Povodom odluke Narodne skupštine o ukidanju vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 65/2020) koja je stupila na snagu 6. maja 2020. godine, u cilju regularnog postupanja škola u postupcima objavljenih konkursa za izbor zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, a koji usled proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije nisu okončani, dostavljamo sledeće instrukcije:

1. Svi konkursi koji su započeti pre donošenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 29/2020) koja je stupila na snagu 15. marta 2020. godine nastavljaju se tamo gde su prekinuti, u momentu proglašenja vanrednog stanja.

2. U vezi sa konkursima koji su objavljeni neposredno pre proglašenja vanrednog stanja ili u toku vanrednog stanja, koji su prekinuti pre isteka roka koji je predviđen za prijavu kandidata, takođe se nastavljaju i to na sledeći način:

– Rok za prijavu kandidata na objavljeni konkurs produžava se 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, odnosno do 6. juna 2020. godine, a u skladu sa Uredbom o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 41/2020 i 43/2020) o čemu su ustanove obavezne da u što kraćem roku obaveste javnost, odnosno sva zainteresovana lica i to na način na koji je objavljen konkurs.

– U tekstu pomenutog obaveštenja, škole će pored objavljivanja informacije o broju preostalih dana za prijavu na konkurs, obavezno navesti tačan datum kada ističe rok za prijavu na konkurs.

(Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-326/2020-04, od 12.5.2020)


Dopuna instrukcije

U vezi sa dopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 12.05.2020. godine, koji je posredstvom školskih uprava prosleđen školama radi davanja instrukcija o konkursima objavljenim pre ili u toku vanrednog stanja, obaveštavamo Vas o sledećem:

Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obratilo se nekoliko škola obaveštenjem da su konkurse za prijem zaposlenih koje su objavili neposredno pre ili u toku vanrednog stanja, poništile i da su nakon isteka vanrednog stanja iste konkurse ponovo objavile, a sve u saradnji sa nadležnom Nacionalnom službom za zapošljavanje, o čemu nismo imali saznanja u momentu izrade instrukcije od 12.05.2020. godine.

S obzirom na izneto, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obaveštava da nema smetnji da se škole opredele da li će u slučaju konkursa za prijem zaposlenih koji su objavljeni neposredno pre ili u toku vanrednog stanja, nastaviti postupanje po tom konkursu u skladu sa instrukcijom iz tačke 2. dopisa od 12.05.2020. godine ili će iste konkurse poništiti, ponovo ih raspisati kao nove i sprovesti u skladu sa redovnom procedurom koja je uređena važećim propisima.

(Instrukcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-326/1/2020-04, od 14.5.2020)