Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratio se dopisima i pritužbama jedan broj građana i građanki, ali i predstavnika udruženja koji su ukazali na nejednak položaj u koji su stavljeni usvajanjem Uredbe kojim je propisan način uplate​​ jednokratne novčane pomoći. Naime, oni su istakli da osim primalaca penzija i korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć, postoje i druge kategorije građana na koje su negativne posledice pandemije, ali i mere koje su se preduzimale u cilju suzbijanja širenja COVID-19 virusa uticale više u odnosu na ostale, i kojima bi sredstva na ime jednokratne novčane pomoći takođe morala biti uplaćena automatski, odnosno po prioritetu, bez obaveze prijavljivanja.

Usvajanjem
Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19,
– Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 i
Uredbe o formiranju privremenog registra i načinu uplate​​ jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2,
Republika Srbija je omogućila sprovođenje ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Poverenik pozdravlja Program ekonomskih mera za podršku privredi Srbije pogođenoj posledicama epidemije, kojim je predviđeno četiri seta mera čiji je cilj da se očuva zaposlenost u toku trajanja vanrednost stanja, kao i da se pomogne privrednim subjektima kojima je otežano poslovanje tokom vanrednog stanja. Naime, usvajanjem navedenih mera, koje se najvećim delom odnose na finansijsku podršku privredi, Republika Srbija je i pored negativnih efekata koje je pandemija COVID-19 virusa imala na privredu, uspela da sačuva veliki broj radnih mesta i time smanji njene negativne efekte pandemije na ekonomski položaj pre svega zaposlenih građana i građanki.

Poverenik međutim ukazuje da prilikom kreiranja mera čiji je cilj smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom COVID-19 virusa, svakako treba uzeti u obzir i činjenicu da posledice pandemije, ali i mere koje su se preduzimale u cilju suzbijanja širenja COVID-19 virusa nisu jednako pogodile sve kategorije stanovništva. Nakon usvajanja Odluke o proglašenju vanrednog stanja, Poverenik je nastavio da prati stanje u oblasti zaštite ravnopravnosti i preporukama mera i različitim inicijativama koje su do sada upućene Vladi i resornim ministarstvima ukazao na različite probleme povodom kojih se obraćaju najugroženije kategorije građana, koje je svakako potrebno uzeti u obzir prilikom kreiranja mera u cilju suzbijanja širenja COVID-19 virusa i predložio konkretna rešenja za njihovo prevazilaženje u praksi.

U skladu sa članom 33. tačka 7. Zakona o zabrani diskriminacije, kojim je između ostalog propisano da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije, predlažemo izmene i dopune člana 1, člana 3. stava 1. i člana 3. stava 5. Uredbe o formiranju privremenog registra i načinu uplate​​ jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u cilju.

Poverenik najpre predlaže dopunu člana 3. stava 1. ove uredbe, kojim je propisano da radi uplate jednokratne novčane pomoći, punoletni državljani Republike Srbije, izuzev primalaca penzija i korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć, podnose prijavu za dobijanje jednokratne novčane pomoći, u skladu sa ovom uredbom, telefonski putem kontakt centra ili elektronski preko portala Ministarstva finansija ‒ Uprave za trezor. Imajući u vidu negativne efekte koje je pandemija imala i na druge ugrožene kategorije građana, osim primalaca penzija i korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć, Poverenik predlaže da se uplata jednokratne novčane pomoći, bez obaveze podnošenja prijave, automatski izvrši i na račune sledećih kategorija građana:

  • nezaposlenih osoba, podatke dostavlja Nacionalna služba za zapošljavanje;
  • osoba sa invaliditetom koje su korisnici prava na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, podatke dostavlja Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalan pitanja, Odsek za razvoj i održavanje informacionog sistema i tehničku podršku u Sektoru za finansijsko upravljanje, računovodstvo i kontroling;
  • roditelja, odnosno hranitelja ili staratelja koji ostvaruju pravo na dečiji dodatak, podatke dostavlja Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalan pitanja, Odsek za razvoj i održavanje informacionog sistema i tehničku podršku u Sektoru za finansijsko upravljanje, računovodstvo i kontroling;
  • samostalnih umetnika koji su nakon uvođenja mera u cilju suzbijanja širenja COVID-19 virusa, bili u potpunosti onemogućeni da obavljaju svoju delatnost i ostvaruju prihode po tom osnovu, podatke dostavlja UKS, ULUS, DKS, UMUS, UDUS kao i druga strukovna reprezentativna udruženja umetnika.

Poverenik predlaže Vladi da u skladu sa kapacitetima, razmotri mogućnost da osim navedenim kategorijama, uplatu jednokratne novčane pomoći, bez obaveze podnošenja prijave izvrši uplatom na račun i zaposlenih koji ostvaruju minimalnu zaradu, u skladu sa podacima Ministarstva finansija- Poreske uprava.

Takođe, Poverenik ukazuje i da je usvajanjem odredbe koja je propisana u članu 1. ove uredbe i kojom je između ostalog utvrđeno da se uplata jednokratne novčane pomoći vrši punoletnim državljanima Republike Srbije, koji na dan stupanja na snagu ove uredbe imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, sa važećom ličnom kartom, izvršena neposredna diskriminacija osoba koje su lišene poslovne sposobnosti. Naime, predloženim načinom uplate jednokratne novčane pomoći, osobe koje su navršile 18 godina, ali su lišene poslovne sposobnosti neće biti obuhvaćene ovom merom, jer je njihova poslovna sposobnost saglasno odredbi iz člana 146. Porodičnog zakona jednaka je poslovnoj sposobnosti mlađeg maloletnika, odnosno deteta koje nije navršilo 14 godina života u skladu sa članom 64. ovog zakona. Poverenik posebno ističe da je prema podacima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu ukupan broj punoletnih korisnika pod starateljstvom u 2018. godini iznosio 12.895 (stalno starateljstvo), kao i da u starosnoj strukturi korisnika koji su lišeni poslovne sposobnosti, dominiraju odrasli sa 70% učešća u ovoj grupi korisnika. Stoga Poverenik predlaže dopunu člana 1. Uredbe omogućavanjem da zahtev za uplatu jednokratne novčane pomoći za osobe koje su lišene poslovne sposobnosti mogu u njihovo ime podneti staratelji, kako bi i njima bio uplaćen utvrđeni iznos jednokratne novčane pomoći.

Poverenik ističe da je imajući u vidu da je jedan od uslova za uplatu jednokratne novčane pomoći posedovanje važeće lične karte, kao i činjenicu da je velikom broju građana ovaj lični dokument istekao, prilikom procene ispunjenosti ovog uslova potrebno uzeti u obzir da u uslovima vanrednog stanja nisu bili u mogućnosti da ga produže. Ukazujemo da se iako je članom 1. Odluke o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja karte, propisano da će se sva lična dokumenta državljana Republike Srbije, među kojima je između ostalog i lična karta, kojima je istekao ili istekne rok važenja smatrati važećim za vreme dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, može dogoditi da nakon ukidanja ove odluke, veliki broj građana ne ispuni uslov u pogledu posedovanja važeće lične karte, jer u roku koji je propisan za podnošenje prijave za dobijanje jednokratne novčane pomoći, nije produžio važenje ovog ličnog dokumenta. Stoga, Poverenik predlaže dopunu člana 3. stava 5. ove uredbe kojim je propisano da se prijava za dobijanje jednokratne novčane pomoći podnosi do 5. juna 2020. godine, produženjem ovog roka i nakon navedenog datuma za sve građane koji nemaju važeću ličnu kartu, jer je njeno važenje isteklo dok je na snazi bila Odluka o proglašenju vanrednog stanja.

Imajući u vidu navedeno, a u cilju unapređenja ravnopravnosti najugroženijih kategorija građana, predlažemo da Vlada usvoji navedenu inicijativu i izvrši izmene i dopune Uredbe o formiranju privremenog registra i načinu uplate​​ jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, na predloženi način.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o zabrani diskriminacije nastaviti da prati stanje i kontinuirano ukazuje na teže probleme sa kojima se suočavaju i povodom kojih nam se obraćaju najugroženije kategorije građana, a koje je potrebno uzeti u obzir i razmotriti prilikom kreiranja različitih mera u cilju suzbijanja širenja COVID-19 virusa.

Izvor: sajt Poverenika za zaštitu ravnopravnosti