Према члану 48. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/13 и 142/14) образложење закона, другог прописа или другог акта достављеног Народној скупштини, Влади или надлежном извршном органу локалне власти ради утврђивања предлога, односно усвајања, мора садржати процену финансијских ефеката које ће такав закон, други пропис или акт планирања имати на буџет, без обзира на то да ли је у питању буџет Републике или буџет локалне власти.

У складу са овим одредбама министар надлежан за послове финансија донео је Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање, којим се ближе уређује начин исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима, односно дужност предлагача да изведе процену финансијских ефеката које ће такав закон, други пропис/акт планирања имати на буџет.

Правилником је прописано да је предлагач дужан да у образложењу акта који се доставља ради утврђивања предлога, односно усвајања наведе процену финансијских ефеката које ће акт имати на буџет. Ова процена се Министарству финансија, односно локалном органу управе надлежном за послове финансија, доставља на Обрасцу ПФЕ, односно Обрасцу стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта (Образац ПФЕ) који треба да је попуњен на начин прописан овим правилником и Упутством за попуњавање образаца ПФЕ. Тиме је надлежним органима, којима је достављен акт на мишљење, омогућeно сагледавање последица које ће он имати на приходну и расходну страну буџета за текућу буџетску годину и наредне две фискалне године, као и сагледавање могућности ефикасног санирања насталих финансијских ефеката које такође треба да предложи предлагач.

Дакле, ступањем на снагу овог правилника обезбедиће се прецизније и ефикасније планирање средстава неопходних за спровођење реалних билансних могућности и извора финансирања за расходе и издатке које изискује спровођење прописа, односно акта.

Образац стандардне методологије за процену финансијских ефеката прописа – Образац ПФЕ, попуњава предлагач аката, и доставља у електронском и писменом облику Министарству финансија, односно органу надлежном за послове финансија уколико се пропис предлаже локалној скупштини на усвајање, односно уколико се ради о територијалној примена прописа који обухвата територију једне локалне самоуправе, ради добијања сагласности.