Ideja je da se ovim priručnikom, prvo, prezentuje sam pojam alternativne krivične sankcije i postojeća zakonska rešenja u ovoj oblasti, te da se potom kroz jedan praktičan pristup, analizu sudske prakse i smernice ukaže sudijama, javnim tužiocima i poverenicima (probacionim službenicima) na prednosti njihove veće saradnje što bi za posledicu svakako imalo stvaranje delotvornog pravosudnog lanca, usmerenog ka većoj primeni alternativnih sankcija u praksi.

Priručnik za primenu alternativnih sankcija možete preuzeti na linku:

https://alternativnesankcije.rs/media/ALTERNATIVNE%20SANKCIJE.pdf

Izvor: sajt Forum sudija Srbije
Naslov: Redakcija