Reprizni pregled vebinara
moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, delu “Komentari“, u grupi “ING-PRO vebinari“.

CILj: Vebinar će se baviti odgovorima na pitanja u vezi sa obavezom plaćanja troškova koji nastanu u upravnom postupku, prilikom odlučivanja držanih organa, organa lokalne samouprave, javnih preduzeća i drugih nosilaca javnih ovlašćenja u upravnim stvarima.

TEME:
– Pojam troškova upravnog postupka;
– Ko ima obavezu snošenja troškova upravnog postupka;
– Obaveza prethodnog snošenja i predujam troškova;
– Odlučivanje o troškovima upravnog postupka;
– Naknada troškova i nagrade drugim učesnicima upravnog postupka;
– Oslobađanje od obaveze plaćanja troškova upravnog postupka;
– Troškovi izvršenja rešenja;
– Praksa organa uprave i Upravnog suda u materiji troškova upravnog postupka.

PREDAVAČ: Saša Kulić, dipl. pravnik, s višegodišnjim iskustvom u oblasti upravnog prava

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA ING-PRO IZDANjA.