Reprizni prikaz ovog vebinara moguće je pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari” ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

 

ili u okviru izdanja “Poslovni savetnik“, delu “Aktuelnosti između dva broja, oktobar 2020.“ ili klikom na sledeći taster ako ste već ulogovani u izdanje:

 

TEMA: RAČUN I ELEKTRONSKO POSLOVANjE
Odredbe Zakona o računovodstvu vezano za:
• Organizaciju računovodstva i račun,
• Računovodstvene isprave i račun,
• Sastavljanje fakture kao računovodstvene isprave i dostavljanje u elektronskom obliku,
• Odgovornost za računovodstvene isprave.
Obavezni elementi opšteg akta pravnog lica ili preduzetnika vezano za:
• Organizaciju i delokrug rada računovodstvene službe,
• Računovodstvene isprave.
Račun kao elektronski dokument:
• Unutrašnja forma prikaza,
• Spoljna forma prikaza,
• Strukturiranje e-fakture,
• Sistem upravljanja dokumentima,
• Elektronski potpis,
• Identifikaciona oznaka,
• Elektronski pečat,
• Vremenski žig i usluge elektronske dostave,
• Način prijema elektronskog dokumenta,
• Identifikaciona oznaka,
• Elektronsko poslovanje i donošenje opštih akata.
Digitalizacija računa i (ne) mogućnost knjiženja na osnovu kopije računa.
Original i kopija elektronskog dokumenta.
Punovažnost računa u slučaju kada:
• Račun nije potpisa,
• Račun nije overen pečatom.
Predmet kontrole računa od strane Poreske uprave i načelo fakticiteta.
Privredni prestupi vezani za ne sastavljanje i ne vršenje kontrole računovodstvenih
isprava.

PREDAVAČ: Snežana Matejić

VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA IZDANjA ING-PRO-A.