Na osnovu čl. 23. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 i 142/14), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 142/14) i rešenja broj 021-02-1/2014-01 od 28. 4. 2014. godine, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici s decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-56/6/2015-12 od 13. jula 2015. koje dajemo u nastavku:

Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici s decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

 

Nominalni iznosi prava i visina cenzusa

Redovan iznos

Uvećan iznos

1)

Roditeljski dodatak od 1. jula 2015:

 

 

 

za prvo dete – jednokratno

rata – 6.155,86

 

 

za drugo dete – 147.740,64u 24 rate

rata – 11.080,04

 

 

za treće dete – 265.920,98u 24 rate

rata – 14.773,23

 

 

za četvrto dete – 354.557,56u 24 rate

rata – 14.773,23

 

2)

Dečji dodatak za jun 2015. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

2.640,63

3.432,83

3)

Novčana pomoć majkama izbeglicama za jun 2015.

9.073,05

II

Cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak od 1. 07. 2015.

8.212,89

9.855,47

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

 

 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

 

 

 

– član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,83

3,40

 

– član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

6,60

7,93

III

Naknada za rad hranitelja

 

 

 

– za smeštaj jednog deteta

14.288,30

 

 

– za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

8.792,80

 

Obrazloženje:

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečjeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% od prosečne zarade u Republici Srbiji, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS“, broj 36/2004).