Ministar finansija doneo je, pod brojem 401-0001716/2016-17 od 18. 7. 2016. godine, sledeću

INSTRUKCIJU u vezi sa sprovođenjem postupka naplate carinskog duga

„Ovom instrukcijom se usmerava organizacija i način rada Uprave carina u sprovođenju postupka naplate carinskog duga u slučaju kada postoji solidarna odgovornost dužnika.
Pravni osnov koji je relevantan za primenu ove instrukcije sadržan je u sledećim zakonskim odredbama:
– Član 5. stav 1. tačka 16) Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/10, 111/12 i 29/15) kojim je propisano da je deklaracija zahtev da se roba stavi u određeni carinski postupak;
– Član 11. stav 5. Carinskog zakona kojim je propisano da se odobrenje zahteva može dati na zahtevu, ako carinski organ u potpunosti prihvati zahtev lica za donošenje odluke;
– Član 12. stav 2. Carinskog zakona kojim je propisano da žalba ne odlaže izvršenje odluke;
– Član 231. Carinskog zakona kojim je propisano da se garant obavezuje da će u roku dospelosti solidarno sa dužnikom platiti carinski dug;
– Član 237. stav 3. Carinskog zakona kojim je propisano da je dužnik deklarant, odnosno lice u čije ime je podneta deklaracija, a u slučaju posrednog zastupanja dužnik je i lice za čiji račun je deklaracija podneta;
– Član 250. Carinskog zakona kojim je propisano da ako više lica ima obavezu plaćanja carinskog duga, taj dug plaćaju solidarno;
– Član 255. st. 3. i 4. Carinskog zakona kojim je propisano da se dužnik ne obaveštava o dugu ako je dug jednak iznosu unetom u deklaraciju, a smatra se da je obavešten kada je roba puštena deklarantu u skladu sa članom 98. stav 1. tog zakona, u suprotnom, o carinskom dugu obaveštava se u roku od 14 dana od kada je carinski organ u mogućnosti da utvrdi iznos dažbina koje treba platiti;
– Član 260. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona kojom je propisano da se plaćanje carinskog duga vrši, po pravilu, u roku koji ne može biti duži od 8 dana od dana obaveštavanja dužnika o dugu u skladu sa članom 255. Carinskog zakona;
– Član 261. stav 3. tačka 3) Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik RS“, broj 30/10) kojim je propisano da prvostepeno rešenje postaje izvršno dostavljanjem stranci, ako žalba ne odlaže izvršenje;
– Član 264. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku kojim je propisano da se izvršenje sprovodi protiv lica koje je dužno da ispuni obavezu;
– Član 47. stav 1. tačka 1) Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon, 31/11 i 139/14 – dr. zakon), kojim je propisano da se prinudna naplata sa računa klijenta vrši na osnovu izvršnih rešenja carinskih organa;
– Član 85. st. 1. i 2. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – Odluka USJ i 57/89 i „Sl. list SRJ“, broj 31/93 i „Sl. list SCG“, broj 1/03 – Ustavna povelja) kojima je propisano da ugovori i ostali zastupnikovi pravni poslovi proizvode dejstvo neposredno prema zastupanom licu;
– Čl. 1083. i 1086. Zakona o obligacionim odnosima kojima je propisano da se bankarskom garancijom „na prvi poziv“ obavezuje banka prema primaocu garancije (korisniku) da će mu za slučaj da mu treće lice ne ispuni obavezu o dospelosti izmiriti obavezu, bez mogućnosti isticanja prigovora koje dužnik može isticati prema korisniku.
Uzimajući u obzir navedeni pravni okvir, carinski organ naplatu carinskog duga vrši na sledeći način:

I Naplata carinskog duga koji je obezbeđen garancijom

1. Ako deklarant u roku od 8 dana od puštanja robe, odnosno obaveštavanja o iznosu duga, u skladu sa članom 255. Carinskog zakona, ne izmiri carinski dug, nadležni carinski organ će aktivirati podnetu garanciju za obezbeđenje carinskog duga, podnošenjem garantu zahteva za isplatu sa izjavom da dužnik nije u roku ispunio svoje obaveze. U zahtevu se navodi rok za isplatu, koji ne može biti duži od 3 dana.
2. Ako garant ne postupi po zahtevu za isplatu, nadležni carinski organ donosi rešenje o prinudnoj naplati koje dostavlja solidarnim dužnicima istovremeno.
3. Rešenje o prinudnoj naplati sadrži redosled dužnika od kojih će se vršiti naplata, i to: deklarant, garant (ako je podnosilac garancije deklarant), lice za čiji račun je deklaracija podneta, odnosno deklarant, lice za čiji je račun deklaracija podneta, garant (ako je podnosilac garancije lice za čiji račun je deklaracija podneta).
4. Izvršno rešenje o prinudnoj naplati, kao osnov izvršenja, nadležni carinski organ dostavlja Narodnoj banci Srbije, radi izvršenja u skladu sa članom 47. stav 1. tačka 1) Zakona o platnom prometu.

II Naplata carinskog duga koji nije obezbeđen garancijom

1. Ako deklarant u roku od 8 dana od puštanja robe, odnosno obaveštavanja o iznosu duga, u skladu sa članom 255. Carinskog zakona, ne izmiri carinski dug, nadležni carinski organ donosi rešenje o prinudnoj naplati. Rešenje o prinudnoj naplati se dostavlja solidarnim dužnicima istovremeno.
2. Rešenje o prinudnoj naplati sadrži redosled dužnika od kojih će se vršiti naplata, i to: deklarant, pa lice za čiji račun je deklaracija podneta.
3. Izvršno rešenje o prinudnoj naplati, kao osnov izvršenja, nadležni carinski organ dostavlja Narodnoj banci Srbije, radi izvršenja u skladu sa članom 47. stav 1. tačka 1) Zakona o platnom prometu.

III Naknadna naplata carinskog duga

Na postupak prinudne naplate naknadno knjiženog carinskog duga, kao i na postupak prinudne naplate duga utvrđenog u skladu sa čl. 238–246. Carinskog zakona, carinski organ shodno primenjuje postupak naveden pod I i II ove instrukcije.

IV Odloženo plaćanje carinskog duga

Na naplatu carinskog duga za koji je carinski organ odobrio odloženo plaćanje primenjuje se postupak naveden pod I i II ove instrukcije, uz poštovanje odobrenih rokova odloženog plaćanja.

Stupanje na snagu

Ova instrukcija stupa na snagu na dan potpisivanja, a primenjivaće se tridesetog dana od dana stupanja na snagu.“

Ministar finansija