Ова висина месечног чека важи за самце, док по члану домаћинства износи 23.920 динара

Старији грађани само по основу година не могу да се ослободе плаћања обавезне партиципације у здравству, али могу на основу своје хроничне болести или лошег социјалног статуса.

Да би уштедели 50 динара по прегледу или кутији лека, требало би да прибаве доказ Републичког фонда за здравствено осигурање којим се ослобађају од партиципације, а за то са документацијом треба да оду у матичну филијалу осигурања.

Осигураници старији од 65 година могу бити ослобођени плаћања партиципације уколико имају примања по члану породице испод утврђеног материјалног цензуса, затим уколико су здравствено осигурани као социјална категорија: без пензије и других материјалних давања и чланова породице, ако имају признато право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица… У тој категорији су и ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди или цивилни инвалиди рата, као и слепе особе. Делимично могу бити ослобођени плаћања партиципације и добровољни даваоци крви који су крв дали десет и више пута или мање од 10 пута ако од последњег давања није прошло 12 месеци.

Учешће од 50 динара за преглед или кутију лека, генерално, није велики трошак, али за старије људе, са више хроничних болести, и неколико лекова у обавезној терапији, ипак је издатак. Поготово ако живе на социјалном минимуму. Материјални цензус као основ за ослобађање партиципације се утврђује квартално. Тренутно износи 31.096 динара за оне који живе сами или 23.920 динара по члану домаћинства. Тако по том основу партиципације могу да се ослободе сви који имају примања испод овог цензуса. У Републичком фонду здравственог осигурања напомињу да висина цензуса зависи од броја радних дана у месецу подношења захтева. Тако ће цензус нпр. за април 2017. године износити 27.040 динара за осигураника који живи сам, односно 20.800 динара по члану домаћинства.

Да би осигураник остварио право на ослобађање од плаћања партиципације за себе и чланове своје породице, неопходно је да својој филијали/испостави РФЗО поднесе захтев на обрасцу УП1 који добија у матичној филијали, као и доказе о висини својих и прихода осталих чланова породице.

Трошкова за партиципацију здравствено осигурани могу да се ослободе и по основу хроничних болести. У том случају фиксну партиципацију не плаћају за прегледе и лечење те основне болести, а за остале прегледе и лечење плаћају партиципацију. Осигураници РФЗО ослобођени су плаћања партиципације за прегледе и лечење у вези са ХИВ инфекцијом и осталим заразним болестима, као и прегледе и лечење малигних болести, хемофилије, шећерне болести, психозе, епилепсије, мултипле склерозе, прогресивних неуромишићних болести, церебралне парализе, параплегије, тетраплегије, трајне хроничне бубрежне инсуфицијенције код које је индикована дијализа или трансплантација бубрега, цистичне фиброзе, системских аутоимуних болести, реуматске болести и њених компликација.


Процентуалне доплате за све осигуране

Ослобађање од партиципације могуће је само за тзв. фиксну партиципацију за прегледе и лечење, као и лекове са А и Б листе. Партиципацију за лекова са А1 листе лекова, за коју је предвиђена процентуална доплата у висини од 10 до 90 одсто цене лека, плаћају сви осигураници без обзира на основ осигурања и године живота. Значи, овог трошка нико, ни по једном основу, не може да се ослободи.

Уколико је осигураник ослобођен плаћања партиципације по неком основу прописаном општим актом РФЗО, не плаћа партиципацију за имплантате: медицинска средства која се уграђују у људски организам – уградни материјал, кукове, стентове и друго, као ни партиципацију за болнички дан и помагала. Изузетак су добровољни даваоци крви који нису ослобођени плаћања партиципације за имплантате, лекова и помагала.

Извор: сајт novosti.rs