Prema članu 48. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/13 i 142/14) obrazloženje zakona, drugog propisa ili drugog akta dostavljenog Narodnoj skupštini, Vladi ili nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti radi utvrđivanja predloga, odnosno usvajanja, mora sadržati procenu finansijskih efekata koje će takav zakon, drugi propis ili akt planiranja imati na budžet, bez obzira na to da li je u pitanju budžet Republike ili budžet lokalne vlasti.

U skladu sa ovim odredbama ministar nadležan za poslove finansija doneo je Pravilnik o načinu iskazivanja i izveštavanja o procenjenim finansijskim efektima zakona, drugog propisa ili drugog akta na budžet, odnosno finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje, kojim se bliže uređuje način iskazivanja i izveštavanja o procenjenim finansijskim efektima, odnosno dužnost predlagača da izvede procenu finansijskih efekata koje će takav zakon, drugi propis/akt planiranja imati na budžet.

Pravilnikom je propisano da je predlagač dužan da u obrazloženju akta koji se dostavlja radi utvrđivanja predloga, odnosno usvajanja navede procenu finansijskih efekata koje će akt imati na budžet. Ova procena se Ministarstvu finansija, odnosno lokalnom organu uprave nadležnom za poslove finansija, dostavlja na Obrascu PFE, odnosno Obrascu standardne metodologije za procenu finansijskih efekata akta (Obrazac PFE) koji treba da je popunjen na način propisan ovim pravilnikom i Uputstvom za popunjavanje obrazaca PFE. Time je nadležnim organima, kojima je dostavljen akt na mišljenje, omogućeno sagledavanje posledica koje će on imati na prihodnu i rashodnu stranu budžeta za tekuću budžetsku godinu i naredne dve fiskalne godine, kao i sagledavanje mogućnosti efikasnog saniranja nastalih finansijskih efekata koje takođe treba da predloži predlagač.

Dakle, stupanjem na snagu ovog pravilnika obezbediće se preciznije i efikasnije planiranje sredstava neophodnih za sprovođenje realnih bilansnih mogućnosti i izvora finansiranja za rashode i izdatke koje iziskuje sprovođenje propisa, odnosno akta.

Obrazac standardne metodologije za procenu finansijskih efekata propisa – Obrazac PFE, popunjava predlagač akata, i dostavlja u elektronskom i pismenom obliku Ministarstvu finansija, odnosno organu nadležnom za poslove finansija ukoliko se propis predlaže lokalnoj skupštini na usvajanje, odnosno ukoliko se radi o teritorijalnoj primena propisa koji obuhvata teritoriju jedne lokalne samouprave, radi dobijanja saglasnosti.