Termin je bio 19. 10. 2020. godine

Uzimajući u obzir svakodnevne obaveze naših pretplatnika, svi zainteresovani su onlajn predavanje mogli da prate počev od trenutka kada dobiju link za pristup predavanju, pa sve do kraja meseca oktobra.
Link za pristup predavanju bio je dostavljen i istovremeno objavljen u rubrici elektronskog časopisa „Poslovni savetnik“ – „Aktuelnosti između dva broja, oktobar 2020“, odakle će pretplatnici moći da mu pristupaju svo vreme.

TEMA: RAČUN I ELEKTRONSKO POSLOVANjE
Odredbe Zakona o računovodstvu vezano za:
• Organizaciju računovodstva i račun,
• Računovodstvene isprave i račun,
• Sastavljanje fakture kao računovodstvene isprave i dostavljanje u elektronskom obliku,
• Odgovornost za računovodstvene isprave.
Obavezni elementi opšteg akta pravnog lica ili preduzetnika vezano za:
• Organizaciju i delokrug rada računovodstvene službe,
• Računovodstvene isprave.
Račun kao elektronski dokument:
• Unutrašnja forma prikaza,
• Spoljna forma prikaza,
• Strukturiranje e-fakture,
• Sistem upravljanja dokumentima,
• Elektronski potpis,
• Identifikaciona oznaka,
• Elektronski pečat,
• Vremenski žig i usluge elektronske dostave,
• Način prijema elektronskog dokumenta,
• Identifikaciona oznaka,
• Elektronsko poslovanje i donošenje opštih akata.
Digitalizacija računa i (ne) mogućnost knjiženja na osnovu kopije računa.
Original i kopija elektronskog dokumenta.
Punovažnost računa u slučaju kada:
• Račun nije potpisa,
• Račun nije overen pečatom.
Predmet kontrole računa od strane Poreske uprave i načelo fakticiteta.
Privredni prestupi vezani za ne sastavljanje i ne vršenje kontrole računovodstvenih
isprava.

PREDAVAČ: Snežana Matejić

VEBINAR JE BIO BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA IZDANjA ING-PRO-A.

Napomena: Odgovori na pitanja u vezi sa temom predavanja koja su pretplatnici postavili distribuirani su svim pretplatnicima putem mejl-servisa i objavljeni u rubrici elektronskog časopisa Poslovni savetnik „Aktuelnosti između dva broja, oktobar 2020“.

Pitanja se postavljaju putem linka:
https://www.propisi.net/pitanja-2/.