Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упутила је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Иницијативу за измену Закона о социјалној заштити у делу који се односи на прописану површину земљишта као општи услов за остваривање права на новчану социјалну помоћ појединцима, односно породицама.

Циљ ове иницијативе је да се  заштити социјално угрожено сеоско становништво у старачким домаћинствима.

Због прописаног ограничења у погледу површине земљишта, велики број  грађана  не може да оствари право на новчану социјалну помоћ или им је остваривање овог права отежано.

Повереница за заштиту равноправности сматра да је, поред повећања прописане површине земљишта приликом одлучивања о праву на новчану социјалну помоћ, потребно узети у обзир и квалитет земљишта, могућност његове обраде, давања у закуп или продаје.

Разлог за покретање ове иницијативе је пре свега   чињеница да су  старачка породична домаћинства, која располажу површином земљишта већом од прописане, често на ивици сиромаштва и да им је неопходна помоћ.

Повереник за заштиту равноправности и Црвени крст Србије су спровели истраживање које је показало да свака десета старија особа на селу нема личне приходе, док право на новчану социјалну помоћ користи само 4% испитаника. Такође од укупног броја испитаника само 2% старијих који живе на селу има новчану помоћ од деце или рођака, док оних који остварују приходе од закупа има испод 1%, при чему су ти приходи минимални. Поред тога, 70% старијих на селу живе у домаћинствима која имају само два члана, те самим тим не могу да рачунају ни на оне погодности у старости које може да пружи живот у вишегенерацијском домаћинству. Иако смо једна од земаља са најстаријим становништвом не само у европским, већ и у светским оквирима, број старијих грађана и грађанки које у Републици Србији остварују право на новчану социјалну помоћ, према подацима из извештаја Републичког завода за социјалну заштиту, готово је занемарљив у односу на укупан број корисника овог права и износи око 5%, указује Повереница за заштиту равноправности.

Повереница подсећа да би усвајањем ове иницијативе Република Србија испунила и преузету обавезу утврђену Програмом реформи политике запошљавања и социјалне политике у процесу приступања ЕУ који је Влада усвојила у мају 2016. године, а којим је утврђено да је у цилју повећања обухвата и унапређења адекватности новчаних давања потребно предузети мере релаксирања имовинских услова који се узимају у обзир приликом остваривања права на новчану социјалну помоћ, пре свега повећања земљишног максимума у зависности од квалитета земљишта нарочито код старачких домаћинстава. С обзиром да су у току измене и допуне Закона о социјалној заштити, којима се не предвиђа ова измена, упућена је иницијатива да се закон измени на предложени начин и омогући побољшање материјалног положаја оних грађана који су применом постојеће одредбе искључени од остваривања права, а налазе се у стању социјалне потребе, закључује повереница Јанковић.

 

Извор: сајт Поверенице за заштиту равноправности