u odnosu na korisničku grupu kojoj korisnik pripada;

8. zaposleni koji je u neposrednom kontaktu sa korisnikom iz tačke 6. ove instrukcije, u obavezi je da koristi zaštitnu opremu. Svaki kontakt zaposlenog sa korisnikom može trajati najduže do 15 minuta;

9. direktor/odgovorno lice je dužan da organizuje rad u okviru ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika/organizacije socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja odraslih i starijih na način da organizacija rada i zaposleni u njoj ne mogu ni na koji način ugroziti korisnike usluge smeštaja.

Tačka 2.

Direktor/odgovorno lice ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika ili organizacije socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja odraslih i starijih dužan je da elektronskim putem (i putem telefona, ukoliko je situacija hitne prirode) izveštava Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu o svakom prijemu korisnika usluge smeštaja, odmah po izvršenom prijemu.

Tačka 3.

O izvršenju ove instrukcije stara se direktor/odgovorno lice ustanove socijalne zaštite za smeštaj korisnika ili organizacije socijalne zaštite za pružanje usluge domskog smeštaja.

(Instrukcija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 500-00-00023/2020-09, od 18.5.2020)