Na osnovu čl. 23. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 i 142/14), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 142/14) i Rešenja broj 021-02-1/2014-01 od 28. 4. 2014. godine, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici s decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-56/5/2015-12 od 12. juna 2015. koje dajemo u nastavku:

 
Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici s decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

 

Nominalni iznosi prava i visina cenzusa

Redovan iznos

Uvećan iznos

1)

Roditeljski dodatak od 1. juna 2015:

 

 

 

za prvo dete – jednokratno

rata – 6.155,86

 

 

za drugo dete – 147.740,64 u 24 rate

rata – 11.080,04

 

 

za treće dete – 265.920,98 u 24 rate

rata – 14.773,23

 

 

za četvrto dete – 354.557,56 u 24 rate

rata – 14.773,23

 

2)

Dečji dodatak za maj 2015. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

2.640,63

3.432,83

3)

Novčana pomoć majkama izbeglicama za maj 2015.

8.871,15

II

Cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak od 1.6.2015.

 

 

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

8.172,03

9.806,44

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

 

 

 

– član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,83

3,40

 

– član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

6,60

7,93

III

Naknada za rad hranitelja

 

 

 

– za smeštaj jednog deteta

14.821,63

 

 

– za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

9.121,00

 

 

Obrazloženje:

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečjeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS“, broj 36/2004).