< <

– септембар 2017. године

 

IX 2017.
Ø 2016.

IX 2017.
VIII 2017.

IX 2017.
IX 2016.

I–IX 2017.
Ø 2016.

I–IX 2017.
I–IX 2016.

IX 2017.
XII 2016.

Република
Србија

УКУПНО

103,1

100,4

103,3

103,1

103,5

101,2

По намени потрошње

 

 

 

 

 

 

Енергија

105,3

100,6

104,3

106,0

107,4

99,9

Интермедијарни производи,
осим енергије

103,2

100,5

103,7

103,9

104,0

101,6

Капитални производи

103,1

100,1

102,9

102,5

102,8

101,8

Трајни производи
за широку потрошњу

100,3

99,9

100,1

100,6

100,6

100,3

Нетрајни производи
за широку потрошњу

101,2

100,4

102,5

100,3

99,9

101,8

РУДАРСТВО

111,5

105,5

115,9

118,8

122,8

94,2

Eксплоатација угља

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Eксплоатација сирове
нафте и природног гаса

120,2

104,9

119,9

122,0

128,1

95,5

Eксплоатација руда
метала

117,6

110,1

128,4

133,3

140,9

89,7

Остало рударство

100,5

100,0

100,5

100,3

100,4

100,4

ПРЕРАЂИВАЧКА
ИНДУСТРИЈА

103,6

100,4

103,4

103,6

103,9

101,7

Производња прехрамбених
производа

101,6

100,0

102,0

101,1

100,9

102,2

Производња пића

101,3

100,5

101,2

100,6

100,6

101,4

Производња дуванских
производа

119,1

100,1

117,7

114,4

116,6

104,0

Производња текстила

95,8

99,0

97,6

97,5

96,9

97,6

Производња одевних
предмета

102,5

107,3

100,0

96,3

97,0

100,9

Производња коже
и предмета од коже

95,6

99,7

92,8

95,5

96,2

96,2

Прерада дрвета и
производи од дрвета, осим намештаја

105,2

100,7

104,4

103,7

104,2

104,0

Производња папира
и производа од папира

103,0

101,9

102,8

101,6

101,7

102,5

Штампање и умножавање
аудио и видео записа

79,1

100,1

106,5

77,2

71,1

106,2

Производња кокса
и деривата нафте

117,9

101,9

110,3

121,2

126,7

99,8

Производња хемикалија
и хемијских производа

100,0

100,4

98,4

101,6

101,4

100,4

Производња основних
фармацеутских производа и препарата

99,7

100,0

100,6

99,8

99,5

100,5

Производња производа
од гуме и пластике

102,0

100,2

103,3

101,6

101,2

103,2

Производња производа
од осталих неметалних минерала

102,2

100,8

101,7

102,1

102,6

100,8

Производња основних
метала

111,4

97,8

112,2

114,7

115,9

103,5

Производња металних
производа, осим машина

101,4

100,0

101,4

101,6

101,7

101,4

Производња рачунара,
електронских и оптичких производа

115,5

100,0

113,9

109,3

110,9

110,1

Производња електричне
опреме

99,1

99,7

99,0

100,1

100,2

98,7

Производња непоменутих
машина и опреме

99,4

100,4

99,8

99,2

99,0

100,5

Производња моторних
возила и приколица

100,5

100,2

100,6

100,8

101,0

99,7

Производња осталих
саобраћајних средстава

110,3

100,0

103,8

101,9

102,5

112,0

Производња намештаја

102,9

100,5

102,9

102,1

102,1

102,9

Остале прерађивачке
делатности

105,4

100,0

103,0

105,1

105,4

105,1

СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ
ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ И ПАРОМ

99,9

100,0

101,5

99,6

99,6

100,0

Снабдевање електричном
енергијом, гасом и паром

99,9

100,0

101,5

99,6

99,6

100,0

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ
И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

101,1

100,0

100,7

100,7

100,8

100,7

Скупљање, пречишћавање
и дистрибуција воде

101,1

100,0

100,7

100,7

100,8

100,7

Изабране групе
производа

 

 

 

 

 

 

Пољопривредне машине
и оруђа

102,5

100,0

101,1

102,2

102,5

101,6

Хемијска средства
за пољопривреду

90,1

98,2

90,4

92,0

90,4

97,4

Елементи и материјал
за уграђ. у грађ.

104,2

100,1

102,2

104,4

105,2

101,4

Друмска саобраћајна
средства

100,1

100,0

100,0

100,1

100,1

100,0

Течна горива и мазива

116,8

102,3

110,3

120,2

125,3

99,3

Метални апарати
за домаћинство

100,3

100,0

100,3

100,1

100,1

100,3

Електрични апарати

96,5

99,2

96,3

99,0

99,0

96,3

Дрвени намештај

103,1

100,6

103,1

102,2

102,2

103,1

Одећа (тканине и
конфекција)

102,5

107,4

100,0

96,3

97,0

100,9

Обућа (кожна и гумена)

93,8

99,6

90,1

93,8

94,7

94,6

Војводина

УКУПНО

104,1

100,9

103,7

104,5

105,1

101,0

По намени потрошње

 

 

 

 

 

 

Енергија

111,7

101,3

107,4

113,3

116,7

99,7

Интермедијарни производи,
осим енергије

102,0

100,6

102,1

101,6

101,0

103,3

Капитални производи

103,1

100,1

102,8

103,0

103,3

102,6

Трајни производи
за широку потрошњу

106,6

100,0

102,5

101,2

101,6

107,7

Нетрајни производи
за широку потрошњу

98,3

100,8

101,0

97,9

97,2

100,7

Напомене:
Подаци су дати према новој Класификацији делатности
по секторима и областима.

Републички завод
за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за Косово и Метохију,
тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.

 

Саопштење РЗС 277/2017