1. Индекс цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште – на нивоу Републике у децембру 2016. године:

ОПИС

XII/2016
Ø/2015

XII/2016
XI/2016

XII/2016
XII/2015

1

2

3

4

Република Србија

101,3

101,2

102,2

Војводина

100,1

102,4

102,9

 

2. Индекс цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште – по секторима и областима

XII/2016
Ø/2015

XII/2016
XI/2016

XII/2016
XII/2015

Република Србија

УКУПНО

101,3

101,2

102,2

По намени потрошње

 

 

 

Енергија

101,4

102,8

105,0

Интермедијарни производи, осим енергије

100,0

100,7

100,5

Капитални производи

100,6

99,9

100,4

Трајни производи за широку потрошњу

99,0

98,9

98,9

Нетрајни производи за широку потрошњу

102,9

100,5

102,0

РУДАРСТВО

95,8

102,9

105,3

Експлоатација угља

92,0

100,0

100,0

Експлоатација сирове нафте и природног гаса

97,1

120,5

134,7

Експлоатација руда метала

97,5

101,4

103,9

Остало рударство

101,6

100,0

101,4

ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА

101,0

101,4

102,0

Производња прехрамбених производа

102,0

100,1

101,3

Производња пића

98,0

100,0

100,5

Производња дуванских производа

125,6

109,3

106,4

Производња текстила

100,8

100,0

100,1

Производња одевних предмета

99,6

99,7

100,6

Производња коже и предмета од коже

101,2

100,0

100,0

Прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја

100,2

100,0

100,2

Производња папира и производа од папира

105,6

101,9

103,3

Штампање и умножавање аудио и видео записа

98,1

100,0

101,1

Производња кокса и деривата нафте

96,8

113,4

114,5

Производња хемикалија и хемијских производа

97,6

99,8

99,1

Производња основних фармацеутских производа и препарата

95,8

100,0

99,8

Производња производа од гуме и пластике

101,4

100,0

100,0

Производња производа од осталих неметалних минерала

101,1

100,0

101,2

Производња основних метала

104,0

103,1

106,0

Производња металних производа, осим машина

99,6

100,0

99,4

Производња рачунара, електронских и оптичких производа

98,9

98,7

98,9

Производња електричне опреме

101,0

100,3

100,9

Производња непоменутих машина и опреме

102,2

99,6

101,8

Производња моторних возила и приколица

100,3

100,0

100,2

Производња осталих саобраћајних средстава

100,0

100,0

100,0

Производња намештаја

100,0

100,0

100,0

Остале прерађивачке делатности

100,0

100,0

100,0

СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ И ПАРОМ

104,0

100,0

102,4

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

104,0

100,0

102,4

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА

101,4

100,0

100,7

Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

101,4

100,0

100,7

Изабране групе производа

 

 

 

Пољопривредне машине и оруђа

104,9

100,0

104,2

Хемијска средства за пољопривреду

96,0

100,2

96,8

Елементи и материјал за уграђ. у грађ.

101,2

100,1

102,4

Друмска саобраћајна средства

100,3

100,0

100,4

Течна горива и мазива

92,6

116,2

105,6

Метални апарати за домаћинство

100,4

100,0

100,0

Електрични апарати

100,0

100,0

100,0

Дрвени намештај

100,0

100,0

100,0

Одећа (тканине и конфекција)

99,6

99,6

100,7

Обућа (кожна и гумена)

100,0

100,0

100,0

Војводина

УКУПНО

100,1

102,4

102,9

По намени потрошње

 

 

 

Енергија

100,1

107,0

109,2

Интермедијарни производи, осим енергије

96,3

100,8

96,7

Капитални производи

100,3

100,0

100,2

Трајни производи за широку потрошњу

100,0

100,0

100,0

Нетрајни производи за широку потрошњу

102,5

99,8

101,9

 

Напомене:
1. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за Косово и Метохију, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију.

2. Индекси цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште се израчунавају на основу цена прикупљених од домаћих произвођача реализованих на домаћем тржишту и одговарајућих пондера. Овако израчунати индекси представљају показатеље динамике цена произвођача индустријских производа и служе као један од основних краткорочних индикатора у економским анализама и приказима. Производи за праћење цена бирају се из сваке индустријске области са највећом реализацијом на домаћем тржишту, чије цене могу репрезентовати опште кретање цена у индустрији по областима и по намени производа.

Саопштење РЗС 002/2015